อบจ.สงขลา เปิดรับสมัครสอบเข้าเป็นพนักงาน 43 อัตรา 1-10 ก.ค. 2558 อบจ.สงขลา รับสมัครงาน 2558 สอบ อบจ 58
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

อบจ.สงขลา เปิดรับสมัครสอบเข้าเป็นพนักงาน 43 อัตรา 1-10 ก.ค. 2558

ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 25/06/2558 วันนี้นำเอาข่าว อบจ.สงขลา รับสมัครงาน 2558 มาฝากคะ เนื่องจาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เปิดรับสมัครสอบเข้าเป็นพนักงาน อาทิ ตำแหน่งผู้ช่วยนิติกร ผู้ช่วยนักผังเมือง  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวมจำนวน 43 อัตรา ระหว่างวันที่ 1 – 10 ก.ค. 2558 สนใจเข้ามาอ่านรายละเอียด สอบ อบจ 58 ได้แล้วที่นี่


อบจ.สงขลา เปิดรับสมัครสอบเข้าเป็นพนักงาน 43 อัตรา 1-10 ก.ค. 2558 อบจ.สงขลา รับสมัครงาน 2558 สอบ อบจ 58

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา
เปิดรับสมัครสอบเข้าเป็นพนักงาน จำนวน 43 อัตรา ระหว่างวันที่ 1 – 10 ก.ค. 2558

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เปิดรับสมัครสอบเข้าเป็นพนักงาน ตำแหน่งผู้ช่วยนิติกร ผู้ช่วยนักผังเมือง ผู้ช่วยสันทนาการ ผู้ช่วยครู นักวิชาการสาธารณสุข ผู้ช่วยนายช่างเครื่องกล ผู้ช่วยนายช่างโยธา ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชุน ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง รวมจำนวน 43 อัตรา ระหว่างวันที่ 1 – 10 ก.ค. 2558

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1 พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยนิติกร

เงินเดือน 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ปริญญาตรี ขึ้นไป ทางกฏหมาย

2 พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยนักผังเมือง
เงินเดือน 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ปริญญาตรีขึ้นไป ทางผังเมือง วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมสุขาภิบาล วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ศิลปกรรม วิจิตรศิลป์ สถาปัตยกรรม

3 ผู้ช่วยสันทนาการ
เงินเดือน 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ปริญญาตรีขึ้นไปทางการศึกษา คหกรรมศาสตร์ หัตถกรรม วิจิตรศิลป์ ศิลปะประยุกต์ นาฏศิลป์ อาหารและโภชน

4 ผู้ช่วยครู (อัตราจ้าง)
1 วิชาเอกภาษาไทย 1 อัตรา
2 วิชาเอกชีววิทยา 1 อัตรา
เงินเดือน ฯ หลักสูตร 4 ปี 15,000 บาท
เงินเดือน ฯ หลักสูตร 5 ปี 15,800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ปริญญาตรีทางการศึกษา หรือสาขาวิชาศึกษาศาสตร์
มีใบประกอบวิชาชีพครู

5 นักวิชาการสาธารณสุข
เงินเดือน 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ปริญญาตรี สาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางจิตวิทยา หรือทางสุขศึกษา สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชาแพทยศาสตร์ สาขาวิชาทันตแพทย์ศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สาขาวิชาแพทย์แผนไทยประยุกต์ เภสัชศาสตร์ สาขาใดสาขาหนึ่งดังกล่าวข้างต้น

6 ผู้ช่วยนายช่างเครื่องกล
เงินเดือน ปวส 11,500 บาท
เงินเดือน ปวท 10,840 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ปวส ทางเทคนิคเขียนแบบเครื่องกล ช่างยนต์ เครื่องกล ช่างกลโรงงาน ช่างกลโลหะ
ปวท ทางเทคนิคเขียนแบบเครื่องกล ช่างยนต์ เครื่องกล ช่างกลโรงงาน ช่างกลโลหะ

7 ผู้ช่วยนายช่างโยธา
เงินเดือน ปวส 11,500 บาท
เงินเดือน ปวท 10,840 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ปวส ทางเทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิควิศวกรรมสำรวจ เทคนิคสถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรม ช่างก่อสร้าง ช่างสำรวจ ช่างโยธา ก่อสร้าง
ปวท ทางเทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิควิศวกรรมสำรวจ เทคนิคสถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรม ช่างก่อสร้าง ช่างสำรวจ ช่างโยธา ก่อสร้าง

8 ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ
เงินเดือน ปวส 11,500 บาท
เงินเดือน ปวท 10,840 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ปวส ทางเทคนิควิศวกรรมโยธา ช่างก่อสร้าง ช่างโยธา ช่างเขียนแบบ เทคนิคสถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรม
ปวท ทางเทคนิควิศวกรรมโยธา ช่างก่อสร้าง ช่างโยธา ช่างเขียนแบบ เทคนิคสถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรม

9 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชุน
เงินเดือน ปวท 10,840 บาท
เงินเดือน ปวส 11,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ปวท ทุกสาขา
ปวส ทุกสาขา

10 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
เงินเดือน ปวส 11,500 บาท
เงินเดือน ปวท 10,840 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ปวท ทางบัญชี เลขานุการ เทคนิคการตลาด การธนาคารและธุรกิจการเงิน เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคเขียนแบบวิศวกรรมเครื่องกล พาณิชยการ การบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป ช่างโยธา ช่างเครื่องกล
ปวส ทางบัญชี เลขานุการ เทคนิคการตลาด การธนาคารและธุรกิจการเงิน เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคเขียนแบบวิศวกรรมเครื่องกล พาณิชยการ การบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป ช่างโยธา ช่างเครื่องกล

11 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน
เงินเดือน 9,400 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ปวช ขึ้นไปทุกสาขา

12 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
เงินเดือน 9,400 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ปวชทางภาษาต่างประเทศ เลขานุการ บัญชี พาณิชยการ การตลาด การเงินการธนาคาร การโรงแรม การท่องเที่ยว การขาย การประชาสัมพันธ์

13 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
เงินเดือน 9,400 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ปวช ทุกสาขา

14 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
เงินเดือน 9,400 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ม.ปลายสายอาชีพ ทุกสาขา

15 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เงินเดือน 9,400 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ปวช ทางช่างยนต์ ช่างไฟฟ้า ช่างก่อสร้าง ช่างกลโรงงาน ช่างเชื่อมและโลหะแผ่น

16 ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
เงินเดือน 9,400 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ปวช ทางช่างไฟฟ้า ช่างอิเล็กทรอนิกส์

17 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
เงินเดือน 9,400 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ปวช ขึ้นไปทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ การบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป

18 พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง
เงินเดือน 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
มีความสามารถและทักษะ 5 ปีขึ้นไป

19 พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
เงินเดือน 9,400 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
มีความสามารถและทักษะ 5 ปีขึ้นไป

20 นายเรือกลเดินทะเลเฉพาะเขต
เงินเดือน 9,400 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ประกาศนียบัตรประเภทนายเรือของเรือเดินทะเลในประเทศ

21 นายท้ายเรือกลเดินเรือทะเลเฉพาะเขต
เงินเดือน 9,400 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ประกาศนียบัตรประเภทนายเรือของเรือเดินทะเลชั้นหนึ่ง

22 ช่างกลเรือ
เงินเดือน 9,400 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ประกาศนียบัตร ทางช่างยนต์ หรือประกาศนียบัตรประเภทนายเรือของเรือเดินทะเลชั้นหนึ่ง หรือ ประกาศนียบัตรใช้เครื่องจักรยนต์ชั้นสอง

23 คนงานทั่วไป
เงินเดือน 9,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
อ่านออกเขียนได้

วิธีการรับสมัคร
ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เลขที่ 900 หมู่ 2 ต.พะวง อ.เมือง จ.สงขลา 90100
โทร: 074-303100 แฟกซ์: 074-303109

วันเวลาที่เปิดรับสมัคร
ตั้งแต่วันที่ 1 – 10 ก.ค. 2558


รายละเอียดเพิ่มเติม
>>>>>> ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง อบจ.สงขลา
>>>>>> ภาคผนวก

Tags: , , , , , , , , , , , , , , ,