สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เปิดรับสมัครนักจัดการงานทั่วไป 8 อัตรา 15 มค – 5 กพ 2561 สมัครสอบกระทรวงวัฒนธรรม ปี 2561
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เปิดรับสมัครนักจัดการงานทั่วไป 8 อัตรา 15 มค – 5 กพ 2561 สมัครสอบกระทรวงวัฒนธรรม ปี 2561
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2561
ล่าสุด! สํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตําแหน่ง นักจัดการงานทัวไปปฏิบัติการ สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม อัตราเงินเดือน ๑๕,๐๐๐ – ๑๖,๕๐๐ บาท โดยผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ http://m-culture.job.thai.com หัวข้อ “การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ในตําแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการของสํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม” ตั้งแต่วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ…

ประกาศสํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตําแหน่ง นักจัดการงานทัวไปปฏิบัติการ สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

ด้วยสํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม จะดําเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคล เข้ารับราชการในตําแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๗ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ เรื่อง การสรรหาโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จึงประกาศ รับสมัครสอบแข่งขันฯ ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
๑. ตําแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง และเงินเดือนที่จะได้รับ
ตําแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน ๑๕,๐๐๐ – ๑๖,๕๐๐ บาท
ทั้งนี้ อัตราเงินเดือนเป็นไปตามประกาศกระทรวงวัฒนธรรม เรื่องการกําหนดปัจจัย หลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อกําหนดอัตราเงินเดือนสําหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรองเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญของกรมในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม ลงวันที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ http://m-culture.job.thai.com หัวข้อ “การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ในตําแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการของสํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม” ตั้งแต่วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยผู้มีคุณสมบัติข้างต้นและประสงค์ จะสมัครสอบแข่งขันตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์และวิธีการสอบที่กําหนด ให้ดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!!

Tags: , , , , ,