[แจก!!! แนวข้อสอบตํารวจ 56 พร้อมเฉลย] E-Book แนวข้อสอบตํารวจประทวนเป็นสัญญาบัตร 2556 ข้อสอบพรบ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

E-Book แนวข้อสอบตํารวจประทวนเป็นสัญญาบัตร 2556 ข้อสอบพรบ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 แจก!!! แนวข้อสอบตํารวจ 56 พร้อมเฉลย
แนวข้อสอบตํารวจ 56 พร้อมเฉลย ที่ได้นำมาอัพเดทให้กับเพื่อนๆในวันนี้เป็นตัวอย่างแนวข้อสอบพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 สำหรับการสอบนายร้อยตำรวจบุคคลภายในจากชั้นประทวนเป็นชั้นสัญญาบัตร โดยเนื้อหาของแนวข้อสอบพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 สามารถใช้ได้กับทั้งสายป้องกันและปราบปราม และสายอำนวยการ... แจก!!! แนวข้อสอบตํารวจ 56 พร้อมเฉลย E-Book แนวข้อสอบตํารวจประทวนเป็นสัญญาบัตร 2556 ข้อสอบพรบ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547

แนวข้อสอบตํารวจ 56 พร้อมเฉลย E-Book แนวข้อสอบตํารวจประทวนเป็นสัญญาบัตร 2556 ข้อสอบพรบ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547

ข้อสอบพรบ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547

[แจก!!! แนวข้อสอบตํารวจ 56 พร้อมเฉลย] E-Book แนวข้อสอบตํารวจประทวนเป็นสัญญาบัตร 2556 ข้อสอบพรบ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547

แนวข้อสอบ พรบ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 . ข้อสอบพรบ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547
1. ตามพรบ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 มาตรา 48 ผู้ที่จะได้รับการบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจ ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังข้อใด
ก. มีอายุต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์
แจก!!! แนวข้อสอบตํารวจ 56 พร้อมเฉลย E-Book
ข. เป็นข้าราชการการเมือง ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
ค. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามอื่นตามที่กำหนดในกฎ ก.ตร.
ง. ไม่มีสัญชาติไทยโดยการเกิด
แนวข้อสอบตํารวจประทวนเป็นสัญญาบัตร 2556

2. ตามพรบ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 มาตรา ที่ 17 ก.ต.ช. ประกอบไปด้วยบุคคลใดบ้าง
ก. นายกรัฐมนตรี
แจก!!! แนวข้อสอบตํารวจ 56 พร้อมเฉลย E-Book
ข. ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ข้อสอบพรบ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547
ค. ข้าราชการตำรวจยศต่ำกว่าพลตำรวจโท
ง. ถูกทั้งข้อ ก และ ข
แนวข้อสอบตํารวจประทวนเป็นสัญญาบัตร 2556

3. ตามพรบ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 มาตราที่ 20 บุคคลใดสามารถเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิได้
ก. สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ข. สมาชิกวุฒิสภา
ข้อสอบพรบ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547
ค. ข้าราชการการเมือง
ง. ผิดทุกข้อ
แจก!!! แนวข้อสอบตํารวจ 56 พร้อมเฉลย E-Book

4. ตามพรบ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 มาตราที่ 25 ข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร คือ
ก. ข้าราชการตำรวจผู้มียศตั้งแต่ร้อยตำรวจตรีขึ้นไป
ข. ข้าราชการตำรวจผู้มียศสิบตำรวจตรี สิบตำรวจโท สิบตำรวจเอก จ่าสิบตำรวจ และดาบตำรวจ
ค. ผู้ที่เป็นพนักงานจ้าง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ง. ถูกทั้งข้อ ก และ ข
แจก!!! แนวข้อสอบตํารวจ 56 พร้อมเฉลย E-Book

5. ตามพรบ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 มาตราที่ 30 คณะกรรมการข้าราชการตำรวจมีชื่อย่อว่าอะไร
ก. มีชื่อย่อว่าอะไร “ก.ต.ร.”
ข. มีชื่อย่อว่าอะไร “กตร.”
ข้อสอบพรบ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547
ค. มีชื่อย่อว่าอะไร “ก.ตร.”
ง. มีชื่อย่อว่าอะไร “กต.ร.”
แนวข้อสอบตํารวจประทวนเป็นสัญญาบัตร 2556

6. ตามพรบ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 มาตราที่ 27 ในการแต่งตั้งยศตำรวจชั้นประทวนนั้นต้องผ่านการอนุมัติจากบุคคลใด
ก. นายกรัฐมนตรี
แนวข้อสอบตํารวจประทวนเป็นสัญญาบัตร 2556
ข. ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ค. ผู้บังคับบัญชาระดับผู้บัญชาการขึ้นไปซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นผู้สั่งแต่งตั้ง
ง. ถูกทั้งข้อ ข และ ค
แจก!!! แนวข้อสอบตํารวจ 56 พร้อมเฉลย E-Book

7. ตามพรบ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 มาตราที่ 30 คณะกรรมการข้าราชการตำรวจประกอบไปด้วยบุคคลใดบ้าง
ก. นายกรัฐมนตรี
ข้อสอบพรบ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547
ข. จเรตำรวจแห่งชาติ
ค. เลขาธิการ ก.พ.
ง. ถูกทุกข้อ
แจก!!! แนวข้อสอบตํารวจ 56 พร้อมเฉลย E-Book

8. ตามพรบ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 มาตรา 38 กรรมการข้าราชการตำรวจผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละกี่ปี
ก. มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 4 ปี
ข. มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 5ปี
ค. มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 6ปี
ง. มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 7ปี

9. ตามพรบ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 มาตรา 51 ตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติถูกแต่งตั้งโดยผู้ใด
ก. ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนก่อนหน้า
ข. จเรตำรวจแห่งชาติ
ข้อสอบพรบ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547
ค. นายกรัฐมนตรี
ง. ผิดทุกข้อ
แจก!!! แนวข้อสอบตํารวจ 56 พร้อมเฉลย E-Book

10. ตามพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 มาตรา 6 สำนักงานตำรวจแห่งชาติมีอำนาจหน้าที่ใดบ้าง
ก. รักษาความปลอดภัยสำหรับองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระรัชทายาท ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ พระบรมวงศานุวงศ์ ผู้แทนพระองค์ และพระราชอาคันตุกะ
ข. ดูแลควบคุมและกำกับการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจซึ่งปฏิบัติการตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ค. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของข้าราชการตำรวจหรือสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ง. ถูกทุกข้อ
แนวข้อสอบตํารวจประทวนเป็นสัญญาบัตร 2556
เนื้อหาของเฉลยแนวข้อสอบจะแสดงเมื่อท่านได้ร่วมแสดงความคิดเห็นคะ ข้อสอบพรบ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547

แนวข้อสอบนายร้อยตำรวจภายในสายปราบปราม..
แนวข้อสอบนายร้อยตำรวจภายในสายอำนวยการ..

Tags: , , , , , ,