ฮอตมาก! แนวข้อสอบสำนักงานอัยการสูงสุด รวมแนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักงานอัยการสูงสุดว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2554
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

Screen Shot 2559-03-06 at 11.19.44 AMฮอตมาก! แนวข้อสอบสำนักงานอัยการสูงสุด รวมแนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักงานอัยการสูงสุดว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2554
เตรียมสอบสำนักงานอัยการสูงสุด ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ เปิดสอบระหว่างวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2559 วันนี้มีตัวอย่างแนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักงานอัยการสูงสุดว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2554 [ชุดที่ 1] เพิ่มเตรียมสอบกับสำนักงานอัยการสูงสุด ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ปี 2559 นอกจกนี้ยังแถมท้ายให้ด้วยตัวอย่างแนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ. 2553 และ แนวข้อสอบพระราชบัญญัติองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ. 2553…..

แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักงานอัยการสูงสุดว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2554

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียวเท่านั้น
ข้อที่ 1. ระเบียบนี้ออกโดยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 27 วรรคหนึ่ง (3) และวรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติใด ?
ก. พระราชบัญญัติองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ. 2553
ข. พระราชบัญญัติองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ. 2553
ค. พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2553
ง. พระราชบัญญัติการปรับอัตราเงินเดือนของข้าราชการอัยการ พ.ศ. 2554

ข้อที่ 2. ระเบียบสำนักงานอัยการสูงสุดว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2554 ถูกออกโดยความเห็นชอบของ……..?
ก. อัยการสูงสุด
ข. คณะกรรมการอัยการ
ค. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
ง. นายกรัฐมนตรี

ข้อที่ 3. วัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของสํานักงบประมาณโดยอนุโลมตามระเบียบนี้คือ ?
ก. พัสดุ
ข. วัสดุ
ค. อุปกรณ์
ง. การพัสดุ

ข้อที่ 4. หากข้อกำหนดใดไม่มีในระเบียบนี้ ต้องเป็นไปตามที่กําหนดไว้ในระเบียบตามข้อใด ?
ก. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ
ข. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ค. หนังสือสั่งการของกรมบัญชีกลาง
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 5. บุคคลตามข้อใดเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ ?
ก. อัยการสูงสุด
ข. คณะกรรมการอัยการ
ค. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
ง. นายกรัฐมนตรี

ข้อที่ 6. ระเบียบนี้ใช้บังคับกับการดําเนินการเกี่ยวกับการพัสดุของ……?
ก. คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
ข. คณะกรรมการราชการพลเรือน
ค. สํานักงาน โดยใช้เงินงบประมาณ เงินกู้ และเงินช่วยเหลือที่สํานักงานได้รับ
ง. คณะกรรมการ ก.อ. โดยใช้เงินงบประมาณ เงินกู้ และเงินช่วยเหลือที่ ก.อ. ได้รับ

ข้อที่ 7. ภายใต้บังคับข้อที่ 4 ในกรณีที่ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ กําหนดให้เรื่องใดเป็นอํานาจของหัวหน้าส่วนราชการให้อํานาจดังกล่าวเป็นของบุคคลตามข้อใด ?
ก. อัยการสูงสุด
ข. คณะกรรมการอัยการ
ค. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
ง. นายกรัฐมนตรี

ข้อที่ 8. อัยการสูงสุดสามารถมอบอํานาจตามระเบียบนี้เป็นหนังสือให้กับบุคคลตามข้อใด ?
ก. รองอัยการสูงสุด
ข. ผู้ตรวจการอัยการ
ค. คณะกรรมการอัยการ
ง. ผู้ดํารงตําแหน่งใดก็ได้โดยให้คํานึงถึงระดับ ตําแหน่ง หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ที่จะได้รับมอบอํานาจเป็นสําคัญ

ข้อที่ 9. คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ สํานักงานอัยการสูงสุด มีชื่อย่อตามข้อใด ?
ก. คกพส.
ข. ค.ก.พ.ส.
ค. กวพ.อส.
ง. ก.ว.พ.อ.ส.

ข้อที่ 10. คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ สํานักงานอัยการสูงสุด มีบุคคลตามข้อใดเป็นประธาน ?
ก. อัยการสูงสุด หรือรองอัยการสูงสุดที่ได้รับมอบหมาย
ข. ผู้ตรวจการอัยการ
ค. อัยการพิเศษฝ่ายบริหารอาคารและที่ดิน
ง. ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

อ่านแนวข้อสอบสํานักงานอัยการสูงสุด เตรียมสอบ ปี 2559 >>>>>>>>>>>>>>>
แนวข้อสอบสํานักงานอัยการสูงสุด เตรียมสอบ ปี 2559 ชุดที่ 1 คลิก!!!
แนวข้อสอบสํานักงานอัยการสูงสุด เตรียมสอบ ปี 2559 ชุดที่ 2 คลิก!!!
แนวข้อสอบสํานักงานอัยการสูงสุด เตรียมสอบ ปี 2559 ชุดที่ 3 คลิก!!!
แนวข้อสอบสํานักงานอัยการสูงสุด เตรียมสอบ ปี 2559 ชุดที่ 4 คลิก!!!
แนวข้อสอบสํานักงานอัยการสูงสุด เตรียมสอบ ปี 2559 ชุดที่ 5 คลิก!!!

หมายเหตุ : แนวข้อสอบทั้งหมดนี้ เป็นทรัพย์สินของเว็บไซต์ jobparttimes.com ไม่อนุญาตให้นำออก คัดลอก แก้ไข ดัดแปลงทั้งหมด หรือบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์ มิฉะนั้น จะมีความผิดตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

Tags: , ,