แนวข้อสอบกรมการปกครอง ตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ (ปลัดอำเภอ) รวมข้อสอบปลัดอำเภอ เตรียมสอบในปี 2558
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

แนวข้อสอบกรมการปกครอง ตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ (ปลัดอำเภอ) รวมข้อสอบปลัดอำเภอ เตรียมสอบในปี 2558

แนวข้อสอบกรมการปกครอง ตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ

แนวข้อสอบกรมการปกครอง ตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ

ตัวอย่างแนวข้อสอบกรมการปกครอง ตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ (ปลัดอำเภอ) ที่ทางทีมงานได้นำมาอัพเดทในวันนี้ เป็นตัวอย่างแนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่พุทธศักราช 2457 มีเนื้อหาของการจัดตั้งหมู่บ้าน อำนาจหน้าที่ของ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน กำนัน อำเภอ ตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่พุทธศักราช 2457 เป็นต้น เหมาะสำหรับผู้ที่กำลังเตรียมความพร้อมก่อนสอบในตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ (ปลัดอำเภอ) ในปี 2558….

แนวข้อสอบพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่พุทธศักราช 2457

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
ข้อที่ 1. การจัดตั้งหมู่บ้านใดหมู่บ้านหนึ่งตามพระราชบัญญัตินี้ต้องสอดคล้องกับข้อใด ?

ก. ถ้าเป็นที่มีคนอยู่รวมกันมากถึงจำนวนบ้านน้อย ให้ถือเอาจำนวนคนเป็นสำคัญประมาณราว 200 คนเป็นหมู่บ้านหนึ่ง
ข. ถ้าเป็นที่ผู้คนตั้งบ้านเรือนอยู่ห่างไกลกัน ถึงจำนวนคนน้อยถ้าและจำนวนบ้านไม่ต่ำกว่า 5 บ้านแล้ว จะจัดเป็นหมู่บ้านหนึ่งก็ได้
ค. ถูกทั้งข้อ ก และ ข
ง. ผิดทั้งข้อ ก และ ข

ข้อที่ 2. ตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่พุทธศักราช 2457 ได้กำหนดให้มีผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครองหมู่บ้านละสองคน หากหมู่บ้านใดต้องการมีมากกว่าสองคน ให้ขออนุมัติจากกระทรวงใด ?
ก. กระทรวงพลังงาน
ข. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ค. กระทรวงการต่างประเทศ
ง. กระทรวงมหาดไทย

ข้อที่ 3. ตามมาตราที่ 10 บุคคลตามข้อใดมีอำนาจหน้าที่ปกครองบรรดาราษฎรที่อยู่ในเขตหมู่บ้าน ?
ก. ผู้ใหญ่บ้าน
ข. กำนัน
ค. ปลัดอำเภอ
ง. นายอำเภอ

ข้อที่ 4. ผู้ที่จะได้รับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้านต้องมีคุณสมบัติและไม่อยู่ในลักษณะต้องห้ามตามข้อใด ?
ก. อายุไม่ต่ำกว่ายี่สิบห้าปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกินหกสิบปีบริบูรณ์ในวันรับเลือก
ข. มีภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่เป็นประจำ และมีชื่อในทะเบียนบ้านตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร ในหมู่บ้านนั้นติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีจนถึงวันเลือกและเป็นผู้ที่ประกอบอาชีพเป็นหลักฐาน
ค. เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองตามรัฐธรรมนูญด้วยความบริสุทธิ์ใจ
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 5. ตามมาตราที่ 13 ในการเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านให้บุคคลตามข้อใดเป็นประธาน ?
ก. ให้กรมการอำเภอเป็นประธานพร้อมด้วยกำนันหรือผู้ใหญ่บ้านในตำบลนั้นอย่างน้อยหนึ่งคน
ข. ให้ปลัดกรมการอำเภอเป็นประธานพร้อมด้วยกำนันหรือผู้ใหญ่บ้านในตำบลนั้นอย่างน้อยหนึ่งคน
ค. ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมด้วยกรมการอำเภอและปลัดกรมการอำเภออย่างน้อยหนึ่งคน
ง. ผิดทุกข้อ

ข้อที่ 6. ผู้ใหญ่บ้านต้องออกจากตำแหน่งด้วยเหตุตามข้อใด ?
ก. ไม่ได้รับอนุญาตให้ลาออก
ข. ไปจากหมู่บ้านที่ตนเองปกครองเกินหนึ่งเดือน
ค. ราษฎรผู้มีสิทธิเลือกผู้ใหญ่บ้านในหมู่บ้านนั้นมีจำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งจำนวนร้องขอให้ออกจากตำแหน่ง
ง. นายอำเภอสั่งให้ออกจากตำแหน่ง

ข้อที่ 7. ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครองและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบจะอยู่ในตำแหน่งคราวละกี่ปี ?
ก. คราวละ 3 ปี
ข. คราวละ 4 ปี
ค. คราวละ 5 ปี
ง. คราวละ 10 ปี

ข้อที่ 8. หากตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านในหมู่บ้านใดว่างลงให้คัดเลือกผู้ใหญ่บ้านขึ้นใหม่ภายในกี่วัน ?
ก. ภายในกำหนดสิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้ทราบการว่างลง
ข. ภายในกำหนดสามสิบวัน นับแต่วันที่ได้ทราบการว่างลง
ค. ภายในกำหนดหกสิบวัน นับแต่วันที่ได้ทราบการว่างลง
ง. ภายในกำหนดเก้าสิบวัน นับแต่วันที่ได้ทราบการว่างลง

ข้อที่ 9. หากผู้ใหญ่บ้านต้องออกจากตำแหน่งให้บุคคลตามข้อใดมีอำนาจหน้าที่เรียกหมายตั้ง และสำมะโนครัวของผู้ใหญ่บ้านนั้นนำมาเก็บรักษาไว้ ?
ก. กำนัน
ข. ปลัดอำเภอ
ค. นายอำเภอ
ง. ผู้ว่าราชการจังหวัด

ข้อที่ 10. ตามมาตราที่ 21 หากผู้ใหญ่บ้านไม่สามารถทำงานได้ ให้บุคคลตามข้อใดทำหน้าที่แทน ?
ก. ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง
ข. ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ
ค. กำนัน
ง. ปลัดอำเภอ

อ่านตัวอย่างแนวข้อสอบกรมการปกครอง ตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ (ปลัดอำเภอ) ต่อ >>>>
แนวข้อสอบตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ (ปลัดอำเภอ) ชุดที่ 1 คลิก!!!
แนวข้อสอบตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ (ปลัดอำเภอ) ชุดที่ 2 คลิก!!!
แนวข้อสอบตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ (ปลัดอำเภอ) ชุดที่ 3 คลิก!!!
แนวข้อสอบตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ (ปลัดอำเภอ) ชุดที่ 4 คลิก!!!

หมายเหตุ : แนวข้อสอบทั้งหมดนี้ เป็นทรัพย์สินของเว็บไซต์ jobparttimes.com ไม่อนุญาตให้นำออก คัดลอก แก้ไข ดัดแปลงทั้งหมด หรือบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์ มิฉะนั้น จะมีความผิดตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

Tags: , , , , ,
Weekly theme , Seo , Health , Dating , Money , Hotels , Cheap flights