[แจกใหญ่] แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) 2562 รวมตัวอย่างแนวข้อสอบ กฟภ. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พร้อมเฉลย 2562
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

[แจกใหญ่] แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) 2562 รวมตัวอย่างแนวข้อสอบ กฟภ. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พร้อมเฉลย 2562
เตรียมสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ในปี 2562 วันนี้มีตัวอย่างแนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป แนวข้อสอบความถนัดทางเชาว์ปัญญา ( Aptitude Test ) แนวข้อสอบการวัดคุณลักษณะนิสัย (Personality Test) แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ( English Language Test ) แนวข้อสอบความรู้การใช้คอมพิวเตอร์ Computer แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA.) แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2503 และแนวข้อสอบในภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง อาทิ พนักงานช่างไฟฟ้า พนักงานช่างโยธา พนักงานช่างแก้ไขไฟฟ้าขัดข้อง พนักงานช่างโสตทัศนศึกษา พนักงานช่างเครื่องกล พนักงานบัญชี พนักงานพัสดุ วิศวกรไฟฟ้า วิศวกรโยธา นักบัญชี และตำแหน่งอื่นๆ

แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA.) อัพเดทปี 2562

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
ความรู้เกี่ยวกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ข้อที่ 1. บุคคลตามข้อใดดำรงตำแหน่งประธานกรรมการการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในปี 2562 ?
ก. นายชยพล ธิติศักดิ์
ข. ศาสตราจารย์ วีรกร อ่องสกุล
ค. รองศาสตราจารย์ ธีร เจียศิริพงษ์กุล
ง. นายสมพงษ์ ปรีเปรม

ข้อที่ 2. บุคคลตามข้อใดดํารงตําแหน่งผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในปี 2562 ?
ก. นายชยพล ธิติศักดิ์
ข. ศาสตราจารย์ วีรกร อ่องสกุล
ค. รองศาสตราจารย์ ธีร เจียศิริพงษ์กุล
ง. นายสมพงษ์ ปรีเปรม

ความรู้เกี่ยวกับแผนปฏิบัติการดิจิทัลของ กฟภ. พ.ศ. 2561-2565 (ทบทวนครั้งที่ 1 พ.ศ. 2562)
ข้อที่ 3. “X” ใน “PEA Digital Transformation : PEA DX” หมายถึงอะไร ?
ก. นวัตกรรม
ข. การปรับเปลี่ยน
ค. ทวีคูณ
ง. ความเป็นเลิศ

ข้อที่ 4. ข้อใดคือยุทธศาสตร์ดิจิทัลของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ?
ก. ยกระดับระบบไฟฟ้าให้เป็นเลิศด้วยดิจิทัล เสริมสร้างโครงข่ายระบบไฟฟ้าด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
ข. เชื่อมโยงลูกค้าด้วยเทคโนโลยี
ค. แพลตฟอร์มดิจิทัล สร้างแพลตฟอร์มดิจิทัลของ กฟภ.
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 5. ข้อใดคือประโยชน์ที่ภาครัฐจะได้รับจากการเปลี่ยนแปลง กฟภ. สู่งองค์กรดิจิทัล ?
ก. เพิ่มความมั่นคงของระบบจำหน่ายไฟฟ้าให้มีเสถียรภาพยิ่งขึ้น
ข. เพิ่มช่องทางและการเข้าถึงการบริการโดยภาครัฐ ยกระดับงานบริการและอำนวยความสะดวกในการเข้ารับบริการโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
ค. เพิ่มการเข้าถึงข้อมูลและแลกเปลี่ยนข้อมูลที่ถูกต้อง (open data platform)
ง. ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในภาพรวมจากการเข้าถึงบริการ ข้อมูลข่าวสารจากภาครัฐ ที่มีความรวดเร็วและถูกต้อง

ข้อที่ 6. การเพิ่มช่องทางและการเข้าถึงการบริการโดยภาครัฐ ยกระดับงานบริการและอำนวยความสะดวกในการเข้ารับบริการโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เป็นประโยชน์ที่…..จะได้รับจากการเปลี่ยนแปลง กฟภ. สู่งองค์กรดิจิทัล ?
ก. ภาครัฐ
ข. ลูกค้า/ประชาชน
ค. องค์กร/พนักงาน
ง. ชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม

ข้อที่ 7. ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ที่พนักงาน จะได้รับจากการเปลี่ยนแปลง กฟภ. สู่งองค์กรดิจิทัล ?
ก. เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและวางแผนบริหารจัดการระบบโครงข่ายไฟฟ้าและงานบริการ
ข. สร้างขีดความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก
ค. สร้างการบูรณาการการทำงานและเสริมสร้างการร่วมมือกัน
ง. เพิ่มความมั่นคงของระบบจำหน่ายไฟฟ้าให้มีเสถียรภาพยิ่งขึ้น

ข้อที่ 8. ข้อใดคือสิ่งที่ชุมชนและสังคม จะได้รับจากการเปลี่ยนแปลง กฟภ. สู่งองค์กรดิจิทัล ?
ก. เพิ่มความมั่นคงของระบบจำหน่ายไฟฟ้าให้มีเสถียรภาพยิ่งขึ้น
ข. เพิ่มความโปร่งใส และความรวดเร็วในการดำเนินธุรกิจร่วมกัน ผ่านการบริหารจัดการข้อมูลให้มีความถูกต้องแม่นยำ
ค. ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในภาพรวมจากการเข้าถึงบริการ ข้อมูลข่าวสารจากภาครัฐ ที่มีความรวดเร็วและถูกต้อง
ง. เพิ่มช่องทางและการเข้าถึงการบริการโดยภาครัฐ ยกระดับงานบริการและอำนวยความสะดวกในการเข้ารับบริการโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

ข้อที่ 9. แผนปฏิบัติการดิจิทัลสู่ PEA Digital Utility ระยะที่ 2 คือช่วงใด ?
ก. พ.ศ.2561
ข. พ.ศ.2562-2563
ค. พ.ศ.2564-2565
ง. พ.ศ.2566-2567

ข้อที่ 10. ข้อใดคือแผนปฏิบัติการดิจิทัลสู่ PEA Digital Utility ในระยะที่ 3 ?
ก. สร้างรากฐานดิจิทัลอย่างรวดเร็วเพื่อพัฒนาขีดความสามารถหลักทางธุรกิจ
ข. ขยายขีดความสามารถด้านดิจิทัลพร้อมขยายผลจากโครงการนำร่องด้านดิจิทัลในทุกกลุ่มธุรกิจ
ค. ขยายผลการใช้ดิจิทัลทั่วทั้งองค์กรก้าวสู่ธุรกิจไฟฟ้าดิจิทัล โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลขับเคลื่อนองค์กรได้อย่างเต็มศักยภาพ
ง. ผิดทุกข้อ

แนวข้อสอบตำรวจตรวจคนเข้าเมือง เตรียมสอบ ปี 2562 >>>>>>>>>>>>>>>
แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) เตรียมสอบ ปี 2562 ชุดที่ 1 คลิก!!!
แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) เตรียมสอบ ปี 2562 ชุดที่ 2 คลิก!!!
แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) เตรียมสอบ ปี 2562 ชุดที่ 3 คลิก!!!
แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) เตรียมสอบ ปี 2562 ชุดที่ 4 คลิก!!!

หมายเหตุ : แนวข้อสอบทั้งหมดนี้ เป็นทรัพย์สินของเว็บไซต์ jobparttimes.com ไม่อนุญาตให้นำออก คัดลอก แก้ไข ดัดแปลงทั้งหมด หรือบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์ มิฉะนั้น จะมีความผิดตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

Tags: , , , , ,