สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี เปิดรับสมัครงานรวม 11 อัตรา 13 – 17 กรกฎาคม 2558 สมัครงานสาธารณสุข 2015
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี เปิดรับสมัครงานรวม 11 อัตรา 13 – 17 กรกฎาคม 2558 สมัครงานสาธารณสุข 2015
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

สมัครงานสาธารณสุข 2015

สมัครงานสาธารณสุข 2015

ล่าสุด!!! สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี เปิดรับสมัครงานในตำแหน่งต่างๆ รวมจำนวนทั้งสิ้น 11 อัตรา โดยผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี 29/9 หมู่ 4 ถนนวชิรปราการ ตำบลบ้านสวน อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี โทรศัพท์ 0 3893 2467 – 8 ตั้งแต่วันที่ 13 กรกฎาคม 2558 – วันที่ 17 กรกฎาคม 2558 ในวันและเวลาราชการจังหวัดชลบุรีจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามลำดับคะแนนสอบ ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี และทางเวปไซต์ http:/www.cbo.moph.go.th โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเมื่อเลือกสรรครบกำหนด 1 ปี นับแต่วันขึ้นบัญชีหรือนับแต่วันประกาศรับสมัครในตำแหน่งที่มีลักษณะงาน เดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี

ประกาศจังหวัดชลบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยจังหวัดชลบุรี ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

อัตราค่าตอบแทน เดือนละ 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
-ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในทุกสาขาวิชา

2. ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าตอบแทน เดือนละ 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
-ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในทุกสาขาวิชา

3. ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ จำนวน 3 อัตรา
อัตราค่าตอบแทน เดือนละ 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
-ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาการบัญชี บริหารธุรกิจหรือทางการบัญชี ทางบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ สาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางไฟฟ้า ทางอิเล็กทรอนิกส์ ทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ทางเทคโนโลยีการไฟฟ้า ทางโยธา ทางก่อสร้าง หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชาดังกล่าวข้างต้น

4. ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 6 อัตรา
อัตราค่าตอบแทน เดือนละ 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
-ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาใดสาชาวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาดังกล่าวข้างต้น

รวมจำนวนทั้งสิ้น 11 อัตรา

วันเวลาที่เปิดรับสมัคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 13 กรกฎาคม 2558 ถึงวันที่ 17 กรกฎาคม 2558

การรับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี 29/9 หมู่ 4 ถนนวชิรปราการ ตำบลบ้านสวน อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี โทรศัพท์ 0 3893 2467 – 8 ตั้งแต่วันที่ 13 กรกฎาคม 2558 – วันที่ 17 กรกฎาคม 2558 ในวันและเวลาราชการ จังหวัดชลบุรีจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามลำดับคะแนนสอบ ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี และทางเวปไซต์ http:/www.cbo.moph.go.th โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเมื่อเลือกสรรครบกำหนด 1 ปี นับแต่วันขึ้นบัญชีหรือนับแต่วันประกาศรับสมัครในตำแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก!!!!

Tags: , , , , , , ,