สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เปิดรับสมัครนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ รวม 10 อัตรา 23 บัดนี้ถึง 17 มกราคม 2563
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เปิดรับสมัครนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ รวม 10 อัตรา 23 บัดนี้ถึง 17 มกราคม 2563
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2563
ประกาศสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
ในสังกัดสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
ด้วยสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา จะดําเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ในตําแหน่งต่าง ๆ ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๗ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ เรื่อง การสรรหา โดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน ฯ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

๑. ตําแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง และเงินเดือนที่จะได้รับ
๑.๑ ตําแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ (ระดับปริญญาตรี)
อัตราเงินเดือน ๑๕,๐๐๐ – ๑๖,๕๐๐ บาท
๑.๒ ตําแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ (ระดับปริญญาโท)
อัตราเงินเดือน ๑๗,๕๐๐ – ๑๔,๒๕๐ บาท
๑.๓ ตําแหน่งนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ (ระดับปริญญาตรี)
อัตราเงินเดือน ๑๕,๐๐๐ – ๑๖,๕๐๐ บาท

ทั้งนี้ อัตราเงินเดือนเป็นไปตามประกาศสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๐ เรื่อง การกําหนดปัจจัย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อกําหนดอัตราเงินเดือนสําหรับ คุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญของสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา และที่แก้ไขเพิ่มเติม

๕. การรับสมัครสอบ
๕.๑ ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๓ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตามขั้นตอนดังนี้
(๑) เปิดเว็บไซต์ http://job.onec.go.th
(๒) กรอกข้อความให้ถูกต้องและครบถ้วน ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กําหนด ระบบจะออก แบบฟอร์มการชําระเงินผ่านเคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ให้โดยอัตโนมัติ
(๓) พิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินลงในกระดาษขนาด A ๔ จํานวน ๑ แผ่น หรือหากไม่มี เครื่องพิมพ์ในขณะนั้น ให้บันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบ File ลงในสื่อบันทึกข้อมูล
ในกรณีไม่สามารถพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงิน หรือบันทึกข้อมูลได้ ผู้สมัครสามารถเข้าไป พิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงิน หรือบันทึกข้อมูลลงในสื่อบันทึกข้อมูลใหม่ได้อีก แต่จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลใน การกรอกใบสมัครในครั้งแรกที่สมบูรณ์แล้วได้
๕.๒ ชําระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบได้ตั้งแต่วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๓ ภายในเวลาทําการของธนาคาร การรับสมัครจะมีผลสมบูรณ์เมื่อชําระค่าธรรมเนียมใน การสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว
๕.๓ ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จํานวนตําแหน่งละ ๔๓๐ บาท ซึ่งประกอบด้วย
(๑) ค่าธรรมเนียมสอบ จํานวน ๔๐๐ บาท (๒) ค่าธรรมเนียมธนาคารรวมค่าบริการทางอินเทอร์เน็ต จํานวน ๓๐ บาท ค่าธรรมเนียมจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!

Tags: , ,
Weekly theme , Seo , Health , Dating , Money , Hotels , Cheap flights