สำนักงาน ป.ป.ส. เปิดรับสมัครนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ รวม 6 อัตรา 2-20 กรกฎาคม 2561 สมัครสอบสำนักงาน ป.ป.ส. ปี 2561
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

สำนักงาน ป.ป.ส. เปิดรับสมัครนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ รวม 6 อัตรา 2-20 กรกฎาคม 2561 สมัครสอบสำนักงาน ป.ป.ส. ปี 2561
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561
ประกาศสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตําแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ
ด้วยสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สํานักงาน ป.ป.ส.) จะดําเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตําแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และหนังสือ สํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๗ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ เรื่อง การสรรหาโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ บุคคลเข้ารับราชการ จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

๑. ตําแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง และเงินเดือนที่จะได้รับ
๑.๑ ตําแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ
๑.๒ อัตราเงินเดือน ระหว่าง ๑๕,๐๐๐ – ๑๖,๕๐๐ บาท ทั้งนี้ จะได้รับเงินเดือนเท่าใดให้ เป็นไปประกาศสํานักงาน ป.ป.ส. ลงวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๖ เรื่อง ปัจจัย หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข เพื่อกําหนดอัตราเงินเดือน สําหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรองเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญของ สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

๒. จํานวนตําแหน่งว่างครั้งแรก
จํานวน ๕ อัตรา ปฏิบัติงานที่สํานักการต่างประเทศ เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

๕. การรับสมัครสอบ
๕.๑ ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ ๒ – ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการตามขั้นตอนดังนี้
(๑) เปิดเว็บไซต์ http://job.oncb.go.th หัวข้อ “รับสมัครสอบแข่งขัน”
(๒) กรอกข้อความให้ถูกต้องและครบถ้วน ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กําหนด ระบบจะกําหนด แบบฟอร์มการชําระเงินผ่านเคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ให้โดยอัตโนมัติ
(๓) พิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินลงในกระดาษขนาด A๔ จํานวน ๑ แผ่น หรือหากไม่มี เครื่องพิมพ์ในขณะนั้น ให้บันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบ File ลงในสื่อบันทึกข้อมูล
ในกรณีไม่สามารถพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินหรือบันทึกข้อมูลได้ ผู้สมัครสามารถเข้าไป พิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงิน หรือบันทึกข้อมูลลงในสื่อบันทึกข้อมูลใหม่ได้อีก แต่จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูล ในการกรอกใบสมัครในครั้งแรกที่สมบูรณ์แล้วได้
๕.๒ นําแบบฟอร์มการชําระเงินไปชําระเงินเฉพาะที่เคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ ๒ – ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ภายในเวลาทําการของธนาคาร การรับสมัครสอบ จะมีผลสมบูรณ์ เมื่อชําระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว
๕.๓ ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จํานวน ๓๓๐ บาท ซึ่งประกอบด้วย
(๑) ค่าธรรมเนียมสอบ จํานวน ๓00 บาท (๒) ค่าธรรมเนียมธนาคารรวมค่าบริการทางอินเทอร์เน็ต จํานวน ๓๐ บาท
ค่าธรรมเนียมจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
๕.๔ ผู้สมัครที่ชําระค่าธรรมเนียมสอบแล้ว จะได้รับเลขประจําตัวสอบ โดยจะกําหนด เลขประจําตัวสอบ ตามลําดับของการชําระค่าธรรมเนียมสอบ และสามารถพิมพ์ใบสมัคร พร้อมเลขประจําตัวสอบได้ ตั้งแต่วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๑ ที่เว็บไซต์ http://job.oncb.go.th หัวข้อ “รับสมัครสอบแข่งขัน” เรื่อง “พิมพ์ใบสมัครและเลขประจําตัวสอบ”

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!!

สมัครสอบ >>>>>>>>>>>>>>>
สมัครสอบ คลิก!!!

Tags: , , , , , ,