สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนภูมิภาค) จำนวน 4 อัตรา 20-26 พฤษภาคม 2563
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนภูมิภาค) จำนวน 4 อัตรา 20-26 พฤษภาคม 2563
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2563
ประกาศสํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนภูมิภาค)
ด้วยสํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยสํานักงานพาณิชย์จังหวัด กลุ่มจังหวัดที่ ๒ ๘ ๙ ๑๐ ๑๕ ๑๖ และ ๑๘ จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการและแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกําหนดลักษณะงานและ คุณสมบัติเฉพาะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดทํากรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนภูมิภาค) โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

๑. ชื่อกลุ่มงาน ตําแหน่ง และรายละเอียดการจ้างงาน
๑.๑ กลุ่มงานบริหารทั่วไป
– ตําแหน่ง นักวิชาการพาณิชย์ (ด้านบัญชี) จํานวน ๒ อัตรา
– ตําแหน่ง นักวิชาการพาณิชย์ จํานวน ๑ อัตรา
– ตําแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป จํานวน ๑ อัตรา

๑.๒ กลุ่มงานบริการ
– ตําแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ จํานวน ๔ อัตรา

๓. การรับสมัคร
๓.๑ วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ยื่นใบสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ ๒๐ – ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตามขั้นตอน ดังนี้
๑) เปิดเว็บไซต์ดังนี้
(๑) เว็บไซต์สํานักงาน ก.พ. http://job.ocsc.go.th -> หัวข้อ “ข่าวประชาสัมพันธ์” -> “รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนภูมิภาค)” หรือ
(๒) เว็บไซต์กระทรวงพาณิชย์ https://www.moc.go.th -> หัวข้อ “ศูนย์ข่าวประชาสัมพันธ์ -> “ข่าวประกาศรับสมัครงาน” > “รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนภูมิภาค)” หรือ
(๓) เว็บไซต์สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ http://www.ops.moc.go.th –> หัวข้อ “ข่าวสารข้าราชการ สป.” -> “รับสมัครคัดเลือก” -> “รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนภูมิภาค)” หรือ
(๔) เว็บไซต์กองบริหารทรัพยากรบุคคล สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ http://personnel.ops.moc.go.th -> หัวข้อ “ข่าวสาร” -> “รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ทั่วไป (ส่วนภูมิภาค)”
๒) กรอกข้อความให้ถูกต้องและครบถ้วน ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กําหนด และระบบจะกําหนด แบบฟอร์มการชําระเงินไปชําระเงินผ่านเคาน์เตอร์ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ให้โดยอัตโนมัติ
๓) พิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินลงในกระดาษขนาด A๔ จํานวน ๑ แผ่น หรือหากไม่มี เครื่องพิมพ์ในขณะนั้น ให้บันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบ File ลงในสื่อบันทึกข้อมูล
ในกรณีที่ไม่สามารถพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินหรือบันทึกข้อมูลได้ ผู้สมัครสามารถเข้า ไปพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินหรือบันทึกข้อมูลลงในสื่อบันทึกข้อมูลใหม่ได้อีก แต่จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลใน การกรอกใบสมัครในครั้งแรกที่สมบูรณ์แล้วได้

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!

Tags: , , ,