แจกสนั่น! แนวข้อสอบกองทัพอากาศ 2017 (รวมของเก่า) แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ [ชุดที่1]
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

แจกสนั่น! แนวข้อสอบกองทัพอากาศ 2017 (รวมของเก่า) แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ [ชุดที่1]
Screen Shot 2017-01-15 at 11.57.10 AMวันนี้มีตัวอย่างแนวข้อสอบเก่าเตรียมสอบกองทัพอากาศ ประจำปี 2560 ทั้งข้าราชการชั้นสัญญาบัตร (แต่งตั้งยศเป็นว่าที่เรืออากาศตรี) และข้าราชการต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร (แต่งตั้งยศเป็นจ่าอากาศตรี) มีเนื้อหาของแนวข้อสอบคณิตศาสตร์ทั่วไป แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และแนวข้อสอบกฎหมายทั่วไป และยังแถมท้ายให้ด้วยแนวข้อสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกองทัพอากาศ รวมประวัติความเป็นมาของกองทัพอากาศ นโยบายผู้บัญชาการทหารอากาศ ความรู้เกี่ยวกับยุทธศาสตร์กองทัพอากาศ พ.ศ. 2551-2562 และความรู้อื่นๆ ที่ผู้สมัครสอบกองทัพอากาศ ในปี 2560 ต้องรู้!!!!

แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ [ชุดที่1]

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
ข้อที่ 1. ในการสื่อสารระดับต่าง ๆ ของระบบคอมพิวเตอร์ระดับที่มีความเกี่ยวข้องกับการรับข้อมูลเป็นบิต ซึ่ง เกี่ยวข้องกับระดับแรงดันไฟฟ้าช่วงความถี่ คาบเวลา เรียกการสื่อสารในระดับนั้นว่าอะไร
ก. ระดับฟิสิคัล (Physical Layer)
ข. ระดับดาต้าลิงค์ (Data Link Layer)
ค. ระดับเนตเวอร์ค (Network Layer)
ง. ผิดทุกข้อ

ข้อที่ 2. ข้อใดคือโครงสร้างของเครือข่ายคอมพิวเตอร์โครงสร้างของเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ก. Local Area Network :LAN
ข. Metropolitan Area Network :MAN
ค. Wide Area Network :WAN
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 3. ข้อใดจัดเป็นตัวนําข้อมูล (Media Transmission) ของระบบเครือข่าย
ก. สาย (Twisted Pair Cable)
ข. เม้าส์ (mouse)
ค. คีย์บอร์ด (keybord)
ง. สายไฟ (Wire)

ข้อที่ 4. ข้อใดให้ความหมายของเว็บไซต์ ได้ชัดเจนที่สุด
ก. ที่อยู่ของเว็บไซต์นั้น ๆ ซึ่งเปรียบเสมือนบ้านที่กระจายกันอยู่ตามที่ต่าง ๆ ในโลก หากต้องการเข้าไปใน เว็บไซต์ใดก็ต้องระบุที่อยู่ของเว็บไซต์นั้น เช่น http://www.yahoo.com
ข. ที่อยู่ของหน้าเพจที่สามารถล็อกอินเข้าไปผ่านเบราเซอร์ เช่น โปรแกรม internet explorer เป็นต้น
ค. ที่อยู่ของกลุ่มข้อมูลของหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆที่สามารถล็อกอินเข้าไปผ่านเบราเซอร์ เช่น โปรแกรม internet explorer เป็นต้น
ง. ที่อยู่ของกลุ่มข้อมูลและองค์ความรู้ต่างๆของของหน่วยงาน องค์กร กลุ่มบุคคล หรือ บุคคลที่สามารถ ล็อกอินเข้าไปผ่านเบราเซอร์ เช่น โปรแกรม internet explorer เป็นต้น

ข้อที่ 5. ข้อใดคือความสําคัญของอีเมล์
ก. อีเมล์สามารถส่งผ่านข้ามประเทศหนึ่งไปยังอีกประเทศหนึ่งได้รวดเร็ว ด้วยเวลาเพียง 1-5 นาที
ข. อีเมล์สามารถส่งข้อมูลโดยไม่จํากัดระยะทาง การใช้อีเมล์สามารถส่งที่บ้านหรือที่ใดก็ได้ที่มีบริการอินเตอร์เน็ต
ค. การส่งอีเมล์ประหยัดกว่าเพราะค่าใช้จ่ายในการส่งอีเมล์ต่ํามาก และส่งได้ครั้งละหลาย ๆ ฉบับถึงผู้รับ
หลายๆคนได้ในเวลาเดียวกัน โดยไม่ต้องสิ้นเปลืองค่าหมึกค่ากระดาษค่าซองจดหมายและค่าแสตมป์
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 6. ข้อใดให้ความหมายของ MIS (Management Information System) ได้ชัดเจนที่สุด
ก. คือระบบที่ให้สารสนเทศที่ผู้บริหารต้องการ เพื่อให้สามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ข. คือระบบที่ให้สารสนเทศขององค์กร เพื่อความปลอดภัย
ค. คือระบบที่ให้สารสนเทศสําหรับความปลอดภัยที่ผู้บริหารต้องการ เพื่อให้สามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ง. คือระบบที่ให้สารสนเทศชั้นสูง

ข้อที่ 7. การนํา MIS (Management Information System) ไปใช้งานสามารถแบ่งได้กี่ระดับ
ก. สามารถแบ่งได้ 2 ระดับ ข. สามารถแบ่งได้ 3 ระดับ ค. สามารถแบ่งได้ 4 ระดับ ง. สามารถแบ่งได้ 5 ระดับ

ข้อที่ 8. ระบบที่ช่วยในการเตรียมรายงานเพื่อให้ผู้บริหารระดับต่าง ๆ ใช้ในการควบคุมการปฏิบัติงาน จัดเป็น ระบบสารสนเทศในองค์กรแบบใด
ก. ระบบประมวลผลรายการ (TPS : Transaction Processing Systems)
ข. ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MIS : Management Information Systems)
ค. ระบบสนับสนุนการตัดสิน (DSS : Decision Support Systems)
ง. ระบบประมวลผลข้อมูล (DP : Data Processing Systems)

ข้อที่ 9. ในการการรวบรวมและตรวจสอบข้อมูลของการทําข้อมูลให้เป็นสารสนเทศควรประกอบไปด้วยอะไรบ้าง
ก. การเก็บรวบรวมข้อมูล และ การตรวจสอบข้อมูล
ข. การจัดแบ่งข้อมูล การจัดเรียงข้อมูล การสรุปผล และ การคํานวณ
ค. การเก็บรักษาข้อมูล การค้นหาข้อมูล การทําสําเนาข้อมูล และ การสื่อสาร
ง. ผิดทุกข้อ

ข้อที่ 10. ข้อใดคืออุปกรณ์ชี้ตําแหน่งสําหรับคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค ?
ก. ลูกกลมควบคุม (track ball)
ข. แท่งชี้ควบคุม (track point)
ค. แผ่นรองสัมผัส (touch pad)
ง. ถูกทุกข้อ

อ่านแนวข้อสอบเก่ากองทัพอากาศ >>>>>>>>>>>>>>>
แนวข้อสอบกองทัพอากาศ เตรียมสอบปี 2560 ชุดที่ 1 คลิก!!!
แนวข้อสอบกองทัพอากาศ เตรียมสอบปี 2560 ชุดที่ 2 คลิก!!!
แนวข้อสอบกองทัพอากาศ เตรียมสอบปี 2560 ชุดที่ 3 คลิก!!!
แนวข้อสอบกองทัพอากาศ เตรียมสอบปี 2560 ชุดที่ 4 คลิก!!!

หมายเหตุ : แนวข้อสอบทั้งหมดนี้ เป็นทรัพย์สินของเว็บไซต์ jobparttimes.com ไม่อนุญาตให้นำออก คัดลอก แก้ไข ดัดแปลงทั้งหมด หรือบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์ มิฉะนั้น จะมีความผิดตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

Tags: , , , ,
Weekly theme , Seo , Health , Dating , Money , Hotels , Cheap flights