สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี รับสมัครพนักงานราชการ 10 อัตรา 1-23 พค 2555 สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สมัครงาน 2555
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี รับสมัครพนักงานราชการ 10 อัตรา 1-23 พค 2555 สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สมัครงาน 2555

ข่าวอัพเดทลล่าสุดเมื่อวันที่ 22/04/2555 วันนี้มีข่าวการรับสมัครรสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ในระดับปวส. ปริญญาตรี และ ปริญญาโท รวมจำนวน 10 อัตรา โดยจะทำการรับสมัครสอบรออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 1-23 พฤษภาคม 2555 สำหรับท่านใดที่มีความสนใจอยากจะสมัครสอบกับ สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สามารถอ่านรายละเอียดของการรับสมัครสอบคัดเลือกได้ ตามลิ้งที่ทางเว็บไซต์ ได้แนบมาด้วยด้านล่างได้เลยคะ สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี รับสมัครพนักงานราชการ 10 อัตรา 1-23 พค 2555 สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สมัครงาน 2555

สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี รับสมัครพนักงานราชการ 10 อัตรา 1-23 พค 2555 สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สมัครงาน 2555

สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สมัครงาน 2555

สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี รับสมัครพนักงานราชการ 10 อัตรา 1-23 พค 2555 สํานักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สมัครงาน 2555

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี รับสมัครพนักงานราชการ 10 อัตรา 1-23 พค 2555 สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สมัครงาน 2555

จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ จึงประกาศรับสมัครโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี รับสมัครพนักงานราชการ 10 อัตรา 1-23 พค 2555 สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สมัครงาน 2555
1. ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (ด้านเลขานุการนายกรัฐมนตรี) จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 11,680 – 12,850 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ/รัฐประศาสนศาสตร์
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาการจัดการ และต้องได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.)
ในระดับปริญญาตรี ของ ก.พ. ภายในวันปิดรับสมัคร

2. ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (ด้านสุนทรพจน์) จำนวน 2 อัตรา
อัตราเงินเดือน 11,680 – 12,850 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาภาษา วรรณคดี สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ/รัฐประศาสนศาสตร์
หรือสาขาวิชานิเทศศาสตร์ หรือสาขาวิชาการจัดการ และต้องได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ในระดับปริญญาตรีของ ก.พ. ภายในวันปิดรับสมัคร

3. ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (ด้านต่างประเทศ) จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 15,300 – 16,830 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชารัฐศาสตร์ ทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ทางการระหว่างประเทศและการฑูต
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ทางเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ หรือสาขาวิชานิติศาสตร์ และต้องได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.)
ในระดับปริญญาโท ของ ก.พ. ภายในวันปิดรับสมัคร

4. ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (ด้านประสานงานรัฐสภา) จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 11,680 – 12,850 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์ และต้องได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.)
ในระดับปริญญาตรีของ ก.พ. ภายในวันปิดรับสมัคร

5. ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 11,680 – 12,850 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิเทศศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ/รัฐประศาสนศาสตร์ หรือสาขาวิชานิติศาสตร์
และต้องได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ในระดับปริญญาตรีของ ก.พ. ภายในวันปิดรับสมัคร

6. ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 11,680 – 12,850 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาภาษา วรรณคดี สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ/รัฐประศาสนศาสตร์
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ หรือสาขาวิชานิติศาสตร์ และต้องได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ในระดับปริญญาตรีของ ก.พ.
ภายในวันปิดรับสมัคร

7. ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (ด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล) จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 11,680 – 12,850 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ/รัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ
หรือสาขาวิชาใดสาขา วิชาหนึ่งทางการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ทางการบริหารงานบุคคล ทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ
ทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์การ หรือทางจิตวิทยา และต้องได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ในระดับปริญญาตรีของ ก.พ.
ภายในวันปิดรับสมัคร

8. ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 11,680 – 12,850 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ/รัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการ
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ หรือสาขาวิชาภาษา วรรณคดี และต้องได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.)
ในระดับปริญญาตรี ของ ก.พ. ภายในวันปิดรับสมัคร

9. ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 9,300 – 10,230 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม
หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และต้องได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงของ ก.พ.
ภายในวันปิดรับสมัคร

การรับสมัคร สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี รับสมัครพนักงานราชการ 10 อัตรา 1-23 พค 2555 สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สมัครงาน 2555
ผู้ประสงค์สมัครสอบ สมัครสอบได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 – 23 พฤษภาคม 2555 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
ที่เว็บไซต์

http://job.thaigov.go.th

รายละเอียดเพิ่มเติม

สนใจอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก !!

ขอขอบคุณข้อมูลดีๆขาก ชีทรามคะ สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี รับสมัครพนักงานราชการ 10 อัตรา 1-23 พค 2555 สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สมัครงาน 2555

Tags: , , , , , , , , , ,