สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 27 ตำแหน่ง 21-28 พฤษภาคม 2562
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 27 ตำแหน่ง 21-28 พฤษภาคม 2562
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
ประกาศสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ด้วยสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป อาศัยอํานาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกําหนด ลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ และ ที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง ของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร ตามเอกสารแนบท้าย

ชื่อตําแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน ตามเอกสารแนบท้าย

การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ ๒๕ – ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตามขั้นตอน ดังนี้
(๑) เปิดเว็บไซต์ https://moph.thaijobjob.com เลือกรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อเลือกสรร เป็นพนักงานราชการทั่วไป และเลือกหัวข้อ “สมัครสอบออนไลน์”
(๒) กรอกข้อความให้ถูกต้องและครบถ้วน ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กําหนด และอัปโหลด (upload) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดํา ถ่ายไว้ไม่เกิน 5 เดือน ขนาด 9x ๑.๕ นิ้ว (ประมาณ ๔๐ – 900 KB เป็นไฟล์ประเภท JPG) ระบบจะกําหนด แบบฟอร์มการชําระเงินผ่านเคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ให้โดยอัตโนมัติ กรณีผู้สมัครไม่ได้อัปโหลด (upload) รูปถ่าย จะไม่สามารถพิมพ์แบบฟอร์ม การชําระเงินหรือบันทึกข้อมูลได้
() พิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินลงในกระดาษขนาด A๔ จํานวน ๑ แผ่น หรือหากไม่มี เครื่องพิมพ์ในขณะนั้น ให้บันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบ File ลงในสื่อบันทึกข้อมูล
ในกรณีไม่สามารถพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินหรือบันทึกข้อมูลได้ ผู้สมัครสามารถเข้าไป พิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงิน หรือบันทึกข้อมูลลงในสื่อบันทึกข้อมูลใหม่ได้อีก แต่จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูล ในการกรอกใบสมัครในครั้งแรกที่สมบูรณ์แล้วได้

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!!

Tags: , , ,