กรมส่งเสริมการเกษตร รับสมัครพนักงานราชการ 2 อัตรา 11-29 มิย 2555 กรมส่งเสริมการเกษตร สมัครงาน 2555
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

กรมส่งเสริมการเกษตร รับสมัครพนักงานราชการ 2 อัตรา 11-29 มิย 2555 กรมส่งเสริมการเกษตร สมัครงาน 2555

ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 06/06/2555 วันนี้มีข่าวการเปิดรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ของกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดรับสมัครงานในตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ รวมจำนวน 2 อัตรา โดยจะทำการเปิดรับสมัครตั้งแต่วันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2555 ถึง วันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2555 สำหรับท่านใดที่สนใจจะสมัครงานในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ กับกรมส่งเสริมการเกษตร สามารถอ่านรายละเอียดของการรับสมัครเบื้องต้นได้ ด้านล่างคะ กรมส่งเสริมการเกษตร รับสมัครพนักงานราชการ 2 อัตรา 11-29 มิย 2555 กรมส่งเสริมการเกษตร สมัครงาน 2555

กรมส่งเสริมการเกษตร รับสมัครพนักงานราชการ 2 อัตรา 11-29 มิย 2555 กรมส่งเสริมการเกษตร สมัครงาน 2555

กรมส่งเสริมการเกษตร สมัครงาน 2555

กรมส่งเสริมการเกษตร รับสมัครพนักงานราชการ 2 อัตรา 11-29 มิย 2555 กรมส่งเสริมการเกษตร สมัครงาน 2555

อ่านรายละเอียดการรับสมัครเพิ่มเติม กรมส่งเสริมการเกษตร รับสมัครพนักงานราชการ 2 อัตรา 11-29 มิย 2555 กรมส่งเสริมการเกษตร สมัครงาน 2555

ประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ รวม 2 อัตรา (11-29 มิ.ย.55)
กรมส่งเสริมการเกษตร ประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ รวม 2 อัตรา (11-29 มิ.ย.55)

ชื่อตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 11,680 – 12,850 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์ หรือสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ และเป็นผู้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาตรี ของ ก.พ. แล้ว
กรมส่งเสริมการเกษตร รับสมัครพนักงานราชการ 2 อัตรา 11-29 มิย 2555 กรมส่งเสริมการเกษตร สมัครงาน 2555
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานเลขานุการผู้บริหาร โดยตรวจสอบวิเคราะห์กลั่นกรองหนังสือราชการซึ่งมีหลักเกณฑ์และข้อกฎหมายต่าง ๆ เสนอผู้บริหาร การจัดทำกำหนดนัดหมายประชุม การประสานงานกับบุคคลหน่วยงานต่าง ๆ การอำนวยความสะดวกให้กับผู้บริหารและผู้มาติดต่อราชการผู้บริหาร ดำเนินการจัดประชุมผู้บริหาร โดยจัดทำแผนกำหนดการประชุมประจำปี จัดเตรียมระเบียบวาระการประชุม พร้อมเตรียมการสำหรับการประชุม จดบันทึก กรมส่งเสริมการเกษตร รับสมัครพนักงานราชการ 2 อัตรา 11-29 มิย 2555 กรมส่งเสริมการเกษตร สมัครงาน 2555
รายงานการประชุมและเรียบเรียงรายงานการประชุมทางวิชาการ และรายงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งติดตามการปฏิบัติงานตามข้อสั่งการของผู้บริหาร ศึกษาวิเคราะห์ แนะนำ ติดตาม แก้ไขปัญหา และวางแผนการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับข้อร้องเรียน ร้องทุกข์ การชุมนุมการเคลื่อนไหว เรียกร้องหรือแก้ไขปัญหาของเกษตรกร
และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 โดยรวบรวมประมวลผล วิเคราะห์ข้อมูลผลการดำเนินงานพร้อมรายงานผลให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักนายกรัฐมนตรี และผู้ร้อง รวมทั้งให้คำแนะนำแก่ประชาชนในการติดต่อสอบถามในเรื่องข้อร้องเรียน หรือเรื่องทั่ว ๆ ไป และปฏิบัติงานหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
กรมส่งเสริมการเกษตร รับสมัครพนักงานราชการ 2 อัตรา 11-29 มิย 2555 กรมส่งเสริมการเกษตร สมัครงาน 2555
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : วิชาที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (คะแนนเต็ม 60 คะแนน)
ทดสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ การใช้งานโปรแกรมระบบ office และอินเตอร์เน็ต
วิชาที่ 2 ความรู้ที่จำเป็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 140 คะแนน)
ทดสอบความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณ งานเลขานุการ ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 และความรู้อื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง
กรมส่งเสริมการเกษตร รับสมัครพนักงานราชการ 2 อัตรา 11-29 มิย 2555 กรมส่งเสริมการเกษตร สมัครงาน 2555

เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2555 ถึง วันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2555

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก !!

ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก ชีทราม.com คะ กรมส่งเสริมการเกษตร รับสมัครพนักงานราชการ 2 อัตรา 11-29 มิย 2555 กรมส่งเสริมการเกษตร สมัครงาน 2555

Tags: , , , , , , ,
Weekly theme , Seo , Health , Dating , Money , Hotels , Cheap flights