[แจกของเก่า] แนวข้อสอบกรมการปกครอง 2561 รวมตัวอย่างแนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับกรมการปกครอง [ชุดที่ 1] เตรียมสอบเจ้าหน้าที่ปกครอง
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

[แจกของเก่า] แนวข้อสอบกรมการปกครอง 2561 รวมตัวอย่างแนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับกรมการปกครอง [ชุดที่ 1] เตรียมสอบเจ้าหน้าที่ปกครอง
สำหรับท่านใดที่กำลังมองหาตัวอย่างแนวข้อสอบกรมการปกครอง เตรียมสอบในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปกครอง ในปี 2018 วันนี้ทางทีมงานเปิดสอบที่นี่ดอทคอม มีตัวอย่างแนวข้อสอบในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปกครอง มาอัพเดทกันคะ โดยตัวอย่างแนวข้อสอบมีเนื้อหาต่างๆเกี่ยวกับแนวข้อสอบพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่พุทธศักราช 2457 และแนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 นอกจากนี้ยังแถมท้ายให้ด้วยตัวอย่างแนวข้อสอบ ในภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เจ้าพนักงานธุรการ นักวิชาการเงินและบัญชี และนายช่างไฟฟ้า…

แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับกรมการปกครอง [ชุดที่ 1]

คําชี้แจง จงเลือกคําตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
ข้อที่ 1. กระทรวงมหาดไทยจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่เท่าไหร่ ?
ก. 1 เมษายน พ.ศ. 2435
ข. 2 เมษายน พ.ศ. 2435
ค. 1 เมษายน พ.ศ. 2445
ง. 2 เมษายน พ.ศ. 2445

ข้อที่ 2. ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการกรมการปกครอง มีความมุ่งหมายตามข้อใด ?
ก. เพื่อกําหนดให้ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างของกรมการปกครองพึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติในการประพฤติปฏิบัติ ในฐานะข้าราชการกรมการปกครอง
ข. เพื่อกําหนดมาตรฐานในการปฏิบัติตามจรรยาให้กับข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างของข้าราชการกรมการปกครอง พึงมีระเบียบวินัย มีความภาคภูมิใจ ในฐานะข้าราชการกรมการปกครอง และประพฤติปฏิบัติงานได้อย่างโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้
ค. เพื่อกําหนดให้ข้าราชการกรมการปกครองพึงรักษาชื่อเสียง เกียรติยศ ความน่าเชื่อถือและความไว้วางใจ
ของการเป็นข้าราชการกรมการปกครอง
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 3. จรรยาข้าราชการกรมการปกครอง ข้อท่ี 1 คือ ?
ก. ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
ข. ยึดมั่นในอุดมการณ์นักปกครองและยืนหยัดทําในส่ิงท่ีถูกต้อง
ค. มีความซื่อสัตย์สุจริตและความรับผิดชอบ
ง. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้

ข้อที่ 4. การมีจิตสํานึกในความเป็นข้าราชการฝ่ายปกครอง เสียสละ รับผิดชอบต่อสังคม รักษาประโยชน์ของประเทศชาติ และประชาชน จัดอยู่ในจรรยาข้าราชการกรมการปกครอง ตามข้อใด ?
ก. ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
ข. ยึดมั่นในอุดมการณ์นักปกครองและยืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกต้อง
ค. มีความซื่อสัตย์สุจริตและความรับผิดชอบ
ง. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้

ข้อที่ 5. ข้อใดจัดเป็นอํานาจและหน้าที่ ของกรมการปกครอง ?
ก. เสนอแนะนโยบายและจัดทําแผน มาตรการ ติดตาม และประเมินผลด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย และความมั่นคงภายใน
ข. ดําเนินการเกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบร้อย สืบสวนสอบสวนคดีอาญาในหน้าที่พนักงานฝ่าย ปกครอง และอํานวยความเป็นธรรมให้แก่ประชาชน
ค. สนับสนุน ส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย และการเลือกตั้งทุกระดับ
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อท่ี 6. ข้อใดให้ความหมายของ “ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการกรมการปกครอง” ได้ชัดเจนท่ีสุด ?
ก. ข้อควรประพฤติปฏิบัติตนในส่ิงท่ีถูกต้องที่ข้าราชการกรมการปกครองยึดถือเป็นข้อปฏิบัติในการปฏบัติงาน
ข. การแสดงออกซึ่งพฤตกรรมการทํางานไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมภายในและพฤติกรรมภายนอก ของข้าราชการกรมการปกครอง
ค. ส่ิงที่ข้าราชการกรมการปกครอง ไม่ควรยึดถือปฏิบัติ
ง. ถูกทั้งข้อ ก และ ข

ข้อที่ 7. ปัจจุบันกรมการปกครองอยู่สังกระทรวงใด ?
ก. กระทรวงกลาโหม
ข. กระทรวงมหาดไทย
ค. กระทรวงการคลัง
ง. กระทรวงการต่างประเทศ

ข้อที่ 8. เป้าหมายของการปฏิรูประบบราชการคือ ก่อให้เกิดการบริหารจัดการภาครัฐที่ดี (Good Governance) เพื่อบรรลุเป้าหมายตามข้อใด ?
ก. เพื่อให้เกิดความผาสุกและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน
ข. เพื่อให้เกิดความสงบและความปลอดภัยของสังคมส่วนรวม
ค. เพื่อให้เกิดความแตกแยกของประชาชน
ง. ถูกทั้งข้อ ก และ ข

ข้อท่ี 9. ข้อใดคือวิสัยทัศน์ของกรมการปกครอง ?
ก. เป็นองค์กรธรรมาภิบาล มุ่งบูรณาการทุกภาคส่วน เพื่อบําบัดทุกข์ บํารุงสุขให้แก่ประชาชน
ข. เป็นองค์กรที่ส่งเสริมและสนับสนุน ให้จังหวัดสามารถบริหารงานแบบบูรณาการได้อย่างมีประสิทธิผลเสริมสร้างบ้านเมืองน่าอยู่
ค. เป็นองค์กร บําบัดทุกข์ บํารุงสุขให้แก่ประชาชน สร้างโอกาสให้ประชาชนมีความมั่นคง มั่งคั่ง อย่างยั่งยืน
ง. เป็นองค์กรธรรมาภิบาล บริหารงานแบบบูรณาการได้อย่างมีประสิทธิผลเสริมสร้างบ้านเมืองน่าอยู่

ข้อที่ 10. ข้อใดคือพันธกิจของกรมการปกครอง ?
ก. อํานวยการและสนับสนุนการปฏิบัติงานตามอํานาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของนายอําเภอ
ข. เสนอแนะนโยบายและจัดทําแผน มาตรการ ติดตาม และประเมินผลด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายใน
ค. ดําเนินการเก่ียวกับการรักษาความมั่นคงภายใน งานการข่าว งานกิจการชายแดน งานควบคุมดูแลชาวเขาและชนกลุ่มน้อย ผู้อพยพและผู้หลบหนีเข้าเมือง งานสัญชาติ และงานกิจการมวลชน
ง. ถูกทุกข้อ

อ่านแนวข้อสอบกรมการปกครอง เตรียมสอบปี 2561 >>>>>>>>>>>>>>>
แนวข้อสอบกรมการปกครอง ปี 2561 ชุดที่ 1 คลิก!!!
แนวข้อสอบกรมการปกครอง ปี 2561 ชุดที่ 2 คลิก!!!
แนวข้อสอบกรมการปกครอง ปี 2561 ชุดที่ 3 คลิก!!!
แนวข้อสอบกรมการปกครอง ปี 2561 ชุดที่ 4 คลิก!!!

หมายเหตุ : แนวข้อสอบทั้งหมดนี้ เป็นทรัพย์สินของเว็บไซต์ jobparttimes.com ไม่อนุญาตให้นำออก คัดลอก แก้ไข ดัดแปลงทั้งหมด หรือบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์ มิฉะนั้น จะมีความผิดตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

Tags: , , , ,