[เตรียมสอบนักวิชาการพัฒนาชุมชน] รวมแนวข้อสอบนักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ (พัฒนากร) กรมการพัฒนาชุมชน เตรียมสอบในปี 2559-2560
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

[เตรียมสอบนักวิชาการพัฒนาชุมชน] รวมแนวข้อสอบนักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ (พัฒนากร) กรมการพัฒนาชุมชน เตรียมสอบในปี 2559-2560
แนวข้อสอบกรมการพัฒนาชุมชนกลับมาอัพเดทตัวอย่างแนวข้อสอบเก่ากันเช่นเคย สำหรับววันนี้เรามาอัพเดทตัวอย่างแนวข้อสอบนักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ (พัฒนากร) เตรียมสอบกรมการพัฒนาชุมชน ในปี 2559-2560 วันนี้มีตัวอย่างความรู้เกี่ยวกับทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564 มาอัพเดทกันคะ แถมท้ายให้ด้วยแนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับระเบียบที่เกี่ยวข้องกับงานพัฒนาชุมชน แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับกรมการพัฒนาชุมชน และแนวข้อสอบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยอาสาพัฒนา พ.ศ. 2540 รายละเอียดตามลิ้งด้านล่างของประกาศนี้คะ…

แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว
ข้อที่ 1. ข้อใด ไม่ใช่แนวทางการพัฒนาการเกษตรสู่ความเป็นเลิศด้านอาหาร ?
ก. การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ข. การส่งเสริมการรวมกลุ่มการผลิตทางการเกษตร
ค. การลงทุนเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
ง. การพัฒนาฐานข้อมูลด้านอุปสงค์และอุปทานด้านการเกษตร

ข้อที่ 2. ข้อใด ไม่ใช่แนวทางการพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและมีคุณภาพชีวิตที่ดี ?
ก. การพัฒนาผลิตภาพแรงงาน
ข. การพัฒนาศักยภาพคนในทุกช่วงวัยให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ
ค. การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้
ง. การสร้างความอยู่ดี มีสุขของครอบครัวไทยให้เอื้อต่อการพัฒนาคน

ข้อที่ 3. ข้อใด ไม่ใช่แนวทาง การสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ ?
ก. การพัฒนาการบริหารจัดการในระบบสุขภาพ
ข. การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค
ค. การเสริมสร้างบทบาทของสถาบันทางสังคมและทุนทางวัฒนธรรม
ง. การสร้างความอยู่ดี มีสุขของครอบครัวไทยให้เอื้อต่อการพัฒนาคน

ข้อที่ 4. ข้อใดคือบริบทภายในของการเปลี่ยนแปลงทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่นี้ ?
ก. ขนาดของกำลังแรงงานเริ่มลดลง
ข. การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ชนบทไปสู่ความเป็นเมืองมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
ค. ประชากรวัยแรงงานต้องแบกรับการดูแลผู้สูงอายุเพิ่มสูงขึ้น
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 5. ข้อใดคือบริบทภายนอกของการเปลี่ยนแปลงทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่นี้ ?
ก. การขยายตัวของเศรษฐกิจโลก
ข. ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความรุนแรงมากขึ้น
ค. ภาคบริการตองปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 6. ข้อใด อยู่ใน 6 ยุทธศาสตร์หลัก ของกรอบการพัฒนาระยะยาว เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ ?
ก. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ค. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 7. ข้อใด ถือเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม ของกรอบแนวคิดและหลักการของแผนพัฒนาฯ ฉบับนี้ ?
ก. คน
ข. เศรษฐกิจ
ค. สิ่งแวดล้อม
ง. ศาสนา

ข้อที่ 8. ข้อใด ถือเป็นเป้าหมาย ประเทศไทยในอนาคต ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับนี้ ?
ก. หลุดพ้นจากประเทศรายได้ปานกลาง มีรายได้ต่อหัวเพิ่มขึ้น
ข. ความเหลื่อมล้ำน้อยลง มีมาตรฐานการดำรงชีวิตที่มีคุณภาพทั่วถึง
ค. เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 9. ข้อใด ไม่ใช่แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจในภาพรวม (การลงทุนเพื่ออนาคตประเทศไทย) ?
ก. การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งและระบบโลจิสติกส์
ข. การสนับสนุนการเป็นฐานการผลิตของอุตสาหกรรมและบริการสมัยใหม่
ค. การลงทุนเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
ง. การพัฒนาสินค้า OTOP

ข้อที่ 10. ข้อใด ไม่ใช่แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจรายสาขา (ศักยภาพการแข่งขันสู่ประเทศรายได้สูง) ?
ก. การส่งเสริมด้านการวิจัยและพัฒนา
ข. การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งและระบบโลจิสติกส์
ค. การส่งเสริมผู้ประกอบการให้เข้มแข็งสู่เศรษฐกิจดิจิตอล
ง. การพัฒนาผลิตภาพแรงงาน

ข้อที่ 11. ข้อใด ไม่ใช่แนวทางการพัฒนาการเกษตรสู่ความเป็นเลิศด้านอาหาร ?
ก. การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ข. การส่งเสริมการรวมกลุ่มการผลิตทางการเกษตร
ค. การลงทุนเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
ง. การพัฒนาฐานข้อมูลด้านอุปสงค์และอุปทานด้านการเกษตร

แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยอาสาพัฒนา พ.ศ. 2540

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียวเท่านั้น
ข้อที่ 1. ข้อใดไม่ใช่คุณสมบัติของ อสพ. ตามระเบียบนี้ ?
ก. เป็นผู้มีภาระผูกพันในเรื่องการเกณฑ์ทหาร
ข. เป็นผู้มีความสมัครใจที่จะอาสาพัฒนากิจกรรมต่าง ๆ ในชนบทตามระยะเวลาที่ทางราชการกำหนด
ค. เป็นผู้ที่มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่กรมการพัฒนาชุมชนกำหนด
ง. มีคุณสมบัติตามคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือน โดยให้นำกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในส่วนที่เกี่ยวกับคุณสมบัติข้าราชการพลเรือนสามัญ มาบังคับใช้โดยอนุโลม

ข้อที่ 2. หลังจากถูกแต่งตั้งเป็น อสพ. ก่อนปฏิบัติงานอาสาพัฒนาต้องถูกส่งไปปฏิบัติหน้าที่ในท้องที่อำเภอหรือกิ่งอำเภอที่กรมการพัฒนาชุมชนกำหนด เป็นระยะเวลากี่ปี ?
ก. เป็นระยะเวลาหนึ่งปี
ข. เป็นระยะเวลาสองปี
ค. เป็นระยะเวลาสามปี
ง. เป็นระยะเวลาสี่ปี

ข้อที่ 3. ข้อใดให้ความหมายของ “อาสาพัฒนา” ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยอาสาพัฒนา พ.ศ. 2540 ได้ชัดเจนที่สุด ?
ก. บุคคลที่ได้รับการคัดเลือกและผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมก่อนปฏิบัติงานอาสาพัฒนา
ข. บุคคลที่ถูกส่งไปปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายประจำในหมู่บ้าน ตำบล
ค. บุคคลที่ถูกเลือกสรรโดยชุมชนเพื่อปฏิบัติงานอาสาพัฒนา
ง. ถูกทั้งข้อ ก และ ข

ข้อที่ 4. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยอาสาพัฒนา พ.ศ. 2540 ถูกประกาศใช้ในวันที่เท่าไหร่ ?
ก. วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2540
ข. วันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2540
ค. วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2540
ง. วันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540

ข้อที่ 5. หน่วยงานตามข้อใดมีหน้าที่ดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมและแต่งตั้งเป็น อสพ. ?
ก. กระทรวงมหาดไทย
ข. กระทรวงกลาโหม
ค. กรมการพัฒนาชุมชน
ง. กรมการจัดหางาน

อ่านแนวข้อสอบกรมการพัฒนาชุมชน เตรียมสอบ ปี 2559-2560 >>>>>>>>>>>>>>>
แนวข้อสอบกรมการพัฒนาชุมชน เตรียมสอบ ปี 2559-2560 ชุดที่ 1 คลิก!!!
แนวข้อสอบกรมการพัฒนาชุมชน เตรียมสอบ ปี 2559-2560 ชุดที่ 2 คลิก!!!
แนวข้อสอบกรมการพัฒนาชุมชน เตรียมสอบ ปี 2559-2560 ชุดที่ 3 คลิก!!!
แนวข้อสอบกรมการพัฒนาชุมชน เตรียมสอบ ปี 2559-2560 ชุดที่ 4 คลิก!!!

หมายเหตุ : แนวข้อสอบทั้งหมดนี้ เป็นทรัพย์สินของเว็บไซต์ jobparttimes.com ไม่อนุญาตให้นำออก คัดลอก แก้ไข ดัดแปลงทั้งหมด หรือบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์ มิฉะนั้น จะมีความผิดตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

Tags: , , , , ,