((แจกกระหน่ำ!!)) แนวข้อสอบ สัสดี 2556-2557 แนวข้อสอบนายทหารชั้นประทวนสายงานสัสดี 2556-2557 ข้อสอบ สัสดี 2557
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

((แจกกระหน่ำ!!)) แนวข้อสอบ สัสดี 2556-2557 แนวข้อสอบนายทหารชั้นประทวนสายงานสัสดี 2556-2557 ข้อสอบ สัสดี 2557

แนวข้อสอบ สัสดี 2557

แนวข้อสอบ สัสดี 2557

ใกล้เปิดสอบกันแล้วสำหรับนายทหารชั้นประทวนสายงาน สัสดี ประจำปี 2556-2557 คาดว่าในรอบนี้จะเปิดรับสมัครเป็นจำนวน 100 อัตราเท่าเดิม โดยรายละเียดของคุณสมบัติต่างๆ น่าจะเหมือนในรอบแรก โดยรายวิชาที่ออกสอบน่าจะเป็นรายวิชาพิ้นฐาน เช่น ภาษาไทย คอมพิวเตอร์ ในส่วนของสายงานสัสดีที่ทางทีมงานได้นำตัวอย่างแนวข้อสอบมาอัพเดทเพื่อนๆในวันนี้เป็นตัวอย่างแนวข้อสอบ นายทหารชั้นประทวนสายงานสัสดี แนวข้อสอบพระราชบัญญัติรับราชการทหารพ.ศ. 2497 สำหรับเตรียมสอบในปี 2556-2557 ขอให้เพื่อนๆลองเอาไปฝคึกทำกันดูคะ…..

แนวข้อสอบพระราชบัญญัติรับราชการทหารพ.ศ. 2497 (ชุดที่ 2)
คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว

ข้อที่ 6. หมวดที่ 2 ของพระราชบัญญัติรับราชการทหารพ.ศ. 2497 กล่าวถึง??
ก. การยกเว้น
ข. การสมัครสอบ
ค. การรับราชการ
ง. ข้อยกเว้นบางประการ

ข้อที่ 7. บุคคลใดที่ถูกยกเว้นไม่ต้องเข้ารับราชการทหารกองประจำการ
ก. พระภิกษุที่มีสมณศักดิ์
ข. คนพิการทุพพลภาพ ซึ่งไม่สามารถเป็นทหารได้
ค. บุคคลซึ่งไม่มีคุณวุฒิที่จะเป็นทหารได้เฉพาะบางท้องที่ ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 8. ตามมาตราที่ 14บุคคลใดเมื่อลงบัญชีทหารกองเกินแล้วไม่เรียกมาตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการในยามปกติ
ก. ข้าราชการตำรวจ
ข. นักศึกษาของศูนย์ฝึกการบินพลเรือนของกระทรวงคมนาคม
ค. นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์
ง. พยาบาลวิชาชีพ (ชาย)

ข้อที่ 9. ตามมาตราที่ 16 ผู้ใดไม่สามารถไปลงบัญชีทหารกองเกินด้วยตนเองได้ ต้องให้………….. ไปแจ้งแทน
ก. บิดา
ข. มารดา
ค. ญาติพี่น้อง
ง. บุคคลซึ่งบรรลุนิติภาวะและเชื่อถือได้

ข้อที่ 10. ตามมาตราที่ 17 ในเดือน……………………….ทุกปี ให้นายอำเภอจัดการประกาศให้ผู้ที่มีอายุถึงเขตที่จะต้องลงบัญชีทหารกองเกินไปลงบัญชีทหารกองเกินตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 16
ก. กันยายน
ข. ตุลาคม
ค. พฤศจิกายน
ง. ธันวาคม

ข้อที่ 11. ตามมาตราที่ 19 นายอำเภอมีอำนาจประกาศเรียกบุคคลที่ได้ลงบัญชีทหารกองเกินไว้ที่อำเภอตามมาตรา 16 ไปแสดงตนเพื่อลงบัญชีทหารกองเกินใหม่ได้ ภายในกำหนดกี่วัน
ก. ภายในกำหนดห้าสิบวันนับตั้งแต่วันประกาศ
ข. ภายในกำหนดเก้าสิบวันนับตั้งแต่วันประกาศ
ค. ภายในกำหนดร้อยสิบวันนับตั้งแต่วันประกาศ
ง. ภายในกำหนดร้อยยี่สิบวันนับตั้งแต่วันประกาศ

ข้อที่ 12. บุคคลใดไม่ต้องไปแสดงตนต่อนายอำเภอ ตามมาตรา 16 มาตรา 18 และมาตรา 19
ก. สามเณรเปรียญ
ข. ผู้ซึ่งอยู่ในระหว่างควบคุมหรือคุมขังของเจ้าพนักงาน
ค. ถูกทั้งข้อ ก และ ข
ง. ผิดทั้งข้อ ก และ ข

ข้อที่ 13. หมวดที่ 4 ของพระราชบัญญัติรับราชการทหารพ.ศ. 2497 กล่าวถึง??
ก. การเรียกคนเข้ากองประจำการ
ข. การเรียกคนเข้ากองหนุน
ค. การเรียกคนเข้ากองอำนวยการ
ง. การเรียกคนเข้ารับราชการทหาร

ข้อที่ 14. บุคคลที่อยู่ในกำหนดออกหมายเรียกมาตรวจเลือกเข้าเป็นทหารกองประจำการนั้น คือ…………..?
ก. ผู้ที่เป็นทหารกองประจำการ
ข. ผู้ที่เป็นทหารกองเกิน
ค. ผู้ที่เป็นทหารกองหนุน
ง. ผู้ที่เป็นทหารกองอื่นๆ

ข้อที่ 15. ตามมาตราที่ 24 ใครเป็นผู้ออกหมายเรียกทหารกองเกินซึ่งลงบัญชีทหารกองเกินไว้ตามมาตรา 16 มาตรา 18 และมาตรา 19 มาตรวจเลือก
ก. ผู้ว่าราชการจังหวัด
ข. นายอำเภอ
ค. กำนัน
ง. ผู้ใหญ่บ้าน

อ่านแนวข้อสอบ นายทหารชั้นประทวนสายงานสัสดี เตรียมสอบในปี 2556-2557 ต่อ >>>
แนวข้อสอบ สัสดี เตรียมสอบในปี 2556-2557 ชุดที่ 1 คลิก!!!
แนวข้อสอบ สัสดี เตรียมสอบในปี 2556-2557 ชุดที่ 2 คลิก!!!
แนวข้อสอบ สัสดี เตรียมสอบในปี 2556-2557 ชุดที่ 3 คลิก!!!
แนวข้อสอบ สัสดี เตรียมสอบในปี 2556-2557 ชุดที่ 4 คลิก!!!
แนวข้อสอบ สัสดี เตรียมสอบในปี 2556-2557 ชุดที่ 5 คลิก!!!
แนวข้อสอบ สัสดี เตรียมสอบในปี 2556-2557 ชุดที่ 6 คลิก!!!

Tags: , , , , , , , ,