[เตรียมสอบ!!] แนวข้อสอบกองทัพอากาศ ชั้นสัญญาบัตร 2559 รวมข้อสอบพระราชบัญญัติว่าด้วยวินัยทหารพุทธศักราช 2476 ชุด 2
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

Screen Shot 2559-01-02 at 10.51.15 AM[เตรียมสอบ!!] แนวข้อสอบกองทัพอากาศ ชั้นสัญญาบัตร 2559 รวมข้อสอบพระราชบัญญัติว่าด้วยวินัยทหารพุทธศักราช 2476 ชุด 2
เตรียมสอบแนวข้อสอบกองทัพอากาศ ชั้นสัญญาบัตร และ ชั้นต่ำกว่าสัญญาบัตร ในปี 2559 วันนี้กลับมาเพิ่มเติมกับตัวอย่างแนวข้อสอบพระราชบัญญัติว่าด้วยวินัยทหารพุทธศักราช 2476 ชุดที่ 2 โดยแนวข้อสอบในชุดนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับหมวด 3 อํานาจลงทัณฑ์ ทัณฑ์ที่จะลงแก่ผู้กระทำผิดต่อวินัยทหารดังกล่าวไว้ในหมวดที่ 2 และ หมวด 4 วิธีร้องทุกข์ คําชี้แจงของทหารว่า ผู้บังคับบัญชากระทําแก่ตนด้วยการอันไม่เป็น ยุติธรรม หรือผิดกฎหมาย หรือแบบธรรมเนียมทหารว่าตนมิได้รับผลประโยชน์หรือสิทธิตามท่ีควร จะได้รับในราชการนั้น….

แนวข้อสอบพระราชบัญญัติว่าด้วยวินัยทหารพุทธศักราช 2476 [ชุดที่ 2]

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
ข้อที่ 6. ทัณฑ์ที่จะลงแก่ผู้กระทำผิดต่อวินัยทหารดังกล่าวไว้ในหมวดที่ 2 มีทั้งหมดกี่สถาน ?
ก. มีกำหนดเป็น 3สถาน
ข. มีกำหนดเป็น 4 สถาน
ค. มีกำหนดเป็น 5 สถาน
ง. มีกำหนดเป็น 6 สถาน

ข้อที่ 7. การขังโดยส่งไปฝากให้อยู่ในความควบคุมของเรือนจำทหารคือการลงฑัณสถานใด ?
ก. การภาคทัณฑ์
ข. การทัณฑกรรม
ค. การจำขัง
ง. การขัง

ข้อที่ 8. บุคคลตามข้อใดมีอำนาจลงทัณฑ์ผู้กระทำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ?
ก. ผู้บังคับบัญชา
ข. ตุลาการ
ค. ผู้ซึ่งได้รับอำนาจให้บังคับบัญชาตามที่กระทรวงกลาโหมหรือส่วนราชการที่ขึ้นตรงต่อกระทรวงกลาโหม กองทัพบก กองทัพเรือ หรือ กองทัพอากาศ กำหนด
ง. ถูกทั้งข้อ ก และ ค

ข้อที่ 9. ตามพระราชบัญญัตินี้บุคคลตามข้อใดเป็นผู้ลงทัณฑ์ชั้น 1 ?
ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
ข. แม่ทัพ
ค. ผู้บัญชาการกองพล
ง. ผู้บังคับการกรม

ข้อที่ 10. หากผู้มีอํานาจบังคับบัญชาได้ลงทัณฑ์ข้าราชการชั้นสัญญาบัตรแล้ว ต้องดำเนินการตามข้อใด ?
ก. ไม่ต้องดำเนินการใดๆ
ข. ต้องส่งรายงานไปยังสำนักนายกรัฐมนตรี
ค. ต้องส่งรายงานการลงทัณฑ์นั้นเสนอต่อผู้บังคับบัญชา
ง. ต้องส่งรายงานการลงทัณฑ์นั้นเสนอตามลำดับชั้นจนถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

ข้อที่ 11. เมื่อผู้มีอำนาจบังคับบัญชาทราบว่า ผู้ซึ่งอยู่ในบังคับบัญชาของตนมีความผิดแต่ความผิดนั้นควรได้รับโทษที่เหนืออำนาจจะสั่งกระทำได้ ผู้มีอำนาจบังคับบัญชาต้องดำเนินการตามข้อใด ?
ก. ไม่ต้องดำเนินการใดๆ
ข. เรียกผู้ทีมีอำนาจสั่งการได้มาดำเนินการแทน
ค. ทำรายงานชี้แจงความผิดนั้น ทั้งออกความคิดเห็น รายงานเสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น
ง. ผิดทุกข้อ

ข้อที่ 12. ในกรณีใดที่นายทหารที่เป็นหัวหน้าสามารถสั่งลงทัณฑ์ผู้อยู่ใต้อำนาจตนได้เหนือจากตำแหน่งของตนไปอีกหนึ่งชั้น ?
ก. ทุกกรณี
ข. ในกรณีที่ควบคุมทหารไปโดยลำพัง
ค. ในกรณีที่ควบคุมทหารไปโดยลำพัง และผู้ลงทัณฑ์เป็นผู้ลงทัณฑ์ต่ำกว่าชั้น 2
ง. ในกรณีเกิดสงคราม

ข้อที่ 13. กำหนดรับทัณฑ์ตามพระราชบัญญัตินี้คือกี่วัน นับตั้งแต่วันที่ปรากฏหลักฐานแห่งความผิด ?
ก. สองเดือนนับตั้งแต่วันที่ปรากฏหลักฐานแห่งความผิด
ข. สามเดือนนับตั้งแต่วันที่ปรากฏหลักฐานแห่งความผิด
ค. สี่เดือนนับตั้งแต่วันที่ปรากฏหลักฐานแห่งความผิด
ง. ห้าเดือนนับตั้งแต่วันที่ปรากฏหลักฐานแห่งความผิด

ข้อที่ 14. เมื่อผู้มีอำนาจตามพระราชบัญญัตินี้ได้สั่งลงทัณฑ์ไปแล้ว แต่ต้องการเพิ่มทัณฑ์ซึ่งเมื่อรวมกับของเดิมแล้วเกินอำนาจของผู้สั่ง ผู้มีอำนาจสามารถสั่งเพิ่มทัณฑ์ได้หรือไม่ ?
ก. ได้ เพราะ ผู้มีอำนาจสามารถสั่งลงทัณฑ์ได้เรื่อยๆ แต่ละครั้งต้องสั่งไม่เกินอำนาจของตน
ข. ได้ ตามมาตราที่ 20 ของพระราชบัญญัตินี้
ค. ไม่ได้ ตามมาตราที่ 20 ของพระราชบัญญัตินี้
ง. ไม่ได้ ตามมาตราที่ 22 ของพระราชบัญญัตินี้

ข้อที่ 15. คําชี้แจงของทหารว่าผู้บังคับบัญชากระทําแก่ตนด้วยการอันไม่เป็นยุติธรรม หรือผิดกฎหมาย เรียกว่า ?
ก. บันทึกข้อความ
ข. การร้องทุกข์
ค. การแจ้งข้อความ
ง. การร้องเรียน

อ่านแนวข้อสอบกองทัพอากาศ เตรียมสอบ ในปี 2559 >>>>>>>>>>>>>>>
แนวข้อสอบกองทัพอากาศ เตรียมสอบ ในปี 2559 ชุดที่ 1 คลิก!!!
แนวข้อสอบกองทัพอากาศ เตรียมสอบ ในปี 2559 ชุดที่ 2 คลิก!!!
แนวข้อสอบกองทัพอากาศ เตรียมสอบ ในปี 2559 ชุดที่ 3 คลิก!!!
แนวข้อสอบกองทัพอากาศ เตรียมสอบ ในปี 2559 ชุดที่ 4 คลิก!!!

หมายเหตุ : แนวข้อสอบทั้งหมดนี้ เป็นทรัพย์สินของเว็บไซต์ jobparttimes.com ไม่อนุญาตให้นำออก คัดลอก แก้ไข ดัดแปลงทั้งหมด หรือบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์ มิฉะนั้น จะมีความผิดตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

Tags: , , , ,