สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เปิดรับสมัครงานตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 15 มิถุนายน – 5 กรกฎาคม 2561
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เปิดรับสมัครงานตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 15 มิถุนายน – 5 กรกฎาคม 2561
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2561
ล่าสุด! สํานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เปิดรับสมัครงานในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ อัตราเงินเดือนระหว่าง ๑๕,๐๐๐ – ๑๖,๕๐๐ บาท จํานวนตําแหน่งว่างครั้งแรก ๑ ตําแหน่ง โดยผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ หรืออ่านรายละเอียดของการรับสมัครงานฉบับ้ต็มได้ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้คะ….

ประกาศสํานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ คคลเข้ารับราชการในตําแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
ด้วยสํานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ จะดําเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ บุคคลเข้ารับราชการในตําแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๗ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ เรื่อง การสรรหาโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จึงประกาศ รับสมัครสอบแข่งขันฯ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ตําแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง และเงินเดือนที่จะได้รับ
ตําแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ อัตราเงินเดือนระหว่าง ๑๕,๐๐๐ – ๑๖,๕๐๐ บาท
ทั้งนี้ เป็นไปตามประกาศสํานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและ เงื่อนไขการกําหนดอัตราเงินเดือนแรกบรรจุสํานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ลงวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕

จํานวนตําแหน่งว่างครั้งแรก ๑ ตําแหน่ง
ปฏิบัติงานที่สํานักงานเลขานุการกรม สํานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร แห่งชาติ กรุงเทพมหานคร

การรับสมัครสอบ
– ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการตามขั้นตอน ดังนี้
(๑) เปิดเว็บไซต์ https://acfs.thaijobjob.com/
(๒) กรอกข้อความในแบบฟอร์มการสมัครสอบ ให้ถูกต้องและครบถ้วน ปฏิบัติตาม ขั้นตอนที่กําหนด ระบบจะกําหนดแบบฟอร์มการชําระเงินผ่านเคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ให้โดยอัตโนมัติ
(๓) พิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินลงในกระดาษขนาด A๔ จํานวน ๑ แผ่น หรือหากไม่มี เครื่องพิมพ์ในขณะนั้น ให้บันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบ File ลงในสื่อบันทึกข้อมูล เพื่อนําไปพิมพ์ในภายหลัง
ในกรณีไม่สามารถพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินหรือบันทึกข้อมูลได้ ผู้สมัคร สามารถเข้าไปพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงิน หรือบันทึกข้อมูลใหม่ได้อีก แต่จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูล ในการกรอกใบสมัครในครั้งแรกที่สมบูรณ์แล้วได้
– นําแบบฟอร์มการชําระเงินไปชําระเงินเฉพาะที่เคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ ถึงวันที่ 5 กรกฎาคม ๒๕๖๑ ภายในเวลาทําการของธนาคาร การรับสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์ เมื่อชําระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว
– ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จํานวน ๓๓๐ บาท ซึ่งประกอบด้วย
(๑) ค่าธรรมเนียมสอบ จํานวน ๓๐๐ บาท
(๒) ค่าธรรมเนียมธนาคารรวมค่าบริการทางอินเทอร์เน็ต จํานวน ๓๐ บาท
ค่าธรรมเนียมการสอบจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
– ผู้สมัครที่ชําระค่าธรรมเนียมสอบแล้ว จะได้รับเลขประจําตัวสอบ โดยจะกําหนด เลขประจําตัวสอบ ตามลําดับของการชําระค่าธรรมเนียมสอบ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!!

สมัครสอบ >>>>>>>>>>>>>>>
สมัครสอบ คลิก!!!

Tags: , ,