สำนักงานประกันสังคม รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการ 17 อัตรา 26 เม.ย.-2 พ.ค. 2555 สํานักงานประกันสังคม สมัครงาน 2555
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

สำนักงานประกันสังคม รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการ 17 อัตรา 26 เม.ย.-2 พ.ค. 2555 สำนักงานประกันสังคม รับสมัครงาน ราชการ 2555 สํานักงานประกันสังคม สมัครงาน 2555
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 21/04/2555___เอาหละคะ สำหรับวันนี้มีข่าวดีจะแจ้งให้ทราบคะ โดยสำนักงานประกันสังคม ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ และเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี รวม 17 อัตรา ระหว่างวันที่ 26 เม.ย. – 2 พ.ค. 2555 นี้คะ ท่านที่สนใจรายละเอียด สํานักงานประกันสังคม สมัครงาน 2555 สามารถอ่านได้ด้านล่างข้อความนี้ ผ่านทางลิ้งก์การรับสมัครงานประกันสังคม ได้เลยคะ
สำนักงานประกันสังคม รับสมัครงาน ราชการ 2555 สํานักงานประกันสังคม สมัครงาน 2555

สำนักงานประกันสังคม รับสมัครงาน 2555

สำนักงานประกันสังคม รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการ 17 อัตรา 26 เม.ย.-2 พ.ค. 2555 สํานักงานประกันสังคม สมัครงาน 2555

สำนักงานประกันสังคม
ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ และเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
รวม 17 อัตรา (26 เม.ย.-2 พ.ค.55)
สำนักงานประกันสังคม รับสมัครงาน ราชการ 2555 สํานักงานประกันสังคม สมัครงาน 2555
สำนักงานประกันสังคม ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ และเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี รวม 17 อัตรา (26 เม.ย.-2 พ.ค.55)
สำนักงานประกันสังคม รับสมัครงาน ราชการ 2555 สํานักงานประกันสังคม สมัครงาน 2555
ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ
สำนักงานประกันสังคม รับสมัครงาน ราชการ 2555 สํานักงานประกันสังคม สมัครงาน 2555
ชื่อตำแหน่ง
เจ้าพนักงานธุรการ และเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

สำนักงานประกันสังคม รับสมัครงาน ราชการ 2555 สํานักงานประกันสังคม สมัครงาน 2555

อัตราเงินเดือน
12,285 บาท
สำนักงานประกันสังคม รับสมัครงาน ราชการ 2555 สํานักงานประกันสังคม สมัครงาน 2555
จำนวนตำแหน่งว่าง
17 ตำแหน่ง
สำนักงานประกันสังคม รับสมัครงาน ราชการ 2555 สํานักงานประกันสังคม สมัครงาน 2555
ระดับการศึกษา
ปวส.
สำนักงานประกันสังคม รับสมัครงาน ราชการ 2555 สํานักงานประกันสังคม สมัครงาน 2555
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับ เดียวกันในสาขาวิชาหรือทางที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ

สำนักงานประกันสังคม รับสมัครงาน ราชการ 2555 สํานักงานประกันสังคม สมัครงาน 2555

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :
1.ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ งานบริการทั่วไป
เช่น การรับส่ง ลงทะเบียน ร่างหนังสือโต้ตอบ จัดเตรียม
การประชุม การบันทึกข้อมูล เพื่อสนับสนุนให้งานต่างๆ ดำเนินไปได้โดยสะดวกราบรื่นและมีหลักฐานตรวจสอบได้ รวบรวมข้อมูล จัดเก็บข้อมูลสถิติ เอกสาร หลักฐานหนังสือตามระเบียบวิธีปฏิบัติ เพื่อสะดวกต่อการค้นหา และเป็นหลักฐานทางราชการ ดำเนินการเกี่ยวกับพัสดุ ครุภัณฑ์ของสำนักงาน เพื่อให้มีอุปกรณ์ที่มีคุณภาพไว้ใช้งานและอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน รวบรวมรายงานผลการปฏิบัติงานและข้อมูลต่างๆ นำเสนอต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อนำไปใช้เสนอแนะและปรับปรุงการปฏิบัติงานต่อไป ติดต่อประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกัน หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความราบรื่น ให้บริการข้อมูลแก่ผู้มาติดต่อราชการ เพื่อให้ได้รับข้อมูลที่จะนำไปใช้ประโยชน์ได้ต่อไป ผลิตเอกสารต่างๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
สำนักงานประกันสังคม รับสมัครงาน ราชการ 2555 สํานักงานประกันสังคม สมัครงาน 2555
2. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
จัดทำและปฏิบัติงานด้านเอกสารทางการเงินและบัญชีในระดับต้น เพื่อให้งานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
รวบรวมรายละเอียดการจัดทำงบประมาณเพื่อใช้ประกอบในการทำงบประมาณประจำปี ของหน่วยงาน ตรวจสอบและดูความถูกต้องของเอกสารสำคัญทางการเงิน เพื่อให้เกิดความถูกต้องในการปฏิบัติงาน ประสานงานในระดับฝ่าย หรือกลุ่มกับหน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อขอความช่วยเหลือและร่วมมือในงานและแลกเปลี่ยนความรู้ความเชี่ยวชาญที่ เป็นประโยชน์ต่อการทำงานของหน่วยงาน ประสานงานในระดับกลุ่มกับหน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อขอความช่วยเหลือ และความร่วมมือในงานการเงินและบัญชี และแลกเปลี่ยนความรู้ความชำนาญที่เป็นประโยชน์ต่อการทำงานของหน่วยงาน
สำนักงานประกันสังคม รับสมัครงาน ราชการ 2555 สํานักงานประกันสังคม สมัครงาน 2555
วันที่เปิดรับสมัคร
วันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2555 ถึง วันพุธที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2555
สำนักงานประกันสังคม รับสมัครงาน ราชการ 2555 สํานักงานประกันสังคม สมัครงาน 2555

รายละเอียดเพิ่มเติม >>>>> สำนักงานประกันสังคม รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการ 17 อัตรา 26 เม.ย.-2 พ.ค. 2555 สํานักงานประกันสังคม สมัครงาน 2555

สำนักงานประกันสังคม รับสมัครงาน ราชการ 2555 สํานักงานประกันสังคม สมัครงาน 2555

ขอขอบคุณข้อมูลดีๆ จาก sheetram คะ

สำนักงานประกันสังคม รับสมัครงาน ราชการ 2555 สํานักงานประกันสังคม สมัครงาน 2555

Tags: , , , , , ,
Weekly theme , Seo , Health , Dating , Money , Hotels , Cheap flights