สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เปิดรับสมัครนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ รวม 10 อัตรา 23 ธันวาคม 2562 – 17 มกราคม 2563
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เปิดรับสมัครนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ รวม 10 อัตรา 23 ธันวาคม 2562 – 17 มกราคม 2563
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2563
ประกาศสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในสังกัดสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
ด้วยสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา จะดําเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ในตําแหน่งต่าง ๆ ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๗ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ เรื่อง การสรรหา โดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน ฯ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ตําแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง และเงินเดือนที่จะได้รับ
๑. ตําแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ (ระดับปริญญาตรี)
อัตราเงินเดือน ๑๕,๐๐๐ – ๑๖,๕๐๐ บาท

๒. ตําแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ (ระดับปริญญาโท)
อัตราเงินเดือน ๑๗,๕๐๐ – ๑๔,๒๕๐ บาท

๓. ตําแหน่งนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ (ระดับปริญญาตรี)
อัตราเงินเดือน ๑๕,๐๐๐ – ๑๖,๕๐๐ บาท

ทั้งนี้ อัตราเงินเดือนเป็นไปตามประกาศสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ลงวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๐ เรื่อง การกําหนดปัจจัย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อกําหนดอัตราเงินเดือนสําหรับ คุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญของสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา และที่แก้ไขเพิ่มเติม

การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๓ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตามขั้นตอนดังนี้
(๑) เปิดเว็บไซต์ http://job.onec.go.th
(๒) กรอกข้อความให้ถูกต้องและครบถ้วน ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กําหนด ระบบจะออก แบบฟอร์มการชําระเงินผ่านเคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ให้โดยอัตโนมัติ
(๓) พิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินลงในกระดาษขนาด A ๔ จํานวน ๑ แผ่น หรือหากไม่มี เครื่องพิมพ์ในขณะนั้น ให้บันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบ File ลงในสื่อบันทึกข้อมูล
ในกรณีไม่สามารถพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงิน หรือบันทึกข้อมูลได้ ผู้สมัครสามารถเข้าไป พิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงิน หรือบันทึกข้อมูลลงในสื่อบันทึกข้อมูลใหม่ได้อีก แต่จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลใน การกรอกใบสมัครในครั้งแรกที่สมบูรณ์แล้วได้

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!

Tags: , , , ,