[อัดแหลก!!] แนวข้อสอบตํารวจ ม.6 สายอำนวยการและสนับสนุน แนวข้อสอบสังคม วัฒนธรรมและจริยธรรม ชุดที่ 1 แนวข้อสอบตํารวจ ม.6 สังคม วัฒนธรรม 56
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

[อัดแหลก!!] แนวข้อสอบตํารวจ ม.6 สายอำนวยการและสนับสนุน แนวข้อสอบสังคม วัฒนธรรมและจริยธรรม ชุดที่ 1 แนวข้อสอบตํารวจ ม.6 สังคม วัฒนธรรม 56

แนวข้อสอบตํารวจ ม.6 สังคม วัฒนธรรม 56

แนวข้อสอบตํารวจ ม.6 สังคม วัฒนธรรม 56

หลังจากที่ได้อัพเดทตัวอย่างแนวข้อสอบ ตำรวจวุฒิ ม.6 ของสายป้องกันและปราบปรามไปแล้ว วันนี้เรามาอัพเดทตัวอย่างแนวข้อสอบตํารวจ ม.6 สายอำนวยการและสนับสนุนกันบ้างคะ โดยตัวอย่างแนวข้อสอบที่นำมาอัพเดทเพื่อนในวันนี้เป็นตัวอย่างแนวข้อสอบสังคม วัฒนธรรมและจริยธรรม ชุดที่ 1 ซึ่งเป็นรายวิชาที่ออกสอบในปี 2555 และคาดว่าน่าจะออกอีกครั้งในปี 2556 คะ…..

แนวข้อสอบสังคม วัฒนธรรมและจริยธรรม ชุดที่ 1
คำชี้แจง
จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียวเท่านั้น
ข้อที่ 1. ข้อใดคือคุณลักษณะตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง
ก. ความพอประมาณ
ข. ความมีเหตุผล
ค. การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว
ง. ถุกทุกข้อ

ข้อที่ 2. ข้อใดให้ความหมายของ “ความพอประมาณ” ตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียงได้ชัดเจนที่สุด
ก. ความพอดีที่ไม่น้อยเกิดไปและไม่มากเกินไป โดยไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น เช่น การผลิตและการบริโภคที่อยู่ในระดับพอประมาณ
ข. การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับของความพอเพียงนั้นจะต้องเป็นไปอย่างมีเหตุผล โดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้องตลอดจนคำนึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระทำนั้น ๆ อย่างรอบคอบ
ค. การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบ ที่จะเกิดขึ้นโดยคำนึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่าง ๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งใกล้และไกล
ง. การเตรียมตัวให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นโดยคำนึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่าง ๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งใกล้และไกล

ข้อที่ 3. การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับของความพอเพียงนั้นจะต้องเป็นไปอย่างมีเหตุผล โดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้องตลอดจนคำนึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระทำนั้น ๆ อย่างรอบคอบ คือ
ก. ความพอประมาณ
ข. ความมีเหตุผล
ค. การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว
ง. ถุกทุกข้อ
แนวข้อสอบตํารวจ ม.6 สังคม วัฒนธรรม 56
ข้อที่ 4. ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีหลักพิจารณาอยู่กี่ส่วน
ก. มีหลักพิจารณาอยู่ 2ส่วน
ข. มีหลักพิจารณาอยู่ 3ส่วน
ค. มีหลักพิจารณาอยู่ 4ส่วน
ง. มีหลักพิจารณาอยู่ 5ส่วน

ข้อที่ 5. ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงถูกประมวลและกลั่นกรองจากพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้นำไปเผยแพร่ เมื่อวันที่เท่าไหร่
ก. เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2540
ข. เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2542
ค. เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2540
ง. เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2542

ข้อที่ 6. ข้อใดคือแนวพระราชดำริในการดำเนินชีวิตแบบพอเพียง
ก. ยึดความประหยัด ตัดทอนค่าใช้จ่ายในทุกด้าน ลดละความฟุ่มเฟือยในการใช้ชีวิต
ข. แก่งแย่งเพื่อผลประโยชน์และแข่งขันกันในทางการค้าแบบต่อสู้กันอย่างรุนแรง
ค. หาทางให้ชีวิตหลุดพ้นจากความทุกข์ยาก ด้วยการหาผลประโยชน์จากการค้าขาย
ง. ยึดถือการประกอบอาชีพค้าขาย หาผลประโยชน์จากการค้าขาย
เนื้อหาของเฉลยจะแสดงเมื่อท่านได้ร่วมแสดงความคิดเห็นคะ
แนวข้อสอบตํารวจ ม.6 สังคม วัฒนธรรม 56
[รายวิชาเดิมที่เคยออกสอบและคาดว่าน่าจะออกสอบเช่นนี้ในปี 2556 ]

ข้อสอบเป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 120 ข้อ 120 คะแนน
วิชาที่ใช้สอบสายอำนวยการและสนับสนุน 6 วิชา
1. ความสามารถทั่วไป 20 ข้อ
2. ภาษาไทย 20 ข้อ
3. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 20 ข้อ
4.ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 20 ข้อ
5. ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 20 ข้อ
6. สังคม วัฒนธรรมและจริยธรรม 20 ข้อ
แนวข้อสอบตํารวจ ม.6 สายอำนวยการและสนับสนุน แนวข้อสอบสังคม

แนวข้อสอบตำรวจ วุฒิ ม.6 สายปราบปราม 56..
แนวข้อสอบตำรวจ วุฒิ ม.6 สายอำนวยการ 56..

แนวข้อสอบตำรวจประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
แนวข้อสอบตำรวจเทคโนโลยีสารสนเทศ ชุดที่ 1
แนวข้อสอบตำรวจวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชุดที่ 2
แนวข้อสอบตำรวจ ม.6 จริยธรรมและกฎหมายที่ประชาชนควรรู้ Part 1
รวมคำถามที่พบพ่อบ สำหรับผู้ที่เตรียมสมัครสอบตำรวจ วุฒิ ม.6 ปี 2556
แนวข้อสอบตำรวจ ม.6 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 ชุด 1 คลิก!!

หมายเหตุ : แนวข้อสอบทั้งหมดนี้ เป็นทรัพย์สินของเว็บไซต์ jobparttimes.com ไม่อนุญาตให้นำออก คัดลอก แก้ไข ดัดแปลงทั้งหมด หรือบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์ มิฉะนั้น จะมีความผิดตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 แนวข้อสอบตํารวจ ม.6 สายอำนวยการและสนับสนุน แนวข้อสอบสังคม

Tags: , , , , , ,