[แจกใหญ่] แนวข้อสอบวิศวกรโยธา เตรียมสอบ กทม. 2562 รวมตัวอย่างแนวข้อสอบแนวข้อสอบ พรบ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 แนวข้อสอบ กทม. 2562
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

[แจกใหญ่] แนวข้อสอบวิศวกรโยธา เตรียมสอบ กทม. 2562 รวมตัวอย่างแนวข้อสอบแนวข้อสอบ พรบ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 แนวข้อสอบ กทม. 2562
เตรียมสอบข้าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) 2561-2562 ในตำแหน่งวิศวกรโยธา วันนี้มีตัวอย่างแนวข้อสอบ พรบ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และแนวข้อสอบอื่นๆ อาทิแนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2428 รวมความรู้เกี่ยวกับสภากรุงเทพมหานคร ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ผู้มีสิทธิสมัคร อายุของสภากรุงเทพมหานคร คณะกรรมการสามัญของสภากรุงเทพมหานคร ความรู้เกี่ยวกับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร อำนาจหน้าที่ และอืนๆ ความรู้เกี่ยวกับการจัดระเบียบราชการของกรุงเทพมหานคร แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2428 แนวข้อสอบระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2554 และความรู้อื่นๆ ที่ผู้สมัครสอบข้าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) ในปี 2561-2562 ต้องรู้!!

แนวข้อสอบแนวข้อสอบพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522

คําชี้แจง จงเลือกคําตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียวเท่านั้น
ข้อที่ 1. ตามพระราชบัญญัตินี้คณะกรรมการควบคุมอาคารไม่มีอํานาจหน้าที่ตามข้อใด ?
ก. รับขึ้นทะเบียนและเพิกถอนการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบ
ข. กํากับดูแลและตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงานท้องถิ่นและผู้ซึ่งมีหน้าที่ปฏิบัติการตามพระราช บัญญัตินี้
ค. ไม่ให้ความเห็นชอบในการออกข้อบัญญัติท้องถิ่นตามมาตรา 10 (2)
ง. ให้คําปรึกษาแนะนําแก่เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือส่วนราชการในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้

ข้อที่ 2. สํานักงานคณะกรรมการควบคุมอาคารมีอํานาจหน้าที่ตามข้อใด ?
ก. ปฏิบัติงานธุรการและงานวิชาการให้แก่คณะกรรมการควบคุมอาคาร
ข. ปฏิบัติงานธุรการ ตรวจสอบข้อเท็จจริง และเสนอความเห็นแก่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์
ค. ประสานงานและให้ความช่วยเหลือแก่ราชการส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 3. ผู้ที่รื้อถอนอาคารตามข้อใดต้องได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น หรือแจ้ง ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ?
ก. อาคารที่มีส่วนสูงเกินสิบห้าเมตร ซึ่งอยู่ห่างจากอาคารอื่นหรือที่สาธารณะน้อยกว่าความสูงของ อาคาร
ข. อาคารที่อยู่ห่างจากอาคารอื่นหรือที่สาธารณะน้อยกว่าสองเมตร
ค. อาคารที่อยู่ห่างจากอาคารอื่นหรือที่สาธารณะน้อยกว่าสามเมตร
ง. ถูกทั้งข้อ ก และ ข

ข้อที่ 4. การดําเนินการก่อสร้างให้ผิดไปจากแผนผังบริเวณ แบบแปลน และรายการประกอบแบบแปลนที่ได้รับ อนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสามารถกระทําได้ในกรณีตามข้อใด ?
ก. เจ้าของอาคารนั้นได้ยื่นคําขออนุญาตและได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ทําการแก้ไข เปลี่ยนแปลงได้
ข. เจ้าของอาคารนั้นได้แจ้งการแก้ไขเปลี่ยนแปลง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบแล้ว
ค. การดําเนินการดังกล่าวไม่ขัดต่อกฎกระทรวงหรือข้อบัญญัติท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 5. อาคารประเภทควบคุมการใช้คืออาคารตามข้อใด ?
ก. อาคารสําหรับการกีฬา เช่นสนามฟุตบอล สระว่ายน้ํา
ข. อาคารสําหรับเช่า เช่นหอพัก อพาร์ตเม้นท์
ค. อาคารสําหรับใช้เป็นคลังสินค้า โรงแรม อาคารชุด หรือสถานพยาบาล
ง. อาคารสําหรับอยู่อาศัย เช่นทาวน์โฮม บ้านเดียว

ข้อที่ 6. เจ้าของอาคารตามข้อใดต้องจัดให้มีผู้ตรวจสอบด้านวิศวกรรมทําการตรวจสอบอาคารในส่วนที่ที่มีผลต่อ สุขภาพ ชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สินแล้วรายงานผลการตรวจสอบ ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ?
ก. เจ้าของอาคารขนาดเล็ก
ข. เจ้าของทาวน์โฮม
ค. เจ้าของอาคารเพื่อการกีฬาขนาดเล็ก
ง. เจ้าของอาคารสูง อาคารขนาดใหญ่พิเศษ

ข้อที่ 7. ใบอนุญาตให้ใช้อาคารเพื่อประกอบกิจการโรงมหรสพมีอายุกี่ปี ?
ก. มีอายุสองปี โดยให้ใช้ได้ จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม ของปีที่สองนับแต่ปีที่ออกใบอนุญาต
ข. มีอายุสามปี โดยให้ใช้ได้ จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม ของปีที่สองนับแต่ปีที่ออกใบอนุญาต
ค. มีอายุสี่ปี โดยให้ใช้ได้ จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม ของปีที่สองนับแต่ปีที่ออกใบอนุญาต
ง. มีอายุห้าปี โดยให้ใช้ได้ จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม ของปีที่สองนับแต่ปีที่ออกใบอนุญาต

ข้อที่ 8. ในกรณีที่มีการก่อสร้างอาคารโดยฝ่าฝืนบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจดํา เนินการตามข้อใด ?
ก. มีคําสั่งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร ผู้ควบคุมงาน ผู้ดําเนินการ ลูกจ้างหรือบริวารของ บุคคลดัง กล่าว ระงับการกระทําดังกล่าว
ข. มีคําสั่งห้ามไม่ให้บุคคลใดใช้หรือเข้าไปในส่วนใด ๆ ของอาคาร หรือบริเวณที่มีการกระทํา ดังกล่าว และ จัดให้มีเครื่องหมายแสดงการห้ามนั้นไว้ในที่เปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ อาคารหรือบริเวณ ดังกล่าว
ค. พิจารณามีคําสั่งตามมาตรา 41 หรือมาตรา 42 แล้วแต่กรณีภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้มี
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 9. ข้อใดคืออัตราค่าธรรมเนียมการขอใบอนุญาตรื้อถอนตามพระราชบัญญัตินี้ ?
ก. ฉบับละ 50 บาท
ข. ฉบับละ 100 บาท
ค. ฉบับละ 500 บาท
ง. ฉบับละ 1,000 บาท

แนวข้อสอบข้าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) 2561-2562 >>>>>>>>>>>>>>>
แนวข้อสอบข้าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) 2562 ชุดที่ 1 คลิก!!!
แนวข้อสอบข้าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) 2562 ชุดที่ 2 คลิก!!!
แนวข้อสอบข้าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) 2562 ชุดที่ 3 คลิก!!!
แนวข้อสอบข้าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) 2562 ชุดที่ 4 คลิก!!!

หมายเหตุ : แนวข้อสอบทั้งหมดนี้ เป็นทรัพย์สินของเว็บไซต์ jobparttimes.com ไม่อนุญาตให้นำออก คัดลอก แก้ไข ดัดแปลงทั้งหมด หรือบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์ มิฉะนั้น จะมีความผิดตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

Tags: , , , , , ,