สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เปิดสอบนักวิชาการตรวจสอบภายใน 1-24 สค 2555 สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สมัครสอบ 2555
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เปิดสอบนักวิชาการตรวจสอบภายใน 1-24 สค 2555 สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สมัครสอบ 2555

ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 24/07/2555 วันนี้มีข่าวการเปิดรับสมัครสอบของสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เปิดรับสมัครสอบในตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในอัตราเงินเดือน 11,680 – 12,850 บาท บาท โดยจะเริ่มทำการเปิดรับสมัครสอบตั้งแต่ วันพุธที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2555 ถึง วันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2555 สำหรับผุ้ที่สนใจจะสมัครสอบในตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน กับสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สามารถอ่านรายละเอียดของการรับสมัครสอบพเิ่มเติมได้ ตามลิ้งที่ได้แนบมาด้วยด้านล่างคะ สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เปิดสอบนักวิชาการตรวจสอบภายใน 1-24 สค 2555 สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สมัครสอบ 2555

สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เปิดสอบนักวิชาการตรวจสอบภายใน 1-24 สค 2555 สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สมัครสอบ 2555

สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สมัครสอบ 2555

สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เปิดสอบนักวิชาการตรวจสอบภายใน 1-24 สค 2555 สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สมัครสอบ 2555

อ่านรายละเอียดการรับสมัคร

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ประกาศ รับสมัครสอบบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน (1-24 ส.ค.55)

ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการตรวจสอบภายใน
อัตราเงินเดือน : 11,680 – 12,850 บาท บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางบริหารธุรกิจการบัญชี ทางการบัญชี ทางการเงิน ทางการเงินและการธนาคาร และทางพาณิชยศาสตร์ และต้องได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ในระดับปริญญาตรี ของ ก.พ.
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ๓.๑ ด้านการปฏิบัติการ
(๑) รวบรวมและตรวจสอบความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของข้อมูล ตัวเลข หลักฐานการทำสัญญา และเอกสารต่าง ๆ ทางด้านการเงิน การบัญชี เพื่อให้การตรวจสอบดำเนินไปอย่างถูกต้องและได้ผลตรงกับหลักฐานที่เกิดขึ้นจริง
(๒) ตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน พัสดุและทรัพย์สิน รวมทั้งการบริหารด้านอื่น ๆ ของส่วนราชการ เพื่อดูแลให้การใช้งบประมาณและทรัพยากรเป็นไปอย่างประหยัด มีประสิทธิภาพสูง และตรงตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด
(๓) จัดทำรายงานการตรวจสอบรายเดือนเพื่อเสนอข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะ ให้ผู้บังคับบัญชาหรือหน่วยงานต้นสังกัดรับทราบผลการดำเนินงาน
๓.๒ ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
๓.๓ ด้านการประสานงาน
(๑) ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดไว้
(๒) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
๓.๔ ด้านการบริการ
ฝึกอบรม ให้คำปรึกษา เสนอแนะวิธีการปรับปรุงการปฏิบัติงานแก่หน่วยรับตรวจและเจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา และตอบข้อซักถามและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ พร้อมทั้งช่วยแก้ปัญหาข้อขัดแย้งในหน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อให้การปฏิบัติงานถูกต้องและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ให้คำแนะนำ ตอบปัญหา และชี้แจงเกี่ยวกับงานตรวจสอบภายในที่ตนมีความรับผิดชอบ ในระดับเบื้องต้น แก่หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์
๓.๕ ปฏิบัติงานอื่น เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ของงาน หรือตามที่ได้รับมอบหมาย
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : – ความรู้เกี่ยวกับการเงินการคลังภาครัฐ ได้แก่ งบประมาณ การเงิน การบัญชี และการพัสดุ
– ความรู้ในการตรวจสอบภายในและประเมินผลการดำเนินงานโครงการ
– ความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง เช่น ระเบียบสำนัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
มาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ
พ.ศ. ๒๕๕๕
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๕๑

เปิดรับสมัคร : วันพุธที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2555 ถึง วันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2555 สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เปิดสอบนักวิชาการตรวจสอบภายใน 1-24 สค 2555 สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สมัครสอบ 2555

รายละเอียดเพิ่มเติม >>>>

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก!!

ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก job.ocsc.go.th คะ สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เปิดสอบนักวิชาการตรวจสอบภายใน 1-24 สค 2555 สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สมัครสอบ 2555

Tags: , , , , ,