สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เปิดรับสมัครพนักงาน รวม 5 อัตรา 27 พค – 10 มิย 2562 สมัครสอบสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ปี 2562
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เปิดรับสมัครพนักงาน รวม 5 อัตรา 27 พค – 10 มิย 2562 สมัครสอบสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ปี 2562
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
ประกาศสํานักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน
ด้วยสํานักงานผู้ตรวจการแผ่นดินจะดําเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔๗ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๐ และข้อ ๑๗ ของระเบียบผู้ตรวจการแผ่นดินว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงประกาศรับสมัคร ดังรายละเอียด ต่อไปนี้

ตําแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง และลักษณะงานที่ปฏิบัติ
๑. ตําแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จํานวน ๑ อัตรา
๒. ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่สอบสวน จํานวน ๔ อัตรา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติของแต่ละตําแหน่งปรากฏตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

เงินเดือนที่จะได้รับ
– อัตราเงินเดือนสําหรับผู้ที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เงินเดือน ๑๙,๕๐๐ บาท
– อัตราเงินเดือนสําหรับผู้ที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท เงินเดือน ๒๒,๗๕๐ บาท
– อัตราเงินเดือนสําหรับผู้ที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก เงินเดือน ๒๗,๓๐๐ บาท
ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและเรียกบรรจุเป็นพนักงานจะได้รับเงินเดือนในอัตราตามคุณวุฒิ การศึกษาตามที่คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งนั้นกําหนดไว้

การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ ให้สมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๒๒ ถึงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตามขั้นตอนดังนี้
(๑) เข้าไปที่เว็บไซต์ www.ombudsman.go.th หัวข้อ ประกาศสํานักงาน/ข่าวประชาสัมพันธ์ “รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน”
(๒) กรอกข้อมูลให้ถูกต้องและครบถ้วน ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กําหนด ระบบจะกําหนดแบบฟอร์ม การชําระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย ให้โดยอัตโนมัติ
(๓) พิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินลงในกระดาษขนาด เอ ๔ จํานวน ๙ แผ่น หรือหากไม่มี เครื่องพิมพ์ในขณะนั้น ให้บันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบ File ลงในสื่อบันทึกข้อมูล

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!!

Tags: , ,