[อัพเดทล่าสุด] แนวข้อสอบกรมชลประทาน ปี 2562-2563 เตรียมสอบเจ้าพนักงานธุรการ ช่างชลประทาน และอื่นๆ
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

[อัพเดทล่าสุด] แนวข้อสอบกรมชลประทาน ปี 2562-2563 เตรียมสอบเจ้าพนักงานธุรการ ช่างชลประทาน และอื่นๆ
เตรียมสอบกรมชลประทาน ในปี 2562-2563 เปิดรับสมัครงาน รวม 355 อัตรา ระหว่างวันที่ 12-19 ธันวาคม 2562 มีเนื้อหาของแนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับกรมชลประทาน รวมความรู้ต่างๆเกี่ยวกับบทบาทภารกิจ จรรยาบรรณ พนักงาน ของกรมชลประทาน วิสัยทัศน์ ผู้บริหาร ตราสัญลักษณ์ อํานาจหน้าที่ ของกรมชลประทาน ความรู้เกี่ยวกับแผนยุทธศาสตร์กรมชลประทาน ความรู้เกี่ยวกับกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมชลประทานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2557 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พ.ศ. 2485 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติรักษาคลองประปา พ.ศ. 2526 แนวข้อสอบกฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการกรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2545 และความรู้อื่นๆ ที่ผู้สมัครสอบในตำแหน่งต่างๆ กับกรมชลประทาน ในปี 2562 ต้องรู้!!

แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง อัพเดทปี 2562

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
ข้อที่ 1. การประชุมสุดยอดอาเซียน (ASEAN Summit) ครั้งที่ 35 ถูกจัดขึ้นที่ใด ?
ก. กรุงเทพฯ
ข. กรุงมะนิลา
ค. กรุงกัวลาลัมเปอร์
ง. กรุงเนปิดอว์

ข้อที่ 2. ข้อใดคือสาระสำคัญของการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 35 ?
ก. ประชาชนจะมีความมั่นคงที่ยั่งยืนมากขึ้นท่ามกลางสถานการณ์ที่มีการแข่งขันและความไม่แน่นอนสูง
ข. ความร่วมมือของอาเซียนในปีนี้จะช่วยอำนวยความสะดวกด้านการค้า และลดผลกระทบจากความขัดแย้งทางเศรษฐกิจระหว่างคู่ค้าที่สำคัญของอาเซียน
ค. อาเซียนให้ความสำคัญและมุ่งมั่นที่จะร่วมมือในประเด็นด้านสังคมและวัฒนธรรม
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 3. จากพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 684) พ.ศ. 2562 โปรดเกล้าฯ ให้ต่ออายุภาษีมูลค่าเพิ่ม แวต VAT 7% ออกไปอีกกี่ปี ?
ก. 1 ปี เริ่ม 1 ต.ค.2562 – 30 ก.ย. 2563
ข. 2 ปี เริ่ม 1 ต.ค.2562 – 30 ก.ย. 2564
ค. 3 ปี เริ่ม 1 ต.ค.2562 – 30 ก.ย. 2565
ง. 4 ปี เริ่ม 1 ต.ค.2562 – 30 ก.ย. 2566

ข้อที่ 4. ล่าสุดระหว่างวันที่ 21-27 กันยายน 2562 นายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ของไทยได้เดินทางเยือนประเทศตามข้อใด ?
ก. สหรัฐอเมริกา
ข. ประเทศสเปน
ค. ประเทศรัสเซีย
ง. ประเทศอังกฤษ

ข้อที่ 5. จากข้อที่ 4 ข้อใดคือเหตุผลในการเยือนต่างประเทศในครั้งนี้ ของ นายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ?
ก. ติดต่อซื้ออาวุธ
ข. เข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ
ค. เดินหน้าเรื่องของความสัมพันธ์ด้านการค้าและการลงทุน
ง. เจรจาด้านการทหาร

ข้อที่ 6. ข้อใดจัดอยู่ใน 5 อุตสาหกรรมอนาคต (New S-Curve) ของกระทรวงอุตสาหกรรม ?
ก. อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร (Food for the Future)
ข. อุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ (Agriculture and Biotechnology)
ค. อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร (Medical Hub) Activate Windows
ง. อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (AfluentMedical and Wellness Tourism)

ข้อที่ 7. ข้อใดให้ความหมายของกับดักประเทศรายได้ปานกลาง (Middle Income Trap) ได้ชัดเจนที่สุด ?
ก. ประเทศที่กำลังพัฒนาจากประเทศยากจนที่มีรายได้ต่ำเข้าสู่ประเทศที่มีรายได้ปานกลาง
ข. ประเทศที่กำลังพัฒนาจากประเทศยากจนที่มีรายได้ต่ำเข้าสู่ประเทศที่มีรายได้สูง
ค. สภาพของประเทศสามารถพัฒนาจากประเทศยากจนที่มีรายได้ต่ำเข้าสู่ประเทศที่มีรายได้ปานกลาง แต่ก็ต้อง “ติดหล่ม” อยู่ในสภาพรายได้ปานกลาง
ง. สภาพของประเทศสามารถพัฒนาจากประเทศยากจนที่มีรายได้ต่ำเข้าสู่ประเทศที่มีรายได้ปานกลาง แต่ก็ต้อง “ติดหล่ม” อยู่ในสภาพรายได้ปานกลาง โดยไม่มีแนวโน้มที่จะก้าวไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง

ข้อที่ 8. หากต้องการให้ประเทศไทยสามารถหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลาง (Middle Income Trap) ไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้วภายในปี พ.ศ. 2575 ประชากรจะต้องมีรายได้มากกว่ากี่เหรียญสหรัฐต่อคนต่อปี ?
ก. 12,746 เหรียญสหรัฐต่อคนต่อปี
ข. 13,796 เหรียญสหรัฐต่อคนต่อปี
ค. 19,943 เหรียญสหรัฐต่อคนต่อปี
ง. 22,799 เหรียญสหรัฐต่อคนต่อปี

ข้อที่ 9. ในปัจจุบันประชากรไทยมีรายได้ประมาณกี่เหรียญสหรัฐต่อคนต่อปี ?
ก. 2,918 เหรียญสหรัฐต่อคนต่อปี
ข. 5,410 เหรียญสหรัฐต่อคนต่อปี
ค. 8,321 เหรียญสหรัฐต่อคนต่อปี
ง. 15,220เหรียญสหรัฐต่อคนต่อปี

ข้อที่ 10. ข้อใดจัดอยู่ใน 5 อุตสาหกรรมเดิมที่มีศักยภาพ (First S-Curve) ของกระทรวงอุตสาหกรรม ?
ก. อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (Smart Electronics)
ข. อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ (Aviation and Logistics)
ค. อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ (Biofuels and Biochemicals)
ง. อุตสาหกรรมดิจิทัล (Digital)

อ่านแนวข้อสอบกรมชลประทาน เตรียมสอบปี 2561-2562 >>>>>>>>>>>>>>>
แนวข้อสอบกรมชลประทาน เตรียมสอบปี 2562-2563 ชุดที่ 1 คลิก!!!
แนวข้อสอบกรมชลประทาน เตรียมสอบปี 2562-2563 ชุดที่ 2 คลิก!!!
แนวข้อสอบกรมชลประทาน เตรียมสอบปี 2562-2563 ชุดที่ 3 คลิก!!!
แนวข้อสอบกรมชลประทาน เตรียมสอบปี 2562-2563 ชุดที่ 4 คลิก!!!

หมายเหตุ : แนวข้อสอบทั้งหมดนี้ เป็นทรัพย์สินของเว็บไซต์ jobparttimes.com ไม่อนุญาตให้นำออก คัดลอก แก้ไข ดัดแปลงทั้งหมด หรือบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์ มิฉะนั้น จะมีความผิดตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

Tags: , , , , ,