แชร์ของเก่าปี 56-57!! แนวข้อสอบนายสิบตํารวจ สายปราบปราม วุฒิ ม.6 และ ปวช. แนวข้อสอบนายสิบตํารวจ 2559
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

แชร์ของเก่าปี 56-57!! แนวข้อสอบนายสิบตํารวจ สายปราบปราม วุฒิ ม.6 และ ปวช. แนวข้อสอบนายสิบตํารวจ 2559
Screen Shot 2016-11-04 at 6.28.03 PMกลับมาอัพเดทเพิ่มเติมกับแนวข้อสอบสังคม วัฒนธรรม และ ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน ชุดที่ 2 เพื่อเตรียมสอบนายสิบตํารวจ สายปราบปราม วุฒิ ม.6 และ ปวช.ในปี 2559 โดยวันนี้เรามาเพิ่มเติมในส่วนของเนื้อหาต่างๆ ดังนี้ ปัญหาของสังคม (Social Problem) สาเหตุของปัญหาสังคม แนวทางแก้ปัญหาสังคมไทย ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน ความเป็นมาของอาเซียน (ASEAN Community) ภาษาอาเซียน คำขวัญของอาเซียน สัญลักษณ์อาเซียน ประเทศไทยจะได้ประโยชน์อะไรจาก AEC (ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน) และ ความรู้อื่นๆ โดยทางทีมงานจะมาอัพเดทเพิ่มเติมในชุดที่ 3 คะ….

แนวข้อสอบสังคม วัฒนธรรม และ ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน [ชุดที่2]

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
ข้อที่ 11. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะของค่านิยม (Value) ?
ก. ค่านิยมมีแต่ค่านิยมที่ดีเท่านั้น
ข. เป็นสิ่งที่สามารถปลูกฝังถ่ายทอดได้
ค. สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้แต่ก็ไม่อาจจะทำได้โดยง่ายนัก
ง. เป็นมาตรฐานอย่างหนึ่งในการประเมินความประพฤติของบุคคล

ข้อที่ 12. ข้อใดคือรูปแบบของปัญหาในสังคมไทย ?
ก. เป็นสถานการณ์ที่กระทบกระเทือนบุคคลเป็นจำนวนน้อย
ข. เป็นสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม
ค. รู้สึกว่าไม่สามารถจัดการอย่างใดอย่างหนึ่งได้
ง. การแก้ไขมีลักษณะที่จะร่วมมือร่วมใจกัน

ข้อที่ 13. ข้อใดคือสาเหตุของปัญหาสังคมไทย ?
ก. การเปลี่ยนแปลงทางสังคม
ข. สมาชิกในสังคมบางคนหรือบางกลุ่มไม่ปฏิบัติตามระเบียบกฎเกณฑ์ที่สังคมวางไว้
ค. การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 14. ข้อใดเป็นตัวอย่างแนวทางการแก้ไขปัญหาแบบระยะสั้นในสังคมไทย ?
ก. การแก้ปัญหาน้ำท่วม โดยสร้างคันดินกั้นน้ำ
ข. การแก้ปัญหาน้ำท่วมโดยการสร้างเขื่อนกักเก็บน้ำ
ค. การแก้ปัญหาขยะโดยการรีไซเคิล
ง. การแก้ปัญหายาเสพติด โดยการรณรงค์

ข้อที่ 15. ปัญหาความยากจนในสังคมไทยมีสาเหตุมาจาก ?
ก. การเพิ่มประชากรอย่างรวดเร็ว
ข. การขาดการศึกษา
ค. ขาดความชำนาญหรือทักษะในการประกอบอาชีพ
ง. ถูกทุกข้อ

ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
ข้อที่ 16. ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) มีสมาชิกทั้งหมดกี่ประเทศ ?
ก. มีสมาชิกทั้งหมด 7 ประเทศ
ข. มีสมาชิกทั้งหมด 8 ประเทศ
ค. มีสมาชิกทั้งหมด 9 ประเทศ
ง. มีสมาชิกทั้งหมด 10 ประเทศ

ข้อที่ 17. ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio – Cultural Community – ASCC) มุ่งเน้นให้ ?
ก. มุ่งเน้นให้ประเทศกลุ่มสมาชิกอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข แก้ไขปัญหาระหว่างกันโดยสันติวิธี มีเสถียรภาพและความมั่นคงรอบด้าน เพื่อความมั่นคงปลอดภัยของเหล่าประชาชน
ข. มุ่งเน้นให้เกิดการรวมตัวกันทางเศรษฐกิจ และความสะดวกในการติดต่อค้าขายระหว่างกัน
ค. มุ่งเน้นให้ประชากรอาเซียนมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดี มีความมั่นคงทางสังคม มีการพัฒนาในทุกๆ ด้าน และมีสังคมแบบเอื้ออาทร
ง. ผิดทุกข้อ

ข้อที่ 18. จุดประสงค์หลักของอาเซียนคือ ?
ก. ส่งเสริมสันติภาพและความมั่นคงในเอเชีย
ข. เสริมสร้างความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจพัฒนาการทางวัฒนธรรมในเอเชีย
ค. ส่งเสริมให้ประชาชนในทวีปมีความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี
ง. ให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ในรูปของการฝึกอบรมและการวิจัย และส่งเสริมการศึกษาด้านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ข้อที่ 19. ภาษาทางการที่ใช้ในการติดต่อประสานงานระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนคือภาษาใด ?
ก. ภาษาไทย
ข. ภาษายาวี
ค. ภาษาเสปน
ง. ภาษาอังกฤษ

ข้อที่ 20. ประเทศไทยจะได้ประโยชน์อะไรจาก AEC (ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน) ?
ก. ตลาดของไทยจะใหญ่ขึ้น
ข. การค้าระหว่างไทยกับตะวันตกจะคล่องตัวและขยายตัวเพิ่มขึ้น
ค. ราคาข้าวของภายในประเทศจะราคาลดลง
ง. เงินเดือนข้าราชการจะเพิ่มขึ้น

อ่านแนวข้อสอบตำรวจ วุฒิ ม.6 (นสต.) เตรียมสอบ ปี 2560 >>>>>>>>>>>>>>>
แนวข้อสอบตำรวจ วุฒิ ม.6 (นสต.) เตรียมสอบ ปี 2560 ชุดที่ 1 คลิก!!!
แนวข้อสอบตำรวจ วุฒิ ม.6 (นสต.) เตรียมสอบ ปี 2560 ชุดที่ 2 คลิก!!!
แนวข้อสอบตำรวจ วุฒิ ม.6 (นสต.) เตรียมสอบ ปี 2560 ชุดที่ 3 คลิก!!!
แนวข้อสอบตำรวจ วุฒิ ม.6 (นสต.) เตรียมสอบ ปี 2560 ชุดที่ 4 คลิก!!!

หมายเหตุ : แนวข้อสอบทั้งหมดนี้ เป็นทรัพย์สินของเว็บไซต์ jobparttimes.com ไม่อนุญาตให้นำออก คัดลอก แก้ไข ดัดแปลงทั้งหมด หรือบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์ มิฉะนั้น จะมีความผิดตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

Tags: , , , , ,
Weekly theme , Seo , Health , Dating , Money , Hotels , Cheap flights