[แชร์ประสบการณ์สอบ] แนวข้อสอบกรมชลประทาน เตรียมสอบ ปี 2561 (เจ้าพนักงานธุรการ) รวมแนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ 2561
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

[แชร์ประสบการณ์สอบ] แนวข้อสอบกรมชลประทาน เตรียมสอบ ปี 2561 (เจ้าพนักงานธุรการ) รวมแนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ 2561
กลับมาอัพเดทเพิ่มเติมสำหรับตัวอย่างแนวข้อสอบกรมชลประทาน เตรียมสอบในปี 2561 โดยหลังจากที่ได้อัพเดทตัวอย่างแนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับกรมชลประทาน [ชุดที่ 1] ไปแล้ว วันนี้กลับมาอัพเดทเพิ่มเติมกับตัวอย่างแนวข้อสอบรวมกฎหมายเกี่ยวกับการชลประทาน รวมความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการชลประทานหลวงพุทธศักราช 2485 กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2545 พระราชบัญญัติรักษาคลองประปา พ.ศ. 2526 และยังแถมท้ายให้ด้วยตัวอย่างแนวข้อสอบอื่นๆ ที่ผู้สมัครสอบกรมชลประทาน ในปี 2561 ต้องรู้!!

แนวข้อสอบกรมชลประทาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ เตรียมสอบในปี 2561

คําชี้แจง จงเลือกคําตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว
ข้อที่ 1. การจดบันทึกในระหว่างดําเนินการประชุมมีกี่วิธี ?
ก. 2 วิธี
ข. 3 วิธี
ค. 4 วิธี
ง. 5 วิธี

ข้อที่ 2. ข้อใดไม่ใช่สิ่งที่ต้องจัดเตรียมสําหรับการจดบันทึกการประชุม ?
ก. สมุดโน้ตหรือกระดาษ
ข. สําเนาระเบียบวาระการประชุม
ค. รายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
ง. เครื่องคอมพิวเตอร์

ข้อที่ 3. การซื้อพัสดุทุกชนิดทั้งที่มีการติดตั้ง ทดลอง และบริการที่เกี่ยวเนื่องอื่น ๆ แต่ไม่รวมถึงการจัดหาพัสดุใน ลักษณะการจ้าง หมายถึง ?
ก. การพัสดุ
ข. พัสดุ
ค. การซื้อ
ง. การจ้าง

ข้อที่ 4. ข้อใดจัดเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ?
ก. ค่าปักเสาพาดสายภายนอกสถานที่ราชการเพื่อให้ราชการได้ใช้บริการไฟฟ้า
ข. ค่าจ้างเหมาเดินสายไฟฟ้าและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าเพิ่มเติม
ค. ค่าจ้างเหมาเดินท่อประปาและติดตั้งอุปกรณ์ประปาเพิ่มเติม
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 5. ข้อใดไม่จัดเป็นรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ ?
ก. รายจ่ายในการเลี้ยงรับรองของทางราชการ
ข. ค่ารับรองประเภทเครื่องดื่ม
ค. ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา
ง. ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

ข้อที่ 6. รายจ่ายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 20,000 บาท จัดเป็น ?
ก. ค่าวัสดุ
ข. ค่าพัสดุ
ค. ค่าสาธารณูปโภค
ง. ค่าครุภัณฑ์

ข้อที่ 7. ค่าบริการไปรษณีย์โทรเลข เช่น ค่าไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณียากร ค่าเช่าตู้ ไปรษณีย์ ค่าธรรมเนียมการโอนเงินผ่านธนาคาร เป็นต้น จัดเป็น ?
ก. ค่าวัสดุ
ข. ค่าพัสดุ
ค. ค่าสาธารณูปโภค
ง. ค่าครุภัณฑ์

ข้อที่ 8. ในการประชุมอย่างเป็นทางการและมีจํานวนผู้เข้าประชุมมากควรส่งควรหนังสือประเภทใดให้ผู้ประชุม ??
ก. หนังสือเชิญประชุม
ข. ระเบยี บวาระการประชมุ
ค. ถูกทั้งข้อ ก และ ข
ง. ผิดทั้งข้อ ก และ ข

ข้อที่ 9. “คําขึ้นต้น” เป็นส่วนต้นของหนังสือเชิญประชุมหากผู้รับหนังสือเป็นบุคคลทั่วไปต้องใช้คําว่า ??
ก. ขอเชิญประชุม
ข. เรียน
ค. กราบเรียน
ง. เรื่อง

ข้อที่ 10. โดยทั่วไปเนื้อเรื่องของหนังสือเชิญประชุมมักขึ้นต้นด้วยคําว่า ??
ก. ชื่อของการประชุม
ข. วันเวลา
ค. ด้วย
ง. จาก

ข้อที่ 11. รูปแบบของระเบียบวาระการประชุมที่นิยมใช้กันโดยทั่วไปประกอบด้วยกี่วาระ ??
ก. สองวาระ
ข. สามวาระ
ค. สี่วาระ
ง. ห้าวาระ

ข้อที่ 12. Data Base Management System: DBMS คือ ??
ก. ฐานข้อมูล
ข. การจัดการฐานข้อมูล
ค. ระบบการจัดการฐานข้อมูล
ง. การหาข้อมูล

อ่านแนวข้อสอบกรมชลประทาน เตรียมสอบปี 2561 >>>>>>>>>>>>>>>
แนวข้อสอบกรมชลประทาน เตรียมสอบปี 2561 ชุดที่ 1 คลิก!!!
แนวข้อสอบกรมชลประทาน เตรียมสอบปี 2561 ชุดที่ 2 คลิก!!!
แนวข้อสอบกรมชลประทาน เตรียมสอบปี 2561 ชุดที่ 3 คลิก!!!
แนวข้อสอบกรมชลประทาน เตรียมสอบปี 2561 ชุดที่ 4 คลิก!!!

หมายเหตุ : แนวข้อสอบทั้งหมดนี้ เป็นทรัพย์สินของเว็บไซต์ jobparttimes.com ไม่อนุญาตให้นำออก คัดลอก แก้ไข ดัดแปลงทั้งหมด หรือบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์ มิฉะนั้น จะมีความผิดตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

Tags: , , , ,