ฮิต! กองทัพภาคที่ 2 เปิดรับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือน บัดนี้ถึง 5 กย 2557 สมัครสอบ กองทัพภาคที่ 2 ปี 2557
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

ฮิต! กองทัพภาคที่ 2 เปิดรับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือน บัดนี้ถึง 5 กย 2557 สมัครสอบ กองทัพภาคที่ 2 ปี 2557
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2557

สมัครสอบ กองทัพภาคที่ 2 ปี 2557

สมัครสอบ กองทัพภาคที่ 2 ปี 2557

ล่าสุด!! กองทัพภาคที่ 2 มีความประสงค์รับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือน เพื่อพิจารณาคัดเลือกไว้เตรียมบรรจุทดแทนอาสาสมัครทหารพราน โดยจะทำการเปิดรับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – วันศุกร์ที่ 5 กันยายน 2557 เวลา 0800-1630 เว้นวันหยุดราชการ ที่ ฝ่ายทหารพราน ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 2 ค่ายสุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา โทร. 044-246311 ค่าสมัคร 100 บาท ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ในวันอังคารที่ 9 กันยายน 2557 วันเวลา และสถานที่สอบ วันพุธที่ 10 กันยายน 2557 ที่ ฝ่ายทหารพราน ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 2 ค่ายสุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา….

กองทัพภาคที่ 2 โดยฝ่ายทหารพราน ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 2 มีความประสงค์รับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือน เพื่อพิจารณาคัดเลือกไว้เตรียมบรรจุทดแทนอาสาสมัครทหารพราน ที่ขาดอัตราในสังกัด กรมทหารพรานที่ 21, กรมทหารพรานที่ 22, กรมทหารพรานที่ 23 และกรมทหารพรานที่ 26 เว้นกรมทหารพรานที่ 22 ไม่รับผู้สมัครหญิง รายละเอียด ดังนี้

จำนวนอัตรา
ตามจำนวนทีี่ขาดอัตรา จะขึ้นบัญชีไว้ถึง 31 ธันวาคม 2558

คุณสมบัติทั่วไป
– เป็นบุคคลที่มีสัญชาติไทย และบิดา มารดา มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด หากบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตร มารดาจะไม่มีสัญชาติไทยโดยกำเนิดก็ได้
– เป็นบุคคลพลเรือน หรือทหารกองหนุน อายุ 18-29 ปี (เกิด พ.ศ. 2528-2540) นับตามพระราชบัญญัติรับราชการทหารฯ โดยไม่รับบุคคลชายที่เกิด พ.ศ. 2538 ที่จะรับหมายเรียกในปี พ.ศ. 2558 และไม่รับบุคคลที่เกิด พ.ศ. 2537 ที่จะเข้ารับการตรวจเลือกทหารกองประจำการในเดือนเมษายน 2558 ยกเว้นเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3 และได้นำตัวขึ้นทะเบียนกองประจำการแล้ว
– เป็นผู้ที่มีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ไม่มีโรคที่ขัดต่อการรับราชการทหารตามพระราชบัญญัติรับราชการทหารฯ
– คุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่า มัธยมศึกษาตอนต้น(ม.3) หรือเทียบเท่า โดยผู้มีคุณวุฒิสูงกว่านี้จะนำมาเรียกร้องสิทธิบรรจุตามคุณวุฒิไม่ได้
– เป็นผู้ยึดมั่นในสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
– ไม่เป็นผู้ที่เคยต้องโทษคดีอาญา ตามคำพิพากษาของศาล โดยเฉพาะคดียาเสพติดให้โทษทุกชนิด

หลักฐานการสมัคร
– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร จำนวน 2 ฉบับ
– สำเนาทะเบียนบ้านผู้สมัคร จำนวน 2 ฉบับ
– สำเนาทะเบียนบ้าน บิดา มารดา จำนวน 1 ฉบับ
– สำเนาประกาศนีบัตร ใบสุทธิการศึกษา (วุฒิม.3) จำนวน 1 ฉบับ
– รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป
– สำเนาหลักฐานทางทหาร (สด.8 สด.9 หรือสด.43) สำหรับเพศชาย จำนวน 1 ฉบับ
– ใบสำคัญความเห็นแพทย์ของแพทย์ทหาร โรงพยาบาลทหาร และความเห็นต้องระบุว่า “ไม่มีโรคที่ขัดต่อการรับราชการทหาร” ออกให้ไว้ไม่เกิน 6 เดือน (อนุโลมให้นำมาหลังผ่านการคัดเลือกแล้ว)
– หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล
– หากเอกสารหลักฐานในการสมัครไม่ครบ ฝ่ายทหารพราน ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 2 จะไม่ดำเนินการรับสมัคร

วันเวลา สถานที่ในการรับสมัคร
รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – วันศุกร์ที่ 5 กันยายน 2557 เวลา 0800-1630 เว้นวันหยุดราชการ ที่ ฝ่ายทหารพราน ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 2 ค่ายสุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา โทร. 044-246311 ค่าสมัคร 100 บาท ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ในวันอังคารที่ 9 กันยายน 2557 วันเวลา และสถานที่สอบ วันพุธที่ 10 กันยายน 2557 ที่ ฝ่ายทหารพราน ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 2 ค่ายสุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา

เกณฑ์การสอบ
– ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย (ดันพื้น, ลุกนั่ง, วิ่ง 2 กม.)
– สอบสัมภาษณ์ความรู้ทั่วไป บุคลิกลักษณะ ปฏิภาณไหวพริบ และความสามารถพิเศษ
– การพิมพ์ลายนิ้วมือ และตรวจประวัติอาชญากรเสียค่าธรรมเนียม 150 บาท

ผู้ผ่านการสอบ จะได้รับการบรรจุเป็นอาสาสมัครทหารพราน ได้รับเงินเดือนชั้นต้นเดือนละ 4,870 บาท กับเงินเพิ่มพิเศษค่าครองชีพชั่วคราวเดือนละ 4,130 บาท ผู้ที่ได้รับการบรรจุเป็นอาสาสมัครทหารพรานแล้ว หากภายหลังปรากฏว่า หลักฐานไม่ถูกต้อง เคยต้องคดีอาญา หรือคดียาเสพติด จะต้องถูกให้ออกจากการเป็น อาสาสมัครทหารพราน และรับผิดชอบ ความเสียหายหรือผลการกระทำระหว่างที่บรรจุเข้าเป็นอาสาสมัครทหารพราน

Tags: , , , , ,