แชร์ด่วน!! กองทัพอากาศ รับสมัครพนักงานรวม 20 อัตรา 10-14 พย 2557 สมัครสอบกองทัพอากาศ ปี 2558
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

แชร์ด่วน!! กองทัพอากาศ รับสมัครพนักงานรวม 20 อัตรา 10-14 พย 2557 สมัครสอบกองทัพอากาศ ปี 2558
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

สมัครสอบกองทัพอากาศ ปี 2558

สมัครสอบกองทัพอากาศ ปี 2558

ล่าสุด!! กรมสรรพาวุธทหารอากาศ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรและจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน ๒๐ อัตรา โดยผู้สนใจสามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กองกำลังพล กองบังคับการ กรมสรรพาวุธทหารอากาศ (ดอนเมือง กรุงเทพฯ) และหมวดธุรการ ฝ่ายบริการ กองโรงงานสรรพาวุธ ๔ กรมสรรพาวุธทหารอากาศ (กองบิน ๒ จังหวัดลพบุรี) ตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๗ ถึงวันศุกร์ที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๗ ในวันและเวลาราชการ และสามารถดูรายละเอียดการรับสมัครเพิ่มเติมได้ที่ www.arm.rtaf.mi.th หรือที่เว็บไซต์ของสำนักงานคณกรรมการข้าราชการพลเรือน หรือสำนักงาน ก.พ. www.job.ocsc.go.th….

ประกาศคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการกรมสรรพาวุธทหารอากาศ
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยกรมสรรพาวุธทหารอากาศ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรและจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน ๒๐ อัตรา โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

การรับสมัคร
ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กองกำลังพล กองบังคับการ กรมสรรพาวุธทหารอากาศ (ดอนเมือง กรุงเทพฯ) และหมวดธุรการ ฝ่ายบริการ กองโรงงานสรรพาวุธ ๔ กรมสรรพาวุธทหารอากาศ (กองบิน ๒ จังหวัดลพบุรี) ตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๗ ถึงวันศุกร์ที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๗ ในวันและเวลาราชการ และสามารถดูรายละเอียดการรับสมัครเพิ่มเติมได้ที่ www.arm.rtaf.mi.th หรือที่เว็บไซต์ของสำนักงานคณกรรมการข้าราชการพลเรือน หรือสำนักงาน ก.พ. www.job.ocsc.go.th

เอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร (ฉบับจริงพร้อมสำเนา จำนวน ๑ ชุด) ดังนี้
– รูปถ่ายครึ่งตัว หน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตาดำถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๖ เดือนขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๓ รูป
– ประกาศนียบัตร และระเบียนแสดงผลการศึกษาครบหลักสูตร (กรณีที่ยังไม่ได้รับประกาศนียบัตร ให้ใช้หนังสือรับรองของสถานศึกษานั้น ๆ) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่รับสมัคร
– บัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร
– ทะเบียนบ้านของผู้สมัคร
– สำเนาหลักฐานทางทหาร เช่น สด.๔๓ หรือ สด.๘
– สำเนาหลักฐานอื่น เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล ใบสำคัญการสมรส (ในกรณีที่ชื่อ – นามสกุล ไม่ตรงกับหลักฐานการสมัครอื่น)

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก!!!

Tags: , , , , , ,