สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก รับสมัครบุคคลเข้าเป็นพนักงานราชการ บัดนี้-11 พ.ค. 2555 สํานักงานสาธารณสุข รับสมัครงาน 2555
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก รับสมัครบุคคลเข้าเป็นพนักงานราชการ บัดนี้-11 พ.ค. 2555___ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก รับสมัครบุคคล ราชการ 2555 สํานักงานสาธารณสุข รับสมัครงาน 2555
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 04/05/55___ เอาหละคะ สำหรับการรับสมัครงานวันนี้เป็นของ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก ประกาศ รับบุคคลเข้าเป็นพนักงานราชการ วุฒิปวส. – ปริญญาตรี บัดนี้ – 11 พ.ค. 2555 ตำแหน่งที่รับสมัครอาทิเช่น นักการแพทย์แผนไทย นักกายภาพบำบัด นักวิชาการพัสดุ และเจ้าพนักงานธุรการ คะ สำหรับท่านที่สนใจ สํานักงานสาธารณสุข รับสมัครงาน 2555 สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ด้านล่างนี้เลยคะ โชคดีนะคะ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก รับสมัครบุคคล ราชการ 2555 สํานักงานสาธารณสุข รับสมัครงาน 2555

สํานักงานสาธารณสุข รับสมัครงาน 2555


สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก รับสมัครบุคคลเข้าเป็นพนักงานราชการ บัดนี้-11 พ.ค. 2555 สํานักงานสาธารณสุข รับสมัครงาน 2555

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก
ประกาศ รับบุคคลเข้าเป็นพนักงานราชการ วุฒิปวส. – ปริญญาตรี (บัดนี้-11 พ.ค.55)
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก รับสมัครบุคคล ราชการ 2555 สํานักงานสาธารณสุข รับสมัครงาน 2555
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก ประกาศ รับบุคคลเข้าเป็นพนักงานราชการ วุฒิปวส. – ปริญญาตรี ตั้งแต่บัดนี้ – 11 พ.ค. 2555 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก รับสมัครบุคคล ราชการ 2555 สํานักงานสาธารณสุข รับสมัครงาน 2555
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ดังนี้
1. นักการแพทย์แผนไทย
หน่วยงานที่ปฏิบัติ โรงพยาบาลสามเงา
– วุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ และได้รับอนุญาตประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ หรือสาขาการแพทย์แผนไทย ซึ่งได้รับใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะ 4 ประเภท ได้แก่ เวชกรรมไทย เภสัชกรรมไทย ผดุงครรภ์ไทย และการนวดไทย
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก รับสมัครบุคคล ราชการ 2555 สํานักงานสาธารณสุข รับสมัครงาน 2555
2. เจ้าพนักงานธุรการ
หน่วยงานที่ปฏิบัติ โรงพยาบาลสามเงา
– วุฒิ ปวส. ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก รับสมัครบุคคล ราชการ 2555 สํานักงานสาธารณสุข รับสมัครงาน 2555

3. นักวิชาการพัสดุ
หน่วยงานที่ปฏิบัติ โรงพยาบาลท่าสองยาง
– วุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจเศรษฐศาสตร์
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก รับสมัครบุคคล ราชการ 2555 สํานักงานสาธารณสุข รับสมัครงาน 2555
4. นักกายภาพบำบัด
หน่วยงานที่ปฏิบัติ โรงพยาบาลพบพระ
– วุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การแพทย์ ทางกายภาพบำบัด และได้รับใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะสาขากายภาพบำบัด
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก รับสมัครบุคคล ราชการ 2555 สํานักงานสาธารณสุข รับสมัครงาน 2555
5. นักวิชาการเงินและบัญชี
หน่วยงานที่ปฏิบัติ โรงพยาบาลอุ้มผาง
– วุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ซึ่งได้ศึกษาวิชาบัญชีไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง หรือหลายสาขาวิชาดังกล่าวข้างต้น

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก รับสมัครบุคคล ราชการ 2555 สํานักงานสาธารณสุข รับสมัครงาน 2555

ผู้ประสงค์ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป (ชั้น 2) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก
ตั้งแต่วันที่ 1-11 พฤษภาคม 2555 ในวันและเวลาราชการ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก รับสมัครบุคคล ราชการ 2555 สํานักงานสาธารณสุข รับสมัครงาน 2555
สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. 0-5551-8115
และสามารถดูรายละเอียดได้ในเว็บไซต์ www.tako.moph.go.th
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก รับสมัครบุคคล ราชการ 2555 สํานักงานสาธารณสุข รับสมัครงาน 2555
หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
– รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1.5×2 นิ้ว โดยถ่ายไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน 2 รูป
– สำเนาแสดงผลการศึกษา และระเบียนแสดงผลการเรียน (หากเรียนหลักสูตรต่อเนื่องให้แนบมาพร้อมนี้) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่ประกาศรับสมัคร อย่างละ 1 ฉบับ ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกำหนดวันปิดรับสมัครและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร
– ในกรณีที่ไม่สามารถนำหลักฐานการศึกษา (เนื่องจากสำเร็จการศึกษาแล้วแต่ยังไม่ได้รับใบปริญญาบัตร) ข้างต้นมายื่นพร้อมใบสมัครได้ ให้ใช้หนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษา และวันที่ที่ได้รับอนุมัติประกาศนียบัตร หรือปริญญาบัตร ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกำหนดวันปิดรับสมัคร
– สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน อย่างละ 1 ฉบับ
– สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (กรณีในหลักฐานการสมัครมีชื่อ-นามสกุล ไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับ
– หลักฐานผ่านการเกณฑ์ทหาร สด.8 หรือ สด.43 จำนวน 1 ฉบับ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก รับสมัครบุคคล ราชการ 2555 สํานักงานสาธารณสุข รับสมัครงาน 2555
ทั้งนี้ ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารที่เป็นต้นฉบับและสำเนา หากไม่สามารถนำเอกสารที่เป็นต้นฉบับมาแสดงได้ ให้นำหนังสือรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นหลักฐานประกอบการสมัครงาน และในหลักฐานการสมัครทุกฉบับให้ผู้สมัครรับรองสำเนาและลงชื่อกำกับไว้ด้วย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก รับสมัครบุคคล ราชการ 2555 สํานักงานสาธารณสุข รับสมัครงาน 2555
รายละเอียดเพิ่มเติม >>>>> สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก รับสมัครบุคคลเข้าเป็นพนักงานราชการ บัดนี้-11 พ.ค. 2555 สํานักงานสาธารณสุข รับสมัครงาน 2555

ขอขอบคุณขอบคุณข้อมูลๆ จาก sheetram คะ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก รับสมัครบุคคล ราชการ 2555 สํานักงานสาธารณสุข รับสมัครงาน 2555

Tags: , , , , , ,
Weekly theme , Seo , Health , Dating , Money , Hotels , Cheap flights