[แชร์วนไปคะ] แนวข้อสอบ สัสดี 2561-2562 พร้อมเฉลย จัดไป! แนวข้อสอบระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2555 [ชุดที่ 1]
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

[แชร์วนไปคะ] แนวข้อสอบ สัสดี 2561-2562 พร้อมเฉลย จัดไป! แนวข้อสอบระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2555 [ชุดที่ 1]
กลับมาอัพเดทตัวอย่างแนวข้อสอบนายทหารประทวน สายงานสัสดี สำหรับการสอบในปี 2561-2562 วันนี้มีตัวอย่างแนวข้อสอบระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2555 รวมความรู้ต่างๆ เกี่ยวกับหมวดที่ 1 หนังสือราชการ หมวดที่ 2 การรับและส่งหนังสือ หมวดที่ 3 การเก็บรักษา ยืม และทำลายหนังสือ หมวดที่ 4 มาตรฐานตรา แบบพิมพ์และซอง และยังแถมท้ายให้ด้วย แนวข้อสอบะเบียบกองทัพบก ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2537 รวมความรู้เกี่ยวกับความหมายของ งานสารบรรณ หนังสือราชการประเภทต่างๆ อาทิหนังสือภายนอก หนังสือภายใน หนังสือประทับตรา หนังสือสั่งการ หนังสือประชาสัมพันธ์ และ หนังสือที่เจ้าที่ทำขึ้นหรือรับไว้เป็นหลักฐานในราชการ รวมไปถึงความรู้อื่นๆที่เกี่ยวข้อง…..

แนวข้อสอบระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2555 [ชุดที่ 1]

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
ข้อที่ 1. ตราที่ใช้ประทับบนหนังสือ เพื่อลงเลขทะเบียนรับหนังสือ คือ ?
ก. ตราหนังสือ
ข. ตรารับหนังสือ
ค. ตราประทับหนังสือ
ง. ตราจัดการหนังสือ

ข้อที่ 2. ตราที่ใช้ประทับบนหนังสือ เพื่อลงเลขทะเบียนรับหนังสือตามระเบียบนี้ ต้องมีขนาดตามข้อใด ?
ก. เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาด ๒ เซนติเมตร X ๔ เซนติเมตร มีชื่อส่วนราชการอยู่ตอนบน
ข. เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาด ๒.๕ เซนติเมตร X ๕ เซนติเมตร มีชื่อส่วนราชการอยู่ตอนบน
ค. เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาด ๓ เซนติเมตร X ๕.๕ เซนติเมตร มีชื่อส่วนราชการอยู่ตอนบน
ง. เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาด ๓.๕ เซนติเมตร X ๖ เซนติเมตร มีชื่อส่วนราชการอยู่ตอนบน

ข้อที่ 3. บัญชีตามข้อใดใช้สําหรับลงรายการหนังสือที่จะส่งเก็บ ?
ก. บัญชีตรวจค้น
ข. บัญชีส่งเก็บ
ค. บัญชีหนังสือส่งเก็บ
ง. ทะเบียนหนังสือเก็บ

ข้อที่ 4. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับทะเบียนหนังสือเก็บ ?
ก. เป็นทะเบียนกํากับหนังสือแต่ละรายการเพื่อให้ทราบว่าหนังสือนั้น ๆ ได้มีการดําเนินการตามลําดับขั้นตอนอย่างใด จนกระทั่งเสร็จสิ้น
ข. เป็นทะเบียนใช้สําหรับลงรายการหนังสือที่จะส่งเก็บ มีขนาดเอ ๔ พิมพ์หน้าเดียว
ค. เป็นทะเบียนที่ใช้ลงรายการหนังสือเก็บ มีขนาดเอ ๔ พิมพ์สองหน้า มี ๒ ชนิด คือ ชนิดเป็นเล่ม และชนิดเป็นแผ่น
ง. เป็นทะเบียนบัญชีที่ใช้ลงรายการหนังสือที่มีอายุครบ ๒๐ ปี ส่งมอบเก็บไว้ที่สํานักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร

ข้อที่ 5. บัญชีส่งมอบหนังสือครบ ๒๐ ปี ใช้ขนาดกระดาษตามข้อใด ?
ก. ขนาดเอ ๔ พิมพ์หน้าเดียว
ข. ขนาดเอ ๔ พิมพ์สองหน้า
ค. ขนาดเอ ๕ พิมพ์หน้าเดียว
ง. ขนาดเอ ๕ พิมพ์สองหน้า

แนวข้อสอบพระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ. 2551

คําชี้แจง จงเลือกคําตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียวเท่านั้น
ข้อที่ 1. ข้อใดถูกต้อง ?
A : องค์ประชุมสภากลาโหมแต่ละครั้งจะต้องมีสมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวน สมาชิกสภากลาโหมทั้งหมด
B : การประชุมสภากลาโหมให้เป็นไปตามคําสั่งของประธานสภากลาโหม
ก. A ถูก B ถูก
ข. A ถูก B ผิด
ค. A ผิด B ถูก
ง. A ผิด B ผิด

ข้อที่ 2. “คณะผู้บัญชาการทหาร” ประกอบไปด้วยตําแหน่งในข้อใด ?
ก. ผู้บัญชาการทหารสูงสุด, ผู้บัญชาการทหารบก, ผู้บัญชาการทหารเรือ, ผู้บัญชาการทหารอากาศ
ข. เสนาธิการทหาร, ผู้บัญชาการทหารบก, ผู้บัญชาการทหารเรือ, ผู้บัญชาการทหารอากาศ
ค. ผู้บัญชาการทหารสูงสุด, เสนาธิการทหาร
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 3. กระทรวงกลาโหม มีอํานาจหน้าที่ในการศึกษา วิจัย พัฒนา และดําเนินการในด้านใด ?
ก. ด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร
ข. ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีป้องกันประเทศ
ค. ด้านกิจการอวกาศเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 4. ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับความหมายของ ข้าราชการพลเรือนกลาโหม ?
ก. ข้าราชการที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้รับราชการ
ข. ตําแหน่งอัตราทหาร
ค. มีชั้นยศเพื่อปฏิบัติหน้าที่ที่ต้องใช้ความชํานาญเฉพาะทาง
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 5. ข้อใดกล่าวถูกต้อง ?
ก. การดําเนินการทางวินัยเกี่ยวกับข้าราชการพลเรือนกลาโหมให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา ข. ข้าราชการทหารถือเป็นข้าราชการกระทรวงกลาโหม
ค. ข้าราชการพลเรือนกลาโหมถือเป็นข้าราชการกระทรวงกลาโหม
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 6. ข้อใดไม่ใช่ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงกลาโหม ?
ก. สํานักงานปลัดกระทรวง
ข. กรมการสัตว์ทหารบก
ค. กรมราชองครักษ์
ง. กรมราชองครักษ์

แนวข้อสอบนายทหารชั้นประทวน สายงานสัสดี เตรียมสอบ ปี 2562 >>>>>>>>>>>>>>>
แนวข้อสอบนายทหารชั้นประทวน สายงานสัสดี เตรียมสอบ ปี 2562 ชุดที่ 1 คลิก!!!
แนวข้อสอบนายทหารชั้นประทวน สายงานสัสดี เตรียมสอบ ปี 2562 ชุดที่ 2 คลิก!!!
แนวข้อสอบนายทหารชั้นประทวน สายงานสัสดี เตรียมสอบ ปี 2562 ชุดที่ 3 คลิก!!!
แนวข้อสอบนายทหารชั้นประทวน สายงานสัสดี เตรียมสอบ ปี 2562 ชุดที่ 4 คลิก!!!

หมายเหตุ : แนวข้อสอบทั้งหมดนี้ เป็นทรัพย์สินของเว็บไซต์ jobparttimes.com ไม่อนุญาตให้นำออก คัดลอก แก้ไข ดัดแปลงทั้งหมด หรือบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์ มิฉะนั้น จะมีความผิดตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

Tags: , , , , ,