แนวข้อสอบการประปานครหลวง (กปน.) วิศวกร นักบัญชี รวมข้อสอบพระราชบัญญัติรักษาคลองประปา พ.ศ. 2526 แนวข้อสอบการประปานครหลวง 58
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

แนวข้อสอบการประปานครหลวง (กปน.) วิศวกร นักบัญชี รวมข้อสอบพระราชบัญญัติรักษาคลองประปา พ.ศ. 2526 แนวข้อสอบการประปานครหลวง 58

แนวข้อสอบการประปานครหลวง 58

แนวข้อสอบการประปานครหลวง 58

หลังจากที่ทางการประปานครหลวง (กปน.) เปิดสอบกว่า 126 อัตรา 25 ธค 2557 – 13 มค 2558 วันนี้ทางทีมงานเลยจัดตัวอย่างแนวข้อสอบการประปานครหลวง (กปน.) พระราชบัญญัติรักษาคลองประปา พ.ศ. 2526 [ชุดที่ 1] เหมาะสำหรับผู้สมัครสอบการประปานครหลวง (กปน.) ในตำแหน่ง วิศวกร นักบัญชี นักวิทยาศาสตร์ นักบริหาร นักบริหารงานพัสดุ นักทรัพยากรบุคคล และ นิติกร…..

แนวข้อสอบพระราชบัญญัติรักษาคลองประปา พ.ศ. 2526 [ชุดที่ 1]

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว
ข้อที่ 1. แหล่งน้ำที่นำน้ำมาใช้ในการผลิตน้ำประปาของการประปา ตามพระราชบัญญัติรักษาคลองประปา พ.ศ. 2526 คือ ?
ก. แหล่งน้ำดิบ
ข. คลองประปา
ค. คลองขังน้ำ
ง. คลองรับน้ำ

ข้อที่ 2. การกำหนดบริเวณใดเป็นคลองประปาต้องได้รับอนุญาติจากบุคคลตามข้อใด ?
ก. อธิการบดี
ข. ผู้ว่าการการประปานครหลวง
ค. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ง. นายกรัฐมนตรี

ข้อที่ 3. หากผู้ใดต้องการชักน้ำหรือวิดน้ำในเขตคลองประปา และเขตหวงห้ามในจังหวัดปทุมธานี ตามที่รัฐมนตรีกำหนดต้องยื่นคำขอต่อ……….. ?
ก. การประปาส่วนภูมิภาค
ข. การประปานครหลวง
ค. เทศบาลจังหวัดปทุมธานี
ง. การประปาส่วนภูมิภาค จังหวัดปทุมธานี

ข้อที่ 4. ในกรณีที่ได้รับอนุญาตจากการประปาให้ปลูกสร้างสิ่งก่อสร้างในบริเวณคลองประปา ให้สิ่งก่อสร้างดังกล่าวตกเป็นกรรมสิทธิ์ของ…………… ?
ก. การประปา
ข. ผู้ขออนุญาติ
ค. เทศบาลในเขตดังกล่าว
ง. องค์การบริหารส่วนตำบล

ข้อที่ 5. ตามมาตราที่ 12 ห้ามมิให้ผู้ใดทำลายสิ่งของตามข้อใด ?
ก. คันคลอง
ข. ประตูน้ำ ทำนบหรือเขื่อนของการประปา
ค. สะพานข้ามคลองประปา สะพานข้ามคลองรับน้ำ หรือสะพานข้ามคลองขังน้ำ
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 6. มาตราที่ 14 ตามพระราชบัญญัติรักษาคลองประปา พ.ศ. 2526 กล่าวถึง ?
ก. ห้ามมิให้ผู้ใดนำหรือปล่อยสัตว์ใดๆ ลงไปในคลองประปา คลองรับน้ำ หรือเขตหวงห้าม
ข. ห้ามมิให้ผู้ใดเทหรือทิ้งสิ่งใดๆ หรือระบายหรือทำให้น้ำโสโครกลงไปในคลองประปา คลองรับน้ำ หรือคลองขังน้ำ
ค. ห้ามมิให้ผู้ใดทิ้งซากสัตว์ ขยะมูลฝอย หรือสิ่งปฏิกูลลงในเขตคลองประปา คลองรับน้ำ หรือคลองขังน้ำ
ง. ห้ามมิให้ผู้ใดซักผ้า ล้างสิ่งหนึ่งสิ่งใดหรืออาบน้ำในเขตคลองประปา

ข้อที่ 7. หากผู้ใดจับสัตว์น้ำในคลองประปา คลองรับน้ำ หรือเขตหวงห้าม ต้องได้รับโทษตามข้อใด ?
ก. ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินสองพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ข. ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองพันบาท
ค. ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปีหรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ง. ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท

ข้อที่ 8. หากผู้ใดทำลายหรือทำให้เสียหายแก่คันคลอง ต้องได้รับโทษตามข้อใด ?
ก. ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินสองพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ข. ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองพันบาท
ค. ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปีหรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ง. ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท

ข้อที่ 9. หากผู้ใดซักผ้าหรืออาบน้ำในเขตคลองประปา ต้องได้รับโทษตามข้อใด ?
ก. ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินสองพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ข. ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองพันบาท
ค. ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปีหรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ง. ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท

ข้อที่ 10. หากผู้ใดเดินเรือในคลองประปา ต้องได้รับโทษตามข้อใด ?
ก. ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินสองพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ข. ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองพันบาท
ค. ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปีหรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ง. ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท

ข้อที่ 11. บุคคลใดข้อใดรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ ?
ก. ผู้ว่าการการประปานครหลวง
ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ค. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน
ง. นายกรัฐมนตรี

ข้อที่ 12. ข้อใดคือเหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ ?
ก. เนื่องจากบ้านเมืองเจริญขึ้น
ข. เนื่องจากกฎหมายว่าด้วยการรักษาคลองประปาซึ่งได้ตราขึ้นไว้ตั้งแต่ พ.ศ. 2456 ล้าสมัย
ค. เนื่องจากเริ่มมีการจัดตั้งการประปา จึงต้องมีการตรากฎหมายให้กับหน่วยงาน
ง. เนื่องจากคลองประปาในเขตของการประปานครหลวง ไม่มีผู้ดูแล

อ่านตัวอย่างแนวข้อสอบบการประปานครหลวง (กปน.) วิศวกร นักบัญชี ต่อ >>>>
แนวข้อสอบบการประปานครหลวง (กปน.) ชุดที่ 1 คลิก!!!!
แนวข้อสอบบการประปานครหลวง (กปน.) ชุดที่ 2 คลิก!!!!
แนวข้อสอบบการประปานครหลวง (กปน.) ชุดที่ 3 คลิก!!!!
แนวข้อสอบบการประปานครหลวง (กปน.) ชุดที่ 4 คลิก!!!!

หมายเหตุ : แนวข้อสอบทั้งหมดนี้ เป็นทรัพย์สินของเว็บไซต์ jobparttimes.com ไม่อนุญาตให้นำออก คัดลอก แก้ไข ดัดแปลงทั้งหมด หรือบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์ มิฉะนั้น จะมีความผิดตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

Tags: , , , , , ,
Weekly theme , Seo , Health , Dating , Money , Hotels , Cheap flights