แนวข้อสอบตำรวจประทวนเป็นสัญญาบัตร 59 ระเบียบ สนง. ตำรวจแห่งชาติ ว่าด้วยประมวลระเบียบการตำรวจไม่เกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ 54
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

Screen Shot 2558-12-28 at 11.31.47 AMแนวข้อสอบตำรวจประทวนเป็นสัญญาบัตร 59 ระเบียบ สนง. ตำรวจแห่งชาติ ว่าด้วยประมวลระเบียบการตำรวจไม่เกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ 54
ตัวอย่างแนวข้อสอบระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ว่าด้วยประมวลระเบียบการตำรวจไม่เกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ 54 งานสารบรรณ พ.ศ. 2556 เป็นหนึ่งในหลักสูตรที่สอบของการสอบคัดเลือกข้าราชการตำรวจชั้นประทวนเข้ารับการฝึกอบรม เพื่อแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ. 2558 สายอำนวยการและสนับสนุน โดยหลังจากที่ได้อัพเดทไปบ้างแล้วในชุดที่ 1 วันนี้กลับมาเพิ่มเติมในชุดที่ 2 ซึ่งในชุดที่ 2 มีเนื้อหาในส่วนของ บทที่ 4 การเสนองาน บทที่ 5 การรับและส่งหนังสือ บทที่ 6 การคัดสำเนา และ บทที่ 7 การกำหนดเลขที่ประจำหน่วยงานภายในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ….

แนวข้อสอบระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ว่าด้วยประมวลระเบียบการตำรวจไม่เกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ 54 งานสารบรรณ พ.ศ. 2556

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
ข้อที่ 11. ข้อใดจัดเป็นการเสนอหนังสือต่อสำนักงานตำรวจแห่งชาติในกรณีพิเศษ ?
ก. นำเสนอต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น
ข. ฝากให้ฝ่ายสารบรรณนำเสนอผู้บังคับบัญชา
ค. ส่งผ่าธุรการนำเสนอผู้บังคับบัญชา
ง. ให้หน่วยงานเจ้าของเรื่อง จัดเจ้าหน้าที่นำเสนอผู้บังคับบัญชาโดยตรง

ข้อที่ 12. การปฏิบัติเกี่ยวกับการรับและส่งหนังสือตามระเบียบนี้ ให้ปฏิบัติตามระเบียบตามข้อใด ?
ก. ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ข. ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548
ค. ตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544
ง. ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ข้อที่ 13. หนังสือราชการที่ทำในนามของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ซึ่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติลงชื่อ ต้องถูกลงชื่อตรวจโดยบุคคลตามข้อใด ?
ก. ข้าราชการตำรวจตำแหน่งสารวัตรขึ้นไป
ข. ข้าราชการตำรวจตำแหน่งรองสารวัตรขึ้นไป
ค. ข้าราชการตำรวจตำแหน่งร้อยตำรวจเอก
ง. ข้าราชการตำรวจตำแหน่งร้อยตำรวจตรี

ข้อที่ 14. จากข้อที่ 13 หากหนังสือคำสั่งนั้นทำในนามของผู้กำกับการ ต้องให้บุคคลตามข้อใดเป็นผู้รับรองสำเนา ?
ก. ข้าราชการตำรวจตำแหน่งสารวัตรขึ้นไป
ข. ข้าราชการตำรวจตำแหน่งผู้บังคับการขึ้นไป
ค. ข้าราชการตำรวจตำแหน่งผู้กำกับการขึ้นไป
ง. ข้าราชการตำรวจยศร้อยตำรวจตรีขึ้นไป

ข้อที่ 15. รหัสตัวพยัญชนะของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตามระเบียบนี้คือ ?
ก. ส.ต.ช.
ข. ส.ต.
ค. ต.ช.
ง. ต.ม.

ข้อที่ 16. เลขที่ประจำส่วนราชการ ตช ๐๐๐๑ (…)/ ตามระเบียบนี้ เป็นรหัสของหน่วยงานตามข้อใด ?
ก. สำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ข. สำนักงานเจรตำรวจแห่งชาติ
ค. สำนักงานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ หรือเทียบเท่า
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 17. ข้อใดคือหมายเลขส่วนราชการของสำนักงานเลขานุการตำรวจแห่งชาติ ?
ก. ตช. ๐๐๐๑
ข. ตช. ๐๐๐๒
ค. ตช. ๐๐๐๓
ง. ตช. ๐๐๐๔

ข้อที่ 18. หน่วยงานใดที่ไม่ได้จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยการแบ่งส่วนงานราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ?
ก. ศูนย์อำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อยการเลือกตั้ง
ข. โรงพยาบาลตำรวจ
ค. สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ
ง. สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

ข้อที่ 19. หน่วยงานใดจัดเป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ?
ก. ศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ข. ศูนย์ติดตามเฝ้าระวังการนำเสนอการนำเสนอข้อมูลที่ผิดกฎหมาย
ค. โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
ง. โรงพิมพ์ตำรวจ

ข้อที่ 20. การกำหนดเลขที่ประจำหน่วยราชการระดับกองบังคับการตามระเบียบนี้ ให้หน่วยงานราชการต้นสังกัดกำหนดเลขให้ไม่เกินกี่ตำแหน่ง ?
ก. ให้หน่วยงานราชการต้นสังกัดกำหนดเลขให้ไม่เกิน 2ตำแหน่ง
ข. ให้หน่วยงานราชการต้นสังกัดกำหนดเลขให้ไม่เกิน 3ตำแหน่ง
ค. ให้หน่วยงานราชการต้นสังกัดกำหนดเลขให้ไม่เกิน 4ตำแหน่ง
ง. ให้หน่วยงานราชการต้นสังกัดกำหนดเลขให้ไม่เกิน 5ตำแหน่ง

อ่านแนวข้อสอบตำรวจประทวนเป็นสัญญาบัตร ปี 2559 >>>>>>>>>>>>>>>
แนวข้อสอบตำรวจประทวนเป็นสัญญาบัตร ปี 2559 ชุดที่ 1 คลิก!!!
แนวข้อสอบตำรวจประทวนเป็นสัญญาบัตร ปี 2559 ชุดที่ 2 คลิก!!!
แนวข้อสอบตำรวจประทวนเป็นสัญญาบัตร ปี 2559 ชุดที่ 3 คลิก!!!
แนวข้อสอบตำรวจประทวนเป็นสัญญาบัตร ปี 2559 ชุดที่ 4 คลิก!!!

หมายเหตุ : แนวข้อสอบทั้งหมดนี้ เป็นทรัพย์สินของเว็บไซต์ jobparttimes.com ไม่อนุญาตให้นำออก คัดลอก แก้ไข ดัดแปลงทั้งหมด หรือบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์ มิฉะนั้น จะมีความผิดตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

Tags: , , , ,