เทศบาลนครเกาะสมุย เปิดรับสมัครงานรวม 57 อัตรา 20-30 กันยายน 2562 สมัครงานเทศบาลนครเกาะสมุย 2562
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

เทศบาลนครเกาะสมุย เปิดรับสมัครงานรวม 57 อัตรา 20-30 กันยายน 2562 สมัครงานเทศบาลนครเกาะสมุย 2562
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 8 กัยายน พ.ศ. 2562
ประกาศเทศบาลนครเกาะสมุย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๒๒
ด้วยเทศบาลนครเกาะสมุย อําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อ แต่งตั้ง (จ้าง) เป็นพนักงานจ้างเทศบาล โดยอาศัยอํานาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด สุราษฎร์ธานี ลงวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง แก้ไข เพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 5) พ.ศ.๒๕๕๙ หมวด ๔ การสรรหาและการเลือกสรร จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อ สรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

วันเวลาและสถานที่รับสมัคร
ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ติดต่อขอรับใบสมัคร และยื่นใบสมัครด้วย ตนเองได้ที่เจ้าหน้าที่รับสมัคร งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายอํานวยการ สํานักปลัดเทศบาล อาคารอ่างทอง (ชั้น ๒) สํานักงานเทศบาลนครเกาะสมุย ตั้งแต่วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๒ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ ในวันและเวลาราชการ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!

Tags: , , , ,
Weekly theme , Seo , Health , Dating , Money , Hotels , Cheap flights