สำนักงานศาลปกครอง เปิดรับสมัครพนักงานราชการศาลปกครอง ตำแหน่งพนักงานธุรการ 1-16 สิงหาคม 2561 สมัครสอบสำนักงานศาลปกครอง 2561
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

สำนักงานศาลปกครอง เปิดรับสมัครพนักงานราชการศาลปกครอง ตำแหน่งพนักงานธุรการ 1-16 สิงหาคม 2561 สมัครสอบสำนักงานศาลปกครอง 2561
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
ประกาศสํานักงานศาลปกครอง เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการศาลปกครองตําแหน่งพนักงานธุรการ
ด้วยสํานักงานศาลปกครองมีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อจ้างเป็น พนักงานราชการศาลปกครอง ตําแหน่งพนักงานธุรการ
อาศัยอํานาจตามข้อ ๑๑ ข้อ ๑๓ และข้อ ๑๗ ของระเบียบคณะกรรมการข้าราชการ ฝ่ายศาลปกครอง ว่าด้วยพนักงานราชการศาลปกครอง พ.ศ. ๒๕๕๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบ คณะกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง ว่าด้วยพนักงานราชการศาลปกครอง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๖ และ คําสั่งสํานักงานศาลปกครอง ที่ ๒๐๖/๒๕๖๑ เรื่อง มอบอํานาจให้ข้าราชการฝ่ายศาลปกครองปฏิบัติราชการแทน ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ ศาลปกครอง ตําแหน่งพนักงานธุรการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑. ตําแหน่งที่รับสมัคร
ตําแหน่งพนักงานธุรการ ปฏิบัติงานที่สํานักงานศาลปกครองในส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)
อัตราค่าตอบแทนเดือนละ ๑๑,๒๘๐ บาท เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเดือนละ ๒,๐๐๐ บาท และเงิน ค่าครองชีพลูกจ้างของสํานักงานศาลปกครอง เดือนละ ๔,๐๐๐ บาท

๒. หน้าที่และลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานบันทึกข้อมูล งานธุรการ และงานสารบรรณ เช่น รับ – ส่ง ลงทะเบียน แยกประเภทและจัดส่งหนังสือเอกสารให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวบรวมข้อมูล บันทึกข้อมูล จัดเตรียมเอกสาร จดบันทึกรายงานการประชุม พิมพ์และคัดสําเนาหนังสือเอกสาร เป็นต้น และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับ มอบหมาย

๕. การรับสมัครสอบ
๕.๑ ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ ๑ – ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการตามขั้นตอนดังนี้
(๑) เปิดเว็บไซต์ https://admincourt.thaijobjob.com หัวข้อ “ใบสมัครออนไลน์” หรือ http://www.admincourt.go.th
(๒) กรอกข้อความให้ถูกต้องและครบถ้วน ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กําหนด ระบบจะกําหนด แบบฟอร์มการชําระเงินผ่านเคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ให้โดยอัตโนมัติ
(๓) พิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินลงในกระดาษขนาด เอ ๔ จํานวน ๑ แผ่น หรือหาก ไม่มีเครื่องพิมพ์ในขณะนั้น ให้บันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบ Fle ลงในสื่อบันทึกข้อมูล เช่น Flash Drive หรือ Diskette เป็นต้น
ในกรณีไม่สามารถพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินหรือบันทึกข้อมูลได้ ผู้สมัครสอบสามารถเข้าไป พิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงิน หรือบันทึกข้อมูลลงในสื่อบันทึกข้อมูลใหม่ได้อีก แต่จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูล ในการกรอกใบสมัครในครั้งแรกที่สมบูรณ์แล้วได้
๕.๒ นําแบบฟอร์มการชําระเงินไปชําระเงินเฉพาะที่เคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ ๑ – ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ ภายในเวลาทําการของธนาคาร และให้เก็บหลักฐาน การชําระเงินไว้เป็นหลักฐานด้วย ทั้งนี้ การรับสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์ เมื่อชําระค่าธรรมเนียมธนาคาร รวมค่าบริการทางอินเทอร์เน็ตเรียบร้อยแล้วภายในวันและเวลาที่กําหนด
๕.๓ ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จํานวน ๒๓๐ บาท ซึ่งประกอบด้วย
(๑) ค่าธรรมเนียมการสอบคัดเลือก จํานวน ๒๐๐ บาท
(๒) ค่าธรรมเนียมธนาคารรวมค่าบริการทางอินเทอร์เน็ต จํานวน ๓๐ บาท
ค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
๕.๔ ภายหลังจากปิดรับสมัครสอบ สํานักงานศาลปกครองจะกําหนดเลขประจําตัวสอบ ตามลําดับของการชําระค่าธรรมเนียมการสมัครครบถ้วนถูกต้อง ผู้สมัครสอบที่ชําระค่าธรรมเนียมเรียบร้อยแล้ว สามารถเข้าไปตรวจสอบเลขประจําตัวสอบได้ตั้งแต่วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป ทางเว็บไซต์ https://admincourt.thaijobjob.com หัวข้อ “ พิมพ์ใบสมัครและเลขประจําตัวสอบ” หรือ http://www.admincourt.go.th

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!!

สมัครสอบ >>>>>>>>>>>>>>>
สมัครสอบ คลิก!!!

Tags: , , , , , ,