แชร์ประสบการณ์@! แนวข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ (นสต.) สายป้องกันปราบปราม สรุปเหตุการณ์บ้านเมืองปี 2560
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

แชร์ประสบการณ์@! แนวข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ (นสต.) สายป้องกันปราบปราม สรุปเหตุการณ์บ้านเมืองปี 2560
Screen Shot 2017-12-06 at 5.39.27 PMเตรียมสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ พ.ศ. 2560 จำนวน 5,000 อัตรา (นสต.) สายป้องกันปราบปราม สายปราบปรามทั่วไป และสายปฏิบัติการพิเศษ รวมความรู้เกี่ยวกับแนวข้อสอบความสามารถทั่วไป วิชาภาษาไทย แนวข้อสอบภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) แนวข้อสอบความรู้ความามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ แนวข้อสอบกฎหมายที่ประชาชนควรรู้ แนวข้อสอบสังคม วัฒนธรรมและจริยธรรมและความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับตำรวจ และแนวข้อสอบความรู้อื่นๆ ที่ผู้สมัครสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ สายป้องกันปราบปราม สายปราบปรามทั่วไป และสายปฏิบัติการพิเศษ 2560-2561 ต้องรู้!!

แนวข้อสอบสังคมวัฒนธรรมและจริยธรรม และความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน [ชุดที่ 2]

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียง 1 ข้อ
ข้อที่ 27. เกณฑ์การช่วยเหลือผู้ที่มีรายได้เกิน 30,000 บาท/ปี แต่ไม่เกิน 100,000 บาท/ปี ตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ คือเท่าไหร่ ?
ก. 3,000 บาท ข. 2,000 บาท ค. 1,500 บาท ง. 1,000 บาท

ข้อที่ 28. ข้อใดให้ความหมายของ “คนต่างด้าว” ตาม พ.ร.ก. การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว ปี 2560 ได้ชัดเจนที่สุด ?
ก. บุคคลธรรมดาซึ่งมีสัญชาติไทย ข. บุคคลธรรมดาซึ่งไม่มีสัญชาติไทย
ค. นิติบุคคลซึ่งมีสัญชาติไทย ง. นิติบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทย

ข้อที่ 29. ผู้ประกอบธุรกิจการนําคนต่างด้าวมาทํางานกับนายจ้างในประเทศไทยต้องได้รับอนุญาตจากบุคคลตามข้อใด ?
ก. อธิบดีกรมการปกครอง ข. อธิบดีกรมการจัดหางาน
ค. อธิบดีกรมการท่องเที่ยว ง. อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ

ข้อที่ 30. ประธานาธิบดีประเทศพม่าคนปัจจุบัน ปี 2560 คือ ?
ก. นาย ทีนจอ
ข. พลเอก เต็ง เส่ง
ค. พระเจ้าหม่องหม่อง
ง. นาง ออง ซาน ซูจี

ข้อที่ 31. ข้อใดคือสกุลเงินของประเทศพม่า ?
ก. จัต ข. ดอลลาร์ ค. หยวน ง. รูปี

ข้อที่ 32. ค่ายรถยนต์ที่มียอดจองสูงที่สุดในงาน Motor Show 2017 คือ ?
ก. Toyota ข. Honda ค. Mazda ง. Isuzu

ข้อที่ 33. ข้อใดคือปัจจัยผลักดันการส่งออกของไทยในปี 2560
ก. การฟื้นตัวของเศรษฐกิจยักษ์ใหญ่อย่างสหรัฐอเมริกา
ข. การเติบโตอย่างรวดเร็วของ CLMV
ค. การเบนเข็มทิศสู่ตลาดใหม่และสร้างโอกาสใหม่ ๆ ให้ผู้ส่งออกไทย
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 34. ข้อใดคือสินค้าออกของไทย ที่มีมูลค่าการส่งออกสูงที่สุด ในปี 2560
ก. รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ
ข. ผลิตภัณฑ์ยาง
ค. อัญมณีและเครื่องประดับ
ง. น้ำมันสำเร็จรูป

ข้อที่ 35. ในปี 2560 ประเทศไทยนำเข้าสินค้าในข้อใดมากที่สุด ?
ก. เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ
ข. น้ำมันดิบ
ค. เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ
ง. ส่วนประกอบและอุปกรณ์ยานยนต์

ข้อที่ 36. ข้อใดคือมูลค่าการนำเข้าน้ำมันดิบของไทยในปี 2560 ?
ก. 323,403.6 ล้านบาท
ข. 320,367.1 ล้านบาท
ค. 287,092.4 ล้านบาท
ง. 257,119.2 ล้านบาท

อ่านแนวข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ (นสต.) ปี 2560-2561 >>>>>>>>>>>>>>>
แนวข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ (นสต.) ชุดที่ 1 คลิก!!!
แนวข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ (นสต.) ชุดที่ 2 คลิก!!!
แนวข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ (นสต.) ชุดที่ 3 คลิก!!!
แนวข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ (นสต.) ชุดที่ 4 คลิก!!!

หมายเหตุ : แนวข้อสอบทั้งหมดนี้ เป็นทรัพย์สินของเว็บไซต์ jobparttimes.com ไม่อนุญาตให้นำออก คัดลอก แก้ไข ดัดแปลงทั้งหมด หรือบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์ มิฉะนั้น จะมีความผิดตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

Tags: , , , ,