หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ เปิดรับสมัครนายทหารประทวน (อัตราสิบเอก) จำนวน 97 อัตรา 28 สิงหาคม – 2 กันยายน 2563
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ เปิดรับสมัครนายทหารประทวน (อัตราสิบเอก) จำนวน 97 อัตรา 28 สิงหาคม – 2 กันยายน 2563
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2563
ประกาศหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุนเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน
สังกัด หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๔
หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน และทหารกองหนุน เพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จํานวน ๔๓ อัตรา ในตําแหน่งประจํา (ชกท.๐๙๑) ศสพ. อัตรา สิบเอก) โดยจะต้องเข้ารับการฝึกปรับพื้นฐานกําลังพลบรรจุใหม่ และเข้ารับการศึกษาหลักสูตรพื้นฐานของหน่วยรบพิเศษ รวมระยะเวลา ๑๐ เดือน แล้วเลือกบรรจุลงในหน่วยต่าง ๆ ในสังกัดของหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ดังนี้

๑. คุณสมบัติทั่วไป
๑.๑ รับสมัครเฉพาะเพศชาย มีสัญชาติไทย และบิดา มารดา ต้องมีสัญชาติไทยโดยการเกิด แต่ถ้าบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตร หรือนายทหารประทวน ซึ่งมีสัญชาติไทย มารดาจะมิใช่เป็นผู้มีสัญชาติไทย โดยการเกิดก็ได้
๑.๒ เป็นทหารกองหนุนประเภทที่ ๑ (ผู้ที่ผ่านการเป็นทหารกองประจําการ โดยอยู่ใน กองประจําการจนครบกําหนดปลดเป็นทหารกองหนุน หรือผู้ที่สําเร็จการฝึกวิชาทหารตั้งแต่ชั้นปีที่ ๓ ขึ้นไป และ ได้ขึ้นทะเบียนกองประจําการแล้ว (มีเอกสารหนังสือแสดงวิทยฐานะ หรือ สด.๔) อายุตั้งแต่ ๑๘ ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ และไม่เกิน ๒๘ ปีบริบูรณ์นับถึง ๓๑ ธันวาคม ๒๕๓๕ (ผู้ที่เกิดก่อนวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๓๕)

การรับสมัคร
กําหนดการรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ ๒๘ สิงหาคม ถึง ๒ กันยายน ๒๕๖๓ โดยให้ ลงทะเบียนโดยการกรอกข้อมูลของผู้สมัครลงในสมัครทางอินเทอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของหน่วยบัญชาการ สงครามพิเศษ SwCom.rta.mi.th/swcom-recruit ตั้งแต่วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ ถึง ๒ กันยายน ๒๕๖๓ แล้วนําใบสมัครที่พิมพ์ออกจากระบบการรับสมัครมาสมัครด้วยตนเองที่หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ (แหล่งชุมนุมทหารรบพิเศษ (๑)) พร้อมกับเอกสารตามที่กําหนด
การตรวจสอบเอกสารหลักฐานและคุณสมบัติในครั้งนี้ เป็นเพียงการตรวจสอบ เบื้องต้น หากภายหลังปรากฏว่าผู้สมัครใช้เอกสารปลอม เอกสารอันเป็นเท็จ หรือเอกสารที่มิใช่ทางราชการ ออกให้จะถือว่าผู้นั้นขาดคุณสมบัติ และให้ถือว่าการสอบคัดเลือกของบุคคลดังกล่าวเป็นโมฆะและไม่สามารถ เรียกร้องสิทธิใด ๆ จากหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษได้

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!

Tags: , , ,