[แชร์แนวข้อสอบเก่า] เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน สอบปี 2561 รวมแนวข้อสอบกรมสรรพากร ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ 2561
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

[แชร์แนวข้อสอบเก่า] เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน สอบปี 2561 รวมแนวข้อสอบกรมสรรพากร ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ 2561
เปิดสอบกรมสรรพากร ในตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน ในปี 2561 วันนี้ทางทีมงานเปิดสอบที่นี่ ดอทคอมเลยจัดตัวอย่างแนวข้อสอบกรมสรรพากร เตรียมสอบในตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน มาอัพเดทให้ผู้ที่สมัครสอบในตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน ได้ลองฝึกทำกันดูคะ โดยแนวข้อสอบที่นำมาอัพเดทในวันนี้ มีเนื้อหาต่างๆ เกี่ยวกับพระราชบัญญัติประมวลกฎหมายรัษฎากร พ.ศ. 2481 ลักษณะ 1 ข้อความเบี้องต้น ลักษณะ 2 ภาษีอากรฝ่ายสรรพากร ความรู้เกี่ยวกับกรมสรรพากร ความรู้เกี่ยวกับภาษีอากร และความรู้อื่นๆ ที่ผู้สมัครสอบในตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน ต้องรู้!!

รวมแนวข้อสอบเก่ากรมสรรพกร ปี 2554 [ชุดที่ 1]

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
ข้อที่ 1. ข้อใดที่จัดเป็นภาษีทางตรง ?
ก. ภาษีมูลค่าเพิ่ม ข. ภาษีธุรกิจเฉพาะ ค. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ง. อากรแสตมป์

ข้อที่ 2. ข้อใดที่จัดเป็นภาษีทางอ้อม ?
ก. ภาษีมูลค่าเพิ่ม ข. ภาษีธุรกิจเฉพาะ ค. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ง. อากรแสตมป์

ข้อที่ 3. กรณีที่นางสาวเย็นใจซื้อที่ดินแถวปิ่นเกล้า นางสาวเย็นใจต้องเสียภาษีประเภทใด ?
ก. ภาษีมูลค่าเพิ่ม ข. ภาษีธุรกิจเฉพาะ ค. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ง. ภาษีเงินได้นิติบุคคล

ข้อที่ 4. จากฐานภาษีเงินได้ ของภาษีเงินได้นิติบุคคลมีอยู่ทั้งหมดกี่ฐาน ?
ก. 1 ฐาน ข. 2 ฐาน ค. 3 ฐาน ง. 4 ฐาน

ข้อที่ 5. กิจการประเภทใด ไม่ได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม ?
ก. การขายหนังสืการ์ตูน ข. การขายผลไม้ ค. การขายสุนัข ง. การขายไอโฟนนำเข้าจากต่างประเทศ

ข้อที่ 6. ธุรกิจประเภทใดที่ปัจจุบันเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ?
ก. ประกันชีวิต ข. ปล่อยเงินกู้ ค. รับจำนำ ง. ค้าขาย

ข้อที่ 7. ภาษีมูลค่าเพิ่มจัดเก็บจากการขายสินค้า ซึ่งเป็นผู้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ให้นำส่งภาษีภายในวันที่เท่าไร ?
ก. ภายในวันที่ 8 ของเดือนภาษีนั้น
ข. ภายในวันที่ 8 ของเดือนถัดไป
ค. ภายในวันที่ 15 ของเดือนภาษีนั้น
ง. ภายในวันที่ 16 ของเดือนถัดไป

ข้อที่ 8. คำว่า “TAX INV (ABB)” หรือคำว่า “TAX INVOICE (ABB)” เป็นใบกำกับภาษีประเภทใด ?
ก. ใบกำกับภาษี
ข. ใบกำกับภาษีแบบเต็มรูป
ค. ใบลดหนี้สิน
ง. ใบกำกับภาษีอย่างย่อ

ข้อที่ 9. การเพิ่มภาษีจากการขายเกิดขึ้นจากข้อใด ?
ก. หนี้สูญเปล่า
ข. การรับคืนสินค้าที่เสียหาย
ค. การลดราคาสนค้าลง
ง. การนำสินค้าไปใช้ มิใช่เพื่อการประกอบกิจการที่ต้องเสียภาษี มูลค่าเพิ่ม

ข้อที่ 10. เมื่อส่งบิลไปเก็บเงินเป็นค่าซ่อม 20,000 บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% บันทึกบัญชีอย่างไร ?
ก. เดบิต ลูกหนี้ 20,700 เครดิต รายได้ค่าบริการ 20,000 ภาษีขาย 700
ข. เดบิต ลูกหนี้ 10,700 เครดิต รายได้ค่าบริการ 10,700
ค. เดบิต ลูกหนี้ 21,400 เครดิต รายได้ค่าบริการ 20,000 ภาษีขายที่ยังไม่ครบกำหนด 1,400
ง. เดบิต ลูกหนี้ 21,400 เครดิต รายได้ค่าบริการ 20,000

ข้อที่ 11. ตัดลูกหนี้เป็นหนี้สูญที่เข้าข่ายตามข้อกำหนดตามประมวลรัษฎากร 5,000 บาท เป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% บันทึกบัญชีอย่างไร ?
ก. เดบิต หนี้สูญ 5,350 เครดิต ลูกหนี้ 5,350 และเดบิต ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 5,350 เครดิต ลูกหนี้ 5,350
ข. เดบิต หนี้สูญ 5,000 ภาษีขาย 5,350 เครดิต ลูกหนี้ 5,350 และ เดบิต ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 5,350 เครดิต ลูกหนี้ 5,350
ค. เดบิต หนี้สูญ 5,000 ภาษีขาย 350 เครดิต ลูกหนี้ 5,350 และ เดบิต ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 5,000 เครดิต ลูกหนี้ 5,000
ง. เดบิต หนี้สูญ 5,350 เครดิต ลูกหนี้ 5,350 และ เดบิต ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 5,000 เครดิต ลูกหนี้ 5,000

ข้อที่ 12. แบบแสดงรายการสำหรับผู้เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม สำหรับผู้ประกอบการที่จดทะเบียนแล้ว จะใช้แบบแสดงรายการประเภทใด ?
ก. ภ.พ. 10
ข. ภ.พ. 20
ค. ภ.พ. 30
ง. ภ.พ. 40

อ่านแนวข้อสอบเก่ากรมสรรพากร >>>>>>>>>>>>>>>
แนวข้อสอบกรมสรรพากร เตรียมสอบปี 2561 ชุดที่ 1 คลิก!!!
แนวข้อสอบกรมสรรพากร เตรียมสอบปี 2561 ชุดที่ 2 คลิก!!!
แนวข้อสอบกรมสรรพากร เตรียมสอบปี 2561 ชุดที่ 3 คลิก!!!
แนวข้อสอบกรมสรรพากร เตรียมสอบปี 2561 ชุดที่ 4 คลิก!!!

 

Tags: , , , ,