[แชร์ของเก่า] แนวข้อสอบ สัสดี 62 ตัวอย่างแนวข้อสอบสัสดี เตรียมสอบ ปี 2562 (พร้อมเฉลย)
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

[แชร์ของเก่า] แนวข้อสอบ สัสดี 62 ตัวอย่างแนวข้อสอบสัสดี เตรียมสอบ ปี 2562 (พร้อมเฉลย)
เตรียมสอบนายทหารชั้นประทวน สายงานสัสดี ในปี 2561-2562 วันนี้มีตัวอย่างแนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับกรมยุทธศึกษาทหารบก รวมความรู้ต่างๆ เกี่ยวกับกรมยุทธศึกษาทหารบก อาทิประวตักิรมยทุธศกึษาทหารบก อำนาจหน้าที และภารกิจ นอกจากนี้ยังแถมท้ายให้ด้วยตัวอย่างแนวข้อสอบพระราชบัญญัติว่าด้วยวินัยทหารพุทธศักราช 2476 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ. 2498 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. 2497 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ. 2551 แนวข้อสอบะเบียบกองทัพบก ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2537 และความรู้อื่นๆ ที่ผู้สมัครสอบายทหารชั้นประทวน สายงานสัสดี ในปี 2561-2562 ต้องรู้!!

แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับกรมยุทธศึกษาทหารบก [ชุดที่ 1]

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
ข้อที่ 1. กรมจเรทหารบก ถูกเปลี่ยนชื่อเป็น “กรมยุทธศึกษาทหารบก” (Army Field Forces) เพราะสาเหตุตามข้อใด ?
ก. ชื่อไม่เหมาะแก่กาลสมัย
ข. ชื่อไม่เหมาะสมกับที่จะเป็นหน่วยอำนวยการในเรื่องการศึกษาและการฝึก
ค. ถูกทั้งข้อ ก และ ข
ง. ผิดทั้งข้อ ก และ ข

ข้อที่ 2. กรมยุทธศึกษาทหารบกมีหน้าที่อำนวยการในเรื่องการฝึกของหน่วยทหารตามข้อใด ?
ก. อำนวยการศึกษาแก่โรงเรียนทหารบกทุกโรงเรียน
ข. อำนวยการศึกษาแก่โรงเรียนเสนาธิการทหารบก
ค. อำนวยการศึกษาแก่โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าฯ
ง. ผิดทุกข้อ

ข้อที่ 3. ในปี พ.ศ. 2495- 2497 กรมยุทธศึกษาทหารบกมีสำนักงานตั้งอยู่ที่ใด ?
ก. สำนักงานตั้งอยู่ในบริกวณกรมทหารสื่อสาร บางซื่อ
ข. สำนักงานตั้งอยู่ที่ถนนเศรษฐศิริ เขตดุสิต (กรมทหารม้าเดิม)
ค. โรงเรียนทหารม้าเดิม
ง. อาคารกรมยุทธศึกษาทหารบก บริเวณโรงเรียนทหารม้าเดิม

ข้อที่ 4. พระบาทสมเด็จพระจุลจอม เกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้ง กรมยุทธศึกษา เพื่อให้มีหน้าที่ตามข้อใด ?
ก. จัดการศึกษาของนักเรียนนายทหารบกโดยเฉพาะ
ข. จัดการศึกษาของนักเรียนนายทหารอากาศโดยเฉพาะ
ค. จัดการศึกษาของนักเรียนนายทหารเรือโดยเฉพาะ
ง. จัดการศึกษาของนักเรียนนายทหารทุกเหล่าโดยเฉพาะ

ข้อที่ 5. กรมยุทธศึกษาในสมัย พระบาทสมเด็จพระจุลจอม เกล้าเจ้าอยู่หัว ขึ้นตรงกับหน่วยงานตามข้อใด ?
ก. กรมยุทธนาธิการ
ข. กรมพลธิการทหารบก
ค. กรมการเงินทหารบก
ง. กรมสวัสดิการทหารบก

ข้อที่ 6. กรมยุทธศึกษาได้เปลี่ยนชื่อเป็น กรมยุทธศึกษาทหารบก ตั้งแต่ปีใด ?
ก. พ.ศ. 2441
ข. พ.ศ. 2452
ค. พ.ศ. 2457
ง. พ.ศ. 2458

ข้อที่ 7. เมื่อสงครามโลกครั้งที่ 2 ยุติลง กระทรวงกลาโหมได้จัดอัตรากองทัพบกใหม่ โดยได้เปลี่ยนเปลี่ยนตำแหน่ง “เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารบก” เป็นตำแหน่งตามข้อใด ?
ก. ผู้บัญชาการกรมยุทธศึกษาทหารบก
ข. ผู้อำนวยการกรมยุทธศึกษาทหารบก
ค. ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยทหารบก
ง. ผู้อำนวยการโรงเรียนนายร้อยทหารบก

แนวข้อสอบนายทหารชั้นประทวน สายงานสัสดี เตรียมสอบ ปี 2562 >>>>>>>>>>>>>>>
แนวข้อสอบนายทหารชั้นประทวน สายงานสัสดี เตรียมสอบ ปี 2562 ชุดที่ 1 คลิก!!!
แนวข้อสอบนายทหารชั้นประทวน สายงานสัสดี เตรียมสอบ ปี 2562 ชุดที่ 2 คลิก!!!
แนวข้อสอบนายทหารชั้นประทวน สายงานสัสดี เตรียมสอบ ปี 2562 ชุดที่ 3 คลิก!!!
แนวข้อสอบนายทหารชั้นประทวน สายงานสัสดี เตรียมสอบ ปี 2562 ชุดที่ 4 คลิก!!!

หมายเหตุ : แนวข้อสอบทั้งหมดนี้ เป็นทรัพย์สินของเว็บไซต์ jobparttimes.com ไม่อนุญาตให้นำออก คัดลอก แก้ไข ดัดแปลงทั้งหมด หรือบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์ มิฉะนั้น จะมีความผิดตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

Tags: , , , , , , ,
Weekly theme , Seo , Health , Dating , Money , Hotels , Cheap flights