[แจกแหลก!!] แนวข้อสอบ สัสดี พร้อมเฉลย ปี 2563 รวมตัวอย่างแนวข้อสอบนายทหารชั้นประทวน สายงานสัสดี พร้อมเฉลย ปี 2563
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

[แจกแหลก!!] แนวข้อสอบ สัสดี พร้อมเฉลย ปี 2562 รวมตัวอย่างแนวข้อสอบนายทหารชั้นประทวน สายงานสัสดี พร้อมเฉลย ปี 2563
ล่าสุดกรมยุทธศึกษาทหารบกเปิดรับสมัครและสอบคัดเลือก ทหารกองหนุนบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวนสายงานสัสดี ประจําปีงบประมาณ 2563 กว่า 100 อัตรา ทางทีมงานเปิดสอบที่นี่ เลยจัดตัวอย่างแนวข้อสอบนายทหารชั้นประทวน สายงานสัสดี เตรียมสอบ ในปี 2563 โดยแนวข้อสอบมีเนื้อหาต่างๆเกี่ยวกับความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง อัพเดทปี 2562 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. 2497 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ. 2551 แนวข้อสอบะเบียบกองทัพบก ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2555 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ. 2498 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติว่าด้วยวินัยทหารพุทธศักราช 2476 และแนวข้อสอบอื่นๆ ที่ผู้สมัครสอบนายทหารชั้นประทวน สายงานสัสดี ในปี 2562 ต้องรู้!!

แนวข้อสอบพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. 2497

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
ข้อที่ 1. บุคคลตามข้อใดเป็นผู้ออกหมายเรียกทหารกองเกินตามมาตรา 18 และมาตรา 19 มาตรวจเลือก ?
ก. ผู้ว่าราชการจังหวัด
ข. นายอำเภอ
ค. กำนัน
ง. ผู้ใหญ่บ้าน

ข้อที่ 2. นายอำเภอในท้องที่ที่มีการตรวจเลือกทหาร มีอำนาจหน้าที่ตามข้อใด ?
ก. จัดสถานที่ทำการตรวจเลือก
ข. จัดเจ้าหน้าที่และเอกสารเกี่ยวกับการตรวจเลือกเพื่อให้คณะกรรมการตรวจเลือกตรวจสอบได้ในวันตรวจเลือก
ค. จัดคนซึ่งมาตรวจเลือกให้รวมอยู่เป็นตำบลเพื่อฟังเรียกชื่อ
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 3. ในการตรวจเลือกคนเข้ากองประจำการถ้าผู้ที่ต้องเข้ากองประจำการเห็นว่า คณะกรรมการตรวจเลือตัดสินไม่ถูกหรือไม่ยุติธรรม ก็ให้ยื่นคำร้องต่อบุคคลตามข้อใด ?
ก. สัสดีจังหวัด
ข. ผู้ว่าราชการจังหวัด
ค. นายทหารยศพลตรีขึ้นไป
ง. คณะกรรมการชั้นสูง

ข้อที่ 4. บุคคลซึ่งสำเร็จการฝึกวิชาทหารตามหลักสูตรที่กระทรวงกลาโหม กำหนดจะได้รับการปลดเป็นทหารกองหนุนประเภทที่เท่าไหร่ ?
ก. ได้รับการปลดเป็นทหารกองหนุนประเภทที่ 1
ข. ได้รับการปลดเป็นทหารกองหนุนประเภทที่ 2
ค. ได้รับการปลดเป็นทหารกองหนุนประเภทที่ 3
ง. ได้รับการปลดเป็นทหารกองหนุนประเภทที่ 4

ข้อที่ 5. บุคคลตามข้อใดที่ถูกยกเว้นไม่ต้องเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ?
ก. พระภิกษุที่มีสมณศักดิ์
ข. คนพิการทุพพลภาพ ซึ่งไม่สามารถเป็นทหารได้
ค. บุคคลซึ่งไม่มีคุณวุฒิที่จะเป็นทหารได้เฉพาะบางท้องที่ ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 6. นายอำเภอมีอำนาจประกาศเรียกบุคคลที่ได้ลงบัญชีทหารกองเกิน ไว้ที่อำเภอไปแสดงตนเพื่อลงบัญชีทหารกองเกินใหม่ได้ ภายในกำหนดกี่วัน ?
ก. ภายในกำหนดห้าสิบวันนับตั้งแต่วันประกาศ
ข. ภายในกำหนดเก้าสิบวันนับตั้งแต่วันประกาศ
ค. ภายในกำหนดร้อยสิบวันนับตั้งแต่วันประกาศ
ง. ภายในกำหนดร้อยยี่สิบวันนับตั้งแต่วันประกาศ

ข้อที่ 7. ระยะเวลาที่จะต้องอยู่ในกองประจำการเป็นทหารกำหนดระยะเวลาไว้ ๒ ปี แต่มีข้อยกเว้นตามมาตรา ๙ ไว้กี่กรณีตามข้อใด ?
ก. 2 กรณี
ข. 3 กรณี
ค. 4 กรณี
ง. 5 กรณี

ข้อที่ 8. ข้อใดคือบุคคลที่ถูกยกเว้นไม่ต้องเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ?
ก. พระภิกษุที่มีสมณศักดิ์ หรือที่เป็นเปรียญและนักบวชในพระพุทธศาสนาแห่งนิกายจีนหรือญวนที่มีสมณศักดิ์
ข. คนพิการทุพพลภาพ ซึ่งไม่สามารถเป็นทหารได้
ค. บุคคลซึ่งไม่มีคุณวุฒิที่จะเป็นทหารได้เฉพาะบางท้องที่ตามที่
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 9. ข้อใดคือหน้าที่ของกรรมการสัสดีจังหวัด ?
ก. บันทึกผลการตรวจเลือกในบัญชีเรียก ฯ (แบบ สด.๑๖)
ข. รับเรื่องราวร้องขอในเหตุต่าง ๆ ซึ่งนายอำเภอได้สอบสวนแล้ว
ค. แบ่งคนเป็นจำพวกในใบรับรองผลการตรวจเลือก (แบบ สด.๔๓)
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 10. ข้อใดคืออำนาจและหน้าที่ของสัสดี ?
ก. การลงบัญชีทหารกองเกินเมื่ออายุ ๑๗ ปี
ข. การเปลี่ยนชื่อตัวชื่อสกุลในบัญชีทหาร
ค. การย้ายภูมิลำเนาทหาร
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 11. ข้อใดให้ความหมายของ “ทหารกองเกิน” ได้ชัดเจนที่สุด ?
ก. ผู้ซึ่งมีอายุตั้งแต่สิบแปดปีบริบูรณ์และยังไม่ถึงสามสิบปีบริบูรณ์
ข. ผู้ซึ่งมีอายุตั้งแต่สิบแปดปีบริบูรณ์ ซึ่งได้ลงบัญชีทหารกองเกินตามมาตรา ๑๖
ค. ผู้ซึ่งมีอายุตั้งแต่สิบแปดปีบริบูรณ์และยังไม่ถึงสามสิบปีบริบูรณ์ ซึ่งได้ลงบัญชีทหารกองเกินตามมาตรา ๑๖
ง. ผู้ซึ่งมีอายุตั้งแต่สิบแปดปีบริบูรณ์และยังไม่ถึงสามสิบปีบริบูรณ์ ซึ่งได้ลงบัญชีทหารกองเกินตามมาตรา ๑๖ หรือผู้ซึ่งได้ลงบัญชีทหารกองเกินตามมาตรา ๑๘ แล้ว

แนวข้อสอบนายทหารชั้นประทวน สายงานสัสดี ปี 2563 >>>>>>>>>>>>>>>
แนวข้อสอบนายทหารชั้นประทวน สายงานสัสดี ปี 2563 ชุดที่ 1 คลิก!!!
แนวข้อสอบนายทหารชั้นประทวน สายงานสัสดี ปี 2563 ชุดที่ 2 คลิก!!!
แนวข้อสอบนายทหารชั้นประทวน สายงานสัสดี ปี 2563 ชุดที่ 3 คลิก!!!
แนวข้อสอบนายทหารชั้นประทวน สายงานสัสดี ปี 2563 ชุดที่ 4 คลิก!!!

หมายเหตุ : แนวข้อสอบทั้งหมดนี้ เป็นทรัพย์สินของเว็บไซต์ jobparttimes.com ไม่อนุญาตให้นำออก คัดลอก แก้ไข ดัดแปลงทั้งหมด หรือบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์ มิฉะนั้น จะมีความผิดตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

Tags: , , , , , ,