[แจกใหญ่!] แนวข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ วุฒิ ม.6 (นสต.) ปี 2561 สายป้องกันปราบปราม รวมแนวข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ 2561
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

[แจกใหญ่!] แนวข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ วุฒิ ม.6 (นสต.) ปี 2561 สายป้องกันปราบปราม รวมแนวข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ 2561
Screen Shot 2017-12-04 at 4.36.31 PMสำนักงานตำรวจแห่งชาติรับสมัครบุคคลภายนอก เป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ พ.ศ.2560 จำนวน 5,000 อัตรา (นสต.) รับสมัครเเละคัดเลือกบุคคลภายนอก ผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ พ.ศ. 2560 ภ.1, ภ.2, ภ.3, ภ.4, ภ.5, ภ.6, ภ.7, ภ.8, ภ.9, บช.ตชด. และ บช.น.วันนี้เลยจัดตัวอย่างแนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับตำรวจ รวมความรู้ต่างๆ เกี่ยวกับกฎหมายลักษณะพยาน (ป. วิอาญา ภาค 5 พยานหลักฐาน) นอกจากนี้ยังแถมท้ายให้ด้วยตัวอย่างแนวข้อสอบเก่าเทคโนโลยีสารสนเทศ [ชุดที่ 1] แนวข้อสอบเก่าจริยธรรมและกฎหมายที่ประชาชนควรรู้ [ชุดที่ 1] แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 88/2557 เรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยตำรวจแห่งชาติ และความรู้อื่นๆ ที่ผู้สมัครสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ ในปี พ.ศ. 2560-2561 ต้องรู้!!

แนวข้อสอบกฎหมายลักษณะพยาน (ป. วิอาญา ภาค 5 พยานหลักฐาน)

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว
ข้อที่ 1. เมื่อคู่ความต้องการให้ส่งเอกสารหรือข้อความที่ยังเป็นความลับในราชการเป็นพยานหลักฐาน ศาลมีอํานาจ ส่งหมายเรียกพยานหลักฐานนั้นตามคําร้องได้หรือไม่ ?
ก. ได้ ตามมาตรา 230/1
ข. ไม่ได้ ตามมาตรา 231
ค. ได้ ตามมาตรา 231
ง. ไม่ได้ ตามมาตรา 232/2

ข้อที่ 2. มาตราที่ 226/4 กล่าวถึง ?
ก. คดีความผิดเกี่ยวกับเพศ
ข. คดีความที่เกี่ยวกับการฉ้อโกง
ค. คดีความที่เกี่ยวกับเจ้าหน้าที่รัฐ
ง. คดีความที่เกี่ยวกับเพศที่สาม

ข้อที่ 3. ตามมาตราที่ 227 หากจําเลยถูกฟ้องและศาลใช้ดุลพินิจวินิจฉัยชั่งน้ําหนักพยานหลักฐานแล้วมีความสงสัย ตามสมควรว่าจําเลยได้กระทําผิดหรือไม่ได้กระทําความผิด ให้ยกประโยชน์แห่งความสงสัยนั้นให้กับ………..?
ก. ให้ยก ประโยชน์แห่งความสงสัยนั้นให้จําเลย
ข. ให้ยก ประโยชน์แห่งความสงสัยนั้นให้โจทก์
ค. ให้ยก ประโยชน์แห่งความสงสัยนั้นให้พยาน
ง. ผิดทุกข้อ

ข้อที่ 4. ในกรณีที่ไม่อาจสืบพยานตามมาตรา 230/1 ได้ คู่ความสามารถเสนอบันทึกถ้อยคํายืนยันข้อเท็จจริงแทน การนําพยานบุคคลมาเบิกความต่อหน้าศาลได้หรือไม่ ?
ก. ได้ ตามมาตรา 230/1
ข. ไม่ได้ ตามมาตรา 230/1
ค. ได้ ตามมาตรา 230/2
ง. ไม่ได้ ตามมาตรา 230/2

ข้อที่ 5. ในการวินิจฉัยชั่งน้ําหนักพยานบอกเล่าตามมาตรา 227/1 ศาลจะต้องกระทําด้วยความระมัดระวัง และไม่ ควรเชื่อพยานหลักฐานนั้นโดยลําพังเพื่อลงโทษจําเลยเว้นแต่…………?
ก. มีเหตุผลอันหนักแน่นและมีพฤติการณ์พิเศษแห่งคดี
ข. มีพยานหลักฐานประกอบอื่นมาสนับสนุน
ค. ถูกทั้งข้อ ก และ ข
ง. ผิดทั้งข้อ ก และ ข

ข้อที่ 6. ในกรณีที่มีเหตุจําที่พยานไม่สามารถมาเบิกความในศาลได้ คู่ความสามารถร้องขอให้พยานเบิกความที่ ศาลอื่นได้หรือไม่ ?
ก. ได้ ตามมาตรา 230
ข. ไม่ได้ ตามมาตรา 230
ค. ได้ ตามมาตรา 230/1
ง. ไม่ได้ ตามมาตรา 230/1

ข้อที่ 7. ข้อใดให้ความหมายของ “พยานหลักฐานประกอบ” ตามมาตราที่ 227/1 ได้ชัดเจนที่สุด ?
ก. พยานหลักฐานที่เกิดจาก พยานในเหตุการณ์
ข. พยานหลักฐานที่เกิดจากโจทย์ที่ฟ้องจําเลย และต้องมาจากพยานในเหตุการณ์
ค. พยานหลักฐานอื่นๆ นอกจากพยานในเหตุการณ์ เช่น คําให้การของเพื่อนจําเลย หรือ คําให้การจากญาติจําเลย เป็นต้น
ง. พยานหลักฐานอื่นที่รับฟังได้ และมีแหล่งที่มาเป็นอิสระต่างหากจากพยานหลักฐานที่ต้องการพยานหลักฐานประกอบนั้น

ข้อที่ 8. ในระหว่างการพิจารณาคดี หากคู่ความฝ่ายหนึ่งต้องการสืบพยานเพิ่มเติมโดยพลการ โดยไม่ได้ร้องขอ หรือส่งประเด็นต่อศาล คู่ความฝ่ายนั้นจะมีความผิดหรือไม่ ?
ก. มีความผิดตาม มาตรา 228
ข. ไม่มีความผิดตาม มาตรา 228
ค. มีความผิดตาม มาตรา 228/1
ง. ไม่มีความผิดตาม มาตรา 228/1

ข้อที่ 9. เมื่อมีความจําเป็นศาลมีอํานาจส่งประเด็นให้ศาลอื่นสืบพยานได้หรือไม่ ?
ก. ได้ ตามมาตรา 230
ข. ไม่ได้ ตามมาตรา 230
ค. ได้ ตามมาตรา 231
ง. ไม่ได้ ตามมาตรา 231

ข้อที่ 10. ในการไต่สวนมูลฟ้อง โจทก์ต้องยื่นบัญชีระบุพยานหลักฐานไม่น้อยกว่ากี่วัน ก่อนวันไต่สวนมูลฟ้องหรือ วันสืบพยาน ?
ก. ไม่น้อยกว่าสิบห้าวันก่อนวันไต่สวนมูลฟ้องหรือวันสืบพยาน
ข. ไม่น้อยกว่ายี่สิบวันก่อนวันไต่สวนมูลฟ้องหรือวันสืบพยาน
ค. ไม่น้อยกว่าสามสิบวันก่อนวันไต่สวนมูลฟ้องหรือวันสืบพยาน
ง. ไม่น้อยกว่าสี่สิบวันก่อนวันไต่สวนมูลฟ้องหรือวันสืบพยาน

อ่านแนวข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ (นสต.) ปี 2560-2561 >>>>>>>>>>>>>>>
แนวข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ (นสต.) ชุดที่ 1 คลิก!!!
แนวข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ (นสต.) ชุดที่ 2 คลิก!!!
แนวข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ (นสต.) ชุดที่ 3 คลิก!!!
แนวข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ (นสต.) ชุดที่ 4 คลิก!!!

หมายเหตุ : แนวข้อสอบทั้งหมดนี้ เป็นทรัพย์สินของเว็บไซต์ jobparttimes.com ไม่อนุญาตให้นำออก คัดลอก แก้ไข ดัดแปลงทั้งหมด หรือบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์ มิฉะนั้น จะมีความผิดตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

Tags: , ,