สำนักงานสถิติแห่งชาติ รับสมัครพนักงานนักวิชาการสถิติ 11 อัตรา 7-28 สค 2555 สำนักงานสถิติแห่งชาติ สมัครงาน 2555
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

สำนักงานสถิติแห่งชาติ รับสมัครพนักงานนักวิชาการสถิติ 11 อัตรา 7-28 สค 2555
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 27/07/2555 ข่าวดีคะ วันนี้ประกาศจากทาง สำนักงานสถิติแห่งชาติ รับสมัครพนักงานนักวิชาการสถิติ 11 อัตรา ระหว่างวันที่ 7-28 สค 2555 ท่านที่สนใจรายละเอียด สำนักงานสถิติแห่งชาติ สมัครงาน สามารถเข้ามาอ่านรายละเอียดการรับสมัครงานทั้้งหมดได้ที่เว็บไช์เลยคะ เรามี link สำนักงานสถิติแห่งชาติ สมัครงาน 2555 ทั้งหมดให้ท่านได้อ่านและดาวน์โหลดกันเรียบร้อยแล้วหละคะ มาดูรายละเอียดไปพร้อมๆ กันเลยคะ
สำนักงานสถิติแห่งชาติ รับสมัครงาน นักวิชาการสถิติ 2555 สำนักงานสถิติแห่งชาติ สมัครงาน 2555

สำนักงานสถิติแห่งชาติ สมัครงาน 2555


สำนักงานสถิติแห่งชาติ รับสมัครพนักงานนักวิชาการสถิติ 11 อัตรา 7-28 สค 2555 สำนักงานสถิติแห่งชาติ สมัครงาน 2555

ชื่อตำแหน่ง :
นักวิชาการสถิติ
สำนักงานสถิติแห่งชาติ รับสมัครงาน นักวิชาการสถิติ 2555 สำนักงานสถิติแห่งชาติ สมัครงาน 2555
อัตราเงินเดือน :
11,680 บาท
สำนักงานสถิติแห่งชาติ รับสมัครงาน นักวิชาการสถิติ 2555 สำนักงานสถิติแห่งชาติ สมัครงาน 2555
ประเภท :
วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
สำนักงานสถิติแห่งชาติ รับสมัครงาน นักวิชาการสถิติ 2555 สำนักงานสถิติแห่งชาติ สมัครงาน 2555
ระดับการศึกษา :
ปริญญาตรี
สำนักงานสถิติแห่งชาติ รับสมัครงาน นักวิชาการสถิติ 2555 สำนักงานสถิติแห่งชาติ สมัครงาน 2555
รายละเอียดวุฒิ :
ปริญญาตรี สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมทางประชากรศาสตร์
สำนักงานสถิติแห่งชาติ รับสมัครงาน นักวิชาการสถิติ 2555 สำนักงานสถิติแห่งชาติ สมัครงาน 2555
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :
๑) ด้านการปฏิบัติการ
– จัดเตรียมรูปแบบข้อถาม แบบประมวลผล คำนิยาม ศึกษาหามาตรฐานทางสถิติ วิเคราะห์โครงการสถิติของหน่วยสถิติอันเป็นงานด้านสถิติขั้นแรก เพื่อให้การวางแผนงานด้านสถิติขั้นต่อไปเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
– เตรียมคู่มือการวางแผนสุ่มตัวอย่างและการประมวลผล รวมทั้งวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติ เพื่อปรับปรุงการวางแผน การสุ่มตัวอย่างให้มีประสิทธิภาพ
– ตรวจสอบคุณภาพข้อมูล เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วนตามความเป็นจริง
– วิเคราะห์ข้อมูล แปลความ จัดทำแผนภูมิ/แผนภาพทางสถิติ และนำเสนอเป็นรายงาน เพื่อให้การดำเนินงานมีความครบถ้วนสมบูรณ์
สำนักงานสถิติแห่งชาติ รับสมัครงาน นักวิชาการสถิติ 2555 สำนักงานสถิติแห่งชาติ สมัครงาน 2555
๒) ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
สำนักงานสถิติแห่งชาติ รับสมัครงาน นักวิชาการสถิติ 2555 สำนักงานสถิติแห่งชาติ สมัครงาน 2555
๓) ด้านการประสานงาน
– ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด
– ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคลากรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
สำนักงานสถิติแห่งชาติ รับสมัครงาน นักวิชาการสถิติ 2555 สำนักงานสถิติแห่งชาติ สมัครงาน 2555
๔) ด้านการบริการ
– ให้บริการและเผยแพร่สถิติแก่หน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อนำไปใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจ
– ให้คำแนะนำแก่หน่วยงานต่าง ๆ เกี่ยวกับระเบียบวิธีทางคณิตศาสตร์ สถิติขั้นพื้นฐานการวิเคราะห์ข้อมูล และแนวทางการปฏิบัติงานด้านสถิติเบื้องต้น เพื่อนำไปประยุกต์ใช้เป็นประโยชน์ในการดำเนินงานของตนเอง
– ให้คำแนะนำ ปรึกษา ในงานด้านวิชาการสถิติแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมาและแลกเปลี่ยนความรู้ ความชำนาญ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการทำงานของหน่วยงาน
ำนักงานสถิติแห่งชาติ รับสมัครงาน นักวิชาการสถิติ 2555 สำนักงานสถิติแห่งชาติ สมัครงาน 2555
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) :
-ความรู้ความสามารถทางด้านสถิติ ระเบียบวิธีสถิติ การประยุกต์ใช้สถิติในการวิเคราะห์ การนำเสนอข้อมูล และการจัดทำโครงการสำรวจ
– ทดสอบความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติสถิติ
สำนักงานสถิติแห่งชาติ รับสมัครงาน นักวิชาการสถิติ 2555 สำนักงานสถิติแห่งชาติ สมัครงาน 2555
ทักษะ/สมรรถนะ :
1. ความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ
2. มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมสำเร็จรูป เช่น Microsoft word Microsoft excel และ SPSS
3. สามารถคิดวิเคราะห์ วางแผนงาน มองภาพองค์รวม และมีมนุษย์สัมพันธ์
สำนักงานสถิติแห่งชาติ รับสมัครงาน นักวิชาการสถิติ 2555 สำนักงานสถิติแห่งชาติ สมัครงาน 2555
เปิดรับสมัคร :
วันอังคารที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2555 ถึง วันอังคารที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2555

สำนักงานสถิติแห่งชาติ รับสมัครงาน นักวิชาการสถิติ 2555 สำนักงานสถิติแห่งชาติ สมัครงาน 2555

รายละเีอียดเพิ่มเติม >>>>> สำนักงานสถิติแห่งชาติ รับสมัครพนักงานนักวิชาการสถิติ 11 อัตรา 7-28 สค 2555 สำนักงานสถิติแห่งชาติ สมัครงาน 2555

สำนักงานสถิติแห่งชาติ รับสมัครงาน นักวิชาการสถิติ 2555 สำนักงานสถิติแห่งชาติ สมัครงาน 2555

Tags: , , , , , ,