[แชร์ประสบการณ์สอบ] แนวข้อสอบกองทัพอากาศ 2561 แชร์ประสบการณ์ แนวข้อสอบนายทหารสัญญาบัตร กองทัพอากาศ ปี 2561




( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

[แชร์ประสบการณ์สอบ] แนวข้อสอบกองทัพอากาศ 2561 แชร์ประสบการณ์ แนวข้อสอบนายทหารสัญญาบัตร กองทัพอากาศ ปี 2561
เตรียมสอบนายทหารสัญญาบัตร กับกองทัพอากาศ ในปี 2561 วันนี้มีตัวอย่างแนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ รวมความรู้เกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรม Excel Power point Word ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้งานคอมพิวเตอร์ และยังแถมท้ายให้ด้วยแนวข้อสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกองทัพอากาศ แนวข้อสอบพระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ. 2551 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. 2547 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ. 2498 และแนวข้อสอบพระราชบัญญัติว่าด้วยวินัยทหาร พ.ศ. 2476…

แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
1. ข้อใดคือองค์ประกอบที่สําคัญ ที่ทําให้เกิดการเชื่อมต่อเป็นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ก. คอมพิวเตอร์แม่ข่าย (File Server)
ข. ช่องทางการสื่อสาร (Communication Chanel)
ค. สถานีงาน (Workstation or Terminal)
ง. ถูกทุกข้อ

2. ข้อใดมิใช่อุปกรณ์ในเครือข่าย (Network Operation System) คอมพิวเตอร์
ก. การ์ดเชื่อมต่อเครือข่าย (Network Interface Card :NIC)
ข. โมเด็ม ( Modem : Modulator Demodulator)
ค. หน้าจอ LCD
ง. ฮับ ( Hub)

3. ข้อใดคืออุปกรณ์ชี้ตําแหน่งสําหรับคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค
ก. ลูกกลมควบคุม (track ball)
ข. แท่งชี้ควบคุม (track point)
ค. แผ่นรองสัมผัส (touch pad)
ง. ถูกทุกข้อ

4. ข้อใดมิใช่อุปกรณ์รับเข้าแบบกราดตรวจ
ก. เว็บแคม
ข. เครื่องอ่านรหัสแท่ง
ค. กล้องดิจิทัล
ง. สแกนเนอร์

5. ข้อใดอธิบายคุณสมบัติของเครื่องพิมพ์ดอตแมทริกซ์ (Dot Matrix Printer) ได้ถูกต้อง
ก. ใช้หลักการสร้างจุด ลงบนกระดาษโดยตรง
ข. หัวพิมพ์ของเครื่องพิมพ์ มีลักษณะเป็นหัวเข็ม (pin)
ค. ความเร็ว ของเครื่องพิมพ์ดอตแมทริกซ์อยู่ระหว่าง 200-300 ตัวอักษรต่อวินาที
ง. ถูกทุกข้อ

6. เครื่องพิมพ์ชนิดพล็อตเตอร์ (plotter) เหมาะกับอาชีพใดมากที่สุด
ก. สถาปนิก
ข. ตํารวจ
ค. นักเขียน
ง. แพทย์

7. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับเครื่องสแกนภาพ (Scanner)
ก. บันทึกข้อมูลลงในเวิร์ดโปรเซสเซอร์ ได้
ข. จับภาพและเปลี่ยนแปลงภาพจากรูปแบบของ อนาล็อกเป็นดิจิตอล
ค. สามารถแสดงวัตถุสามมิติได้
ง. ถูกทุกข้อ

8. ข้อใดกล่าวถึงโครงสร้างเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (TOPOLOGY) ได้ถูกต้อง
ก. bus topology : ถ้ามีจํานวนเครื่องคอมพิวเตอร์ในเครือข่ายมากเกินไป จะมีการส่งข้อมูลชนกันมากจนเป็นปัญหา
ข. ring topology : ทิศทางการส่งข้อมูลจะเป็นทิศทางเดียวกันเสมอ จากเครื่องหนึ่งจนถึงปลายทาง
ค. bus topology : ทิศทางการส่งข้อมูลจะเป็นทิศทางเดียวกันเสมอ จากเครื่องหนึ่งจนถึงปลายทาง
ง. ring topology : ถ้าเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องใดเครื่องหนึ่งเสียก็จะไม่ส่งผลต่อการทํางานของระบบโดย รวม

9. ข้อใดบอกถึงข้อดีของแต่ละโครงสร้างเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (TOPOLOGY) ได้ถูกต้อง
ก. bus topology : ใช้สื่อนําข้อมูลน้อย ช่วยให้ประหยัดค่าใช้จ่าย
ข. ring topology : ใช้สายเคเบิ้ลน้อย และถ้าตัดเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เสียออกจากระบบ ก็จะไม่ ส่งผลต่อการทํางานของระบบเครือข่ายนี้
ค. star topology : ถ้าต้องการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่ก็สามารถทําได้ง่ายและไม่กระทบต่อเครื่องคอมพิวเตอร์อื่นๆ ในระบบ
ง. ถูกทุกข้อ

10. ข้อใดบอกถึงสัญญาณข้อมูลชนิดดิจิทัล (Digital Signal) ได้ถูกต้อง
ก. รูปสัญญาณของสัญญาณมีความเปลี่ยนแปลงที่ไม่ปะติดปะต่อ
ข. 14,400 bps หมายถึง มีความเร็วในการส่งข้อมูลจํานวน 14,4001 บิตในระยะเวลา 1 นาที
ค. มีลักษณะเป็นคลื่นไซน์ (Sine Wave)
ง. เฮิรตซ์ (Hertz) คือหน่วยวัดความถี่ของสัญญาณข้อมูลแบบดิจิทัล

อ่านแนวข้อสอบเก่ากองทัพอากาศ >>>>>>>>>>>>>>>
แนวข้อสอบกองทัพอากาศ เตรียมสอบปี 2561 ชุดที่ 1 คลิก!!!
แนวข้อสอบกองทัพอากาศ เตรียมสอบปี 2561 ชุดที่ 2 คลิก!!!
แนวข้อสอบกองทัพอากาศ เตรียมสอบปี 2561 ชุดที่ 3 คลิก!!!
แนวข้อสอบกองทัพอากาศ เตรียมสอบปี 2561 ชุดที่ 4 คลิก!!!

หมายเหตุ : แนวข้อสอบทั้งหมดนี้ เป็นทรัพย์สินของเว็บไซต์ jobparttimes.com ไม่อนุญาตให้นำออก คัดลอก แก้ไข ดัดแปลงทั้งหมด หรือบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์ มิฉะนั้น จะมีความผิดตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

Tags: , , , , ,