[แนวข้อสอบกรมการจัดหางาน 58] ข้อสอบพระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551 แนวข้อสอบกรมการจัดหางาน นักวิชาการแรงงาน
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

[แนวข้อสอบกรมการจัดหางาน 58] ข้อสอบพระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551 แนวข้อสอบกรมการจัดหางาน นักวิชาการแรงงาน

แนวข้อสอบกรมการจัดหางาน 58

แนวข้อสอบกรมการจัดหางาน 58

หลังจากที่ได้อัพเดทตัวอย่างแนวข้อสอบกรมการจัดหางาน เตรียมสอบในปี 2558 ในเนื้อหาเกี่ยวกับความรู้เกี่ยวกับกรมการจัดหางาน และ ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2528 ไปแล้ว วันนี้กลับมาอัพเดทเพิ่มเติมกับตัวอย่างแนวข้อสอบพระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551 ในชุดที่ 1 เหมาะสำหรับผู้ที่กำลังเตรียมความพร้อมก่อนสอบในตำแหน่งนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ กับกรมการจัดหางาน ในปี 2558….

แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551 [ชุดที่ 1]

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
ข้อที่ 1. ข้อใดให้ความหมายของ “คนต่างด้าว” ตามพระราชบัญญัตินี้ได้ชัดเจนที่สุด ?

ก. บุคคลทั่วไปซึ่งไม่มีสัญชาติไทย
ข. บุคคลธรรมดาซึ่งไม่มีสัญชาติไทย
ค. บุคคลต่างด้าวซึ่งไม่ได้รับใบอนุญาต
ง. คนต่างด้าวซึ่งได้รับใบอนุญาต

ข้อที่ 2. บุตคลตามข้อใดรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ ?
ก. อธิบดีกรมการจัดหางาน
ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
ค. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ง. รัฐมนตรีว่าการการท่องเที่ยวและกีฬา

ข้อที่ 3. คนต่างด้าวที่เข้ามาทำงานในประเทศแบบชั่วคราวตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองเพื่อทำงานอันจำเป็นเเละเร่งด่วนที่มีระยะเวลาทำงานในประเทศไม่เกินกี่วัน ?
ก. ไม่เกินสิบวัน
ข. ไม่เกินสิบห้าวัน
ค. ไม่เกินยี่สิบวัน
ง. ไม่เกินยี่สิบห้าวัน

ข้อที่ 4. คนต่างด้าวที่จะขอรับใบอนุญาตตามมาตรา 9 ต้องมีคุณสมบัติตามข้อใด ?
ก. ต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
ข. ได้รับอนุญาตให้เข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองโดยมิใช่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาในฐานะนักท่องเที่ยวหรือผู้เดินทางผ่าน
ค. ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 5. หากผู้ประกอบการต้องการจ้างคนต่างด้าวซึ่งอยู่นอกราชอาณาจักรเข้ามาทำงานในกิจการของตนในราชอาณาจักร ผู้ประกอบการสามารถยื่นคำขอรับใบอนุญาตและชำระค่าธรรมเนียมแทนคนต่างด้าวได้หรือไม่ ?
ก. ไม่ได้ ตามมาตราที่ 11
ข. ได้ ตามมาตราที่ 11
ค. ไม่ได้ ตามมาตราที่ 12
ง. ได้ ตามมาตราที่ 12

ข้อที่ 6. หากคนต่างด้าวเข้ามาทำงานในราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน และผู้อนุญาตตามกฎหมายดังกล่าวมีหนังสือแจ้งการอนุญาตนั้นต่อนายทะเบียน นายทะเบียนต้องออกใบอนุญาตภายในกี่วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้ง ?
ก. ภายในสี่วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง
ข. ภายในห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง
ค. ภายในหกวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง
ง. ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง

ข้อที่ 7. นายจ้างที่ไม่นำส่งเงินค่าจ้างตามมาตรา 15 เข้ากองทุนหรือนำส่งไม่ครบถ้วนต้องเสียเงินเพิ่มในอัตราร้อยละเท่าไหร่ ?
ก. ต้องเสียเงินเพิ่มในอัตราร้อยละสองต่อเดือนของเงินค่าจ้างที่ไม่ได้นำส่งหรือนำส่งไม่ครบ
ข. ต้องเสียเงินเพิ่มในอัตราร้อยละสามต่อเดือนของเงินค่าจ้างที่ไม่ได้นำส่งหรือนำส่งไม่ครบ
ค. ต้องเสียเงินเพิ่มในอัตราร้อยละสี่ต่อเดือนของเงินค่าจ้างที่ไม่ได้นำส่งหรือนำส่งไม่ครบ
ง. ต้องเสียเงินเพิ่มในอัตราร้อยละห้าต่อเดือนของเงินค่าจ้างที่ไม่ได้นำส่งหรือนำส่งไม่ครบ

ข้อที่ 8. ตามมาตราที่ 18 หากลูกจ้างเดินทางกลับออกนอกราชอาณาจักรโดยใช้ค่าใช้จ่ายของตนเองมีสิทธิได้รับเงินค่าจ้างของตนที่ถูกหักและนำส่งเข้ากองทุนคืนหรือไม่ ?
ก. ไม่ได้ เนื่องไม่สามารถดำเนินการนำเงินออกจากกองทุนได้
ข. ไม่ได้ ตามมารตราที่ 18
ค. ได้ ตามมารตราที่ 18
ง. ผิดทุกข้อ

ข้อที่ 9. จากข้อที่ 8 นายทะเบียนมีหน้าที่คืนเงินแก่ลูกจ้างภายในกี่วันนับแต่วันที่ได้รับคำร้องหรือหนังสือแจ้งการขอคืน ?
ก. ภายในสิบวันนับแต่วันที่ได้รับคำร้องหรือหนังสือแจ้งการขอคืน
ข. ภายในยี่สิบวันนับแต่วันที่ได้รับคำร้องหรือหนังสือแจ้งการขอคืน
ค. ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับคำร้องหรือหนังสือแจ้งการขอคืน
ง. ภายในสี่สิบวันนับแต่วันที่ได้รับคำร้องหรือหนังสือแจ้งการขอคืน

ข้อที่ 10. ใบอนุญาตที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ มีอายุไม่เกินกี่ปี ?
ก. มีอายุไม่เกินสองปีนับแต่วันออก
ข. มีอายุไม่เกินสามปีนับแต่วันออก
ค. มีอายุไม่เกินสี่ปีนับแต่วันออก
ง. มีอายุไม่เกินห้าปีนับแต่วันออก

อ่านแนวข้อสอบกรมการจัดหางาน นักวิชาการแรงงานต่อ >>>>
แนวข้อสอบกรมการจัดหางาน นักวิชาการแรงงาน ชุดที่ 1 คลิก!!!
แนวข้อสอบกรมการจัดหางาน นักวิชาการแรงงาน ชุดที่ 2 คลิก!!!
แนวข้อสอบกรมการจัดหางาน นักวิชาการแรงงาน ชุดที่ 3 คลิก!!!
แนวข้อสอบกรมการจัดหางาน นักวิชาการแรงงาน ชุดที่ 4 คลิก!!!

หมายเหตุ : แนวข้อสอบทั้งหมดนี้ เป็นทรัพย์สินของเว็บไซต์ jobparttimes.com ไม่อนุญาตให้นำออก คัดลอก แก้ไข ดัดแปลงทั้งหมด หรือบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์ มิฉะนั้น จะมีความผิดตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

Tags: , , , , ,