แชร์ของเก่าปี 56-57!! แนวข้อสอบนายสิบตํารวจ สายอํานวยการ วุฒิ ม.6 และ ปวช. แนวข้อสอบนายสิบตํารวจ 2559
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

Screen Shot 2558-09-23 at 5.35.08 PMแชร์ของเก่าปี 56-57!! แนวข้อสอบนายสิบตํารวจ สายอํานวยการ วุฒิ ม.6 และ ปวช. แนวข้อสอบนายสิบตํารวจ 2559
กลับมาอัพเดทเพิ่มเติมสำหรับแนวข้อสอบสังคม วัฒนธรรม และ ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน เตรียมสอบบนายสิบตํารวจ สายอํานวยการ วุฒิ ม.6 และ ปวช.ในปี 2558 โดยหลังจากที่ทางทีมงานได้อัพเดทไปแล้วสองชุด วันนี้กลับมาอัพเดทเพิ่มเติมในชุดที่ 3 โดยในชุดที่ 3 จะมีเนื้อหาในส่วนของจุดแข็ง-จุดอ่อน-เบื้องต้น ของประเทศประเทศไทยใน AEC ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หน้าที่ของเลขาธิการอาเซียน หลักการคัดเลือกเลขาธิการอาเซียน วาระการดำรงตำแหน่ง เป้าหมายของไทยในอาเซียน คำขวัญของอาเซียน และความรู้อื่นๆเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน….

แนวข้อสอบสังคม วัฒนธรรม และ ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน [ชุดที่ 3]

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
ข้อที่ 21. ข้อใดคือจุดอ่อนของประเทศไทยใน AEC ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ?
ก. พึ่งพาการนำเข้าวัตถุดิบและขาดแคลนแรงงานระดับล่าง
ข. สาธารณูปโภคพื้นฐานยังไม่พัฒนาเท่าที่ควร โดยเฉพาะการคมนาคม และการเชื่อมโยงระหว่างประเทศ
ค. แรงงานส่วนใหญ่ยังขาดทักษะ
ง. มีนโยบายพัฒนาการผลิตด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงอย่างจริงจัง

ข้อที่ 22. Secretary General of The ASEAN คือ ?
ก. ประธานอาเซียน
ข. สมาชิกอาเซียน
ค. เลขาธิการอาเซียน
ง. กรรมการอาเซียน

ข้อที่ 23. Secretary General of The ASEAN คนปัจจุบันคือบุคคลตามข้อใด ?
ก. Le Luong Minh
ข. ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ
ค. Datuk Alibin Abdullah
ง. Dato Ajit Singh

ข้อที่ 24. สีเหลืองในธงอาเซียน มีความหมายตรงตามข้อใด ?
ก. หมายถึง ความเจริญรุ่งเรือง
ข. หมายถึง ความกล้าหาญและการมีพลวัติ
ค. หมายถึง ความบริสุทธิ์
ง. หมายถึง สันติภาพและความมั่นคง

ข้อที่ 25. วันอาเซียนตรงกับวันที่เท่าไหร่ของทุกๆ ปี ?
ก. วันที่ 13 กุมภาพันธ์ ของทุกปี
ข. วันที่ 3 กรกฎาคม ของทุกปี
ค. วันที่ 8 สิงหาคม ของทุกปี
ง. วันที่ 20 ตุลาคม ของทุกปี

ข้อที่ 26. ประเทศไทยตั้งเป้าหมายเป็นศูนย์กลางอาเซียนในด้านใด ?
ก. ศูนย์กลางการศึกษา และศูนย์กลางอุตสาหกรรมยานยนต์
ข. ศูนย์กลางการคมนาคม และศูนย์กลางอุตสาหกรรม
ค. ศูนย์กลางโลจิสติกส์ และศูนย์กลางการท่องเที่ยว
ง. ศูนย์กลางทางวัฒนธรรม และศูนย์กลางเทคโนโลยี

ข้อที่ 27. ข้อใดคือคำขวัญของอาเซียน ?
ก. Makes a man healthy , weathy and wise
ข. Diversity Shines Here
ค. Self-conquest is the greats of victory
ง. One Vision, One Identity, One Community

ข้อที่ 28. ประเทศไทยจะได้ประโยชน์อะไรจาก AEC (ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน) ?
ก. ตลาดของไทยจะใหญ่ขึ้น
ข. การค้าระหว่างไทยกับตะวันตกจะคล่องตัวและขยายตัวเพิ่มขึ้น
ค. ราคาข้าวของภายในประเทศจะราคาลดลง
ง. เงินเดือนข้าราชการจะเพิ่มขึ้น

ข้อที่ 29. ภาษาทางการที่ใช้ในการติดต่อประสานงานระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนคือภาษาใด ?
ก. ภาษาไทย
ข. ภาษายาวี
ค. ภาษาเสปน
ง. ภาษาอังกฤษ

ข้อที่ 30. จุดประสงค์หลักของอาเซียนคือ ?
ก. ส่งเสริมสันติภาพและความมั่นคงในเอเชีย
ข. เสริมสร้างความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจพัฒนาการทางวัฒนธรรมในเอเชีย
ค. ส่งเสริมให้ประชาชนในทวีปมีความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี
ง. ให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ในรูปของการฝึกอบรมและการวิจัย และส่งเสริมการศึกษาด้านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

อ่านแนวข้อสอบตำรวจสายอำนวยการ และ ตำรวจชั้นประทวนสายวิทยากร เตรียมสอบในปี 2558-2559 ต่อ >>>>
แนวข้อสอบตำรวจสายอำนวยการ และ ตำรวจชั้นประทวนสายวิทยากร ชุดที่ 1 คลิก!!!
แนวข้อสอบตำรวจสายอำนวยการ และ ตำรวจชั้นประทวนสายวิทยากร ชุดที่ 2 คลิก!!!
แนวข้อสอบตำรวจสายอำนวยการ และ ตำรวจชั้นประทวนสายวิทยากร ชุดที่ 3 คลิก!!!
แนวข้อสอบตำรวจสายอำนวยการ และ ตำรวจชั้นประทวนสายวิทยากร ชุดที่ 4 คลิก!!!

หมายเหตุ : แนวข้อสอบทั้งหมดนี้ เป็นทรัพย์สินของเว็บไซต์ jobparttimes.com ไม่อนุญาตให้นำออก คัดลอก แก้ไข ดัดแปลงทั้งหมด หรือบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์ มิฉะนั้น จะมีความผิดตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

Tags: , , , , ,