สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ 9 อัตรา 26 ก.ย.-16 ต.ค. 2555 กระทรวงศึกษาธิการ สมัครงาน 2555
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ 9 อัตรา 26 ก.ย.-16 ต.ค. 2555 สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา รับสมัคร เข้ารับราชการ 2555 กระทรวงศึกษาธิการ สมัครงาน 2555
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 21/09/2555 มาอัพเดตกันวันนี้กับ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ (ระดับปริญญาตรีและโท) รวม 9 อัตรา ระหว่างวันที่ 26 ก.ย. – 16 ต.ค. 2555 หากท่านสเป็นอีกบุคคลหนึ่งที่สนใจในรายละเอียด กระทรวงศึกษาธิการ สมัครงาน 2555 และต้องการข้อมูลของ กระทรวงศึกษาธิการ สมัครงาน 2556 ด้วยเพิ่มเติม สามารถเข้ามาอ่านได้ที่นี่เลยคะ
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา รับสมัคร เข้ารับราชการ 2555 กระทรวงศึกษาธิการ สมัครงาน 2555

กระทรวงศึกษาธิการ สมัครงาน 2555

กระทรวงศึกษาธิการ สมัครงาน 2555


สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ 9 อัตรา 26 ก.ย.-16 ต.ค. 2555 กระทรวงศึกษาธิการ สมัครงาน 2555

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับราชการ รวม 9 อัตรา ระหว่างวันที่ 26 ก.ย. – 16 ต.ค. 2555
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา รับสมัคร เข้ารับราชการ 2555 กระทรวงศึกษาธิการ สมัครงาน 2555
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ (ระดับปริญญาตรีและโท) รวม 9 อัตรา ระหว่างวันที่ 26 ก.ย. – 16 ต.ค. 2555 สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา รับสมัคร เข้ารับราชการ 2555 กระทรวงศึกษาธิการ สมัครงาน 2555
ชื่อตำแหน่ง :
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ (ระดับปริญญาตรี)

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา รับสมัคร เข้ารับราชการ 2555 กระทรวงศึกษาธิการ สมัครงาน 2555
อัตราเงินเดือน :
11,680 – 12,390 บาท

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา รับสมัคร เข้ารับราชการ 2555 กระทรวงศึกษาธิการ สมัครงาน 2555
ประเภท :
วิชาการ ระดับปฏิบัติการ

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา รับสมัคร เข้ารับราชการ 2555 กระทรวงศึกษาธิการ สมัครงาน 2555
จำนวนตำแหน่งว่าง :
6 ตำแหน่ง

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา รับสมัคร เข้ารับราชการ 2555 กระทรวงศึกษาธิการ สมัครงาน 2555
ระดับการศึกษา :
ปริญญาตรี

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา รับสมัคร เข้ารับราชการ 2555 กระทรวงศึกษาธิการ สมัครงาน 2555
รายละเอียดวุฒิ :
1. เป็นผู้ขึ้นทะเบียนผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาตรี ของ ก.พ.
2. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง ดังต่อไปนี้
– สาขาวิชารัฐศาสตร์
– สาขาวิชานิติศาสตร์
– สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ (รัฐประศาสนศาสตร์)
– สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
– สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
– สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
– สาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางบัญชี
– สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการจัดการ ทางการจัดการทั่วไป ทางการบัญชี ทางการเงินและบัญชี และทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
– สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ทางการประชาสัมพันธ์ ทางสื่อสารมวลชน และทางบรรณารักษ์ศาสตร์
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา รับสมัคร เข้ารับราชการ 2555 กระทรวงศึกษาธิการ สมัครงาน 2555
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :
รายละเอียดปรากฏตามประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน (เอกสารหมายเลข 1)

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา รับสมัคร เข้ารับราชการ 2555 กระทรวงศึกษาธิการ สมัครงาน 2555
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) :
1. ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายด้านการศึกษา
1.1 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
1.2 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2. ความรู้เกี่ยวกับการบริหารการจัดการศึกษา
2.1 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙)
2.2 แผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๕๙)
2.3 การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๖๑)
2.4 นโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ
2.5 การศึกษากับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา รับสมัคร เข้ารับราชการ 2555 กระทรวงศึกษาธิการ สมัครงาน 2555
เปิดรับสมัคร :
วันพุธที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2555 ถึง วันอังคารที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2555

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา รับสมัคร เข้ารับราชการ 2555 กระทรวงศึกษาธิการ สมัครงาน 2555
รายละเอียดเพิ่มเติม >>>>> คลิ๊ก!!!

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา รับสมัคร เข้ารับราชการ 2555 กระทรวงศึกษาธิการ สมัครงาน 2555
ชื่อตำแหน่ง :
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ (ระดับปริญญาโท)
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา รับสมัคร เข้ารับราชการ 2555 กระทรวงศึกษาธิการ สมัครงาน 2555
อัตราเงินเดือน :
15,300 – 16,220 บาท
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา รับสมัคร เข้ารับราชการ 2555 กระทรวงศึกษาธิการ สมัครงาน 2555
ประเภท :
วิชาการ ระดับปฏิบัติการ

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา รับสมัคร เข้ารับราชการ 2555 กระทรวงศึกษาธิการ สมัครงาน 2555
จำนวนตำแหน่งว่าง :
3 ตำแหน่ง

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา รับสมัคร เข้ารับราชการ 2555 กระทรวงศึกษาธิการ สมัครงาน 2555
ระดับการศึกษา :
ปริญญาโท

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา รับสมัคร เข้ารับราชการ 2555 กระทรวงศึกษาธิการ สมัครงาน 2555
รายละเอียดวุฒิ :
1. เป็นผู้ขึ้นทะเบียนผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาโท ของ ก.พ.
2. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง ดังต่อไปนี้
– สาขาวิชารัฐศาสตร์
– สาขาวิชานิติศาสตร์
– สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ (รัฐประศาสนศาสตร์)
– สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
– สาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ ทางสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา รับสมัคร เข้ารับราชการ 2555 กระทรวงศึกษาธิการ สมัครงาน 2555
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :
รายละเอียดปรากฏตามประกาศสอบแข่งขัน (เอกสารหมายเลข 2)
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา รับสมัคร เข้ารับราชการ 2555 กระทรวงศึกษาธิการ สมัครงาน 2555
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) :
1. ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายด้านการศึกษา
1.1 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
1.2 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
1.3 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
1.4 พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙
2. ความรู้เกี่ยวกับการบริหารและการวางแผนการจัดการศึกษา
2.1 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙)
2.2 แผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๕๙)
2.3 การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๖๑)
2.4 นโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ
2.5 การศึกษากับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา รับสมัคร เข้ารับราชการ 2555 กระทรวงศึกษาธิการ สมัครงาน 2555
เปิดรับสมัคร :
วันพุธที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2555 ถึง วันอังคารที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2555

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา รับสมัคร เข้ารับราชการ 2555 กระทรวงศึกษาธิการ สมัครงาน 2555
รายละเอียดเพิ่มเติม >>>>> คลิ๊ก!!!

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา รับสมัคร เข้ารับราชการ 2555 กระทรวงศึกษาธิการ สมัครงาน 2555
ขอขอบคุณข้อมูลดีๆ จาก sheetram.com คะ

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา รับสมัคร เข้ารับราชการ 2555 กระทรวงศึกษาธิการ สมัครงาน 2555

Tags: , , , , , , , ,