++เด็ดกว่านี้มีอีกไหม??++แนวข้อสอบตำรวจ นายร้อยตำรวจบุคคลภายใน 2556 สำหรับทั้งสายป้องกันและราบปรามและสายอำนวยการ 2556
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

++เด็ดกว่านี้มีอีกไหม??++แนวข้อสอบตำรวจ นายร้อยตำรวจบุคคลภายใน 2556 สำหรับทั้งสายป้องกันและราบปรามและสายอำนวยการ 2556
แนวข้อสอบตำรวจบุคคลภายใน 2556 สำหรับทั้งสายป้องกันและราบปรามและสายอำนวยการ 2556 ในประกาศนี้มีเนื้อหาของกฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ พ.ศ.2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม สำหรับการสอบนายร้อยตำรวจบุคคลภายใน สำหรับการสอบในปี พ.ศ. 2556 นอกจากนี้ยังแนวตัวอย่างแนวข้อสอบในรายวิชาอื่นๆอาทิแนวข้อสอบกฎ ก.ตร.ว่าด้วยการสืบสวนข้อเท็จจริง พ.ศ.2547 แนวข้อสอบประมวลกฎหมาย วิ.อาญาและอื่นๆ แนวข้อสอบตำรวจ นายร้อยตำรวจบุคคลภายใน 2556 สำหรับทั้งสายป้องกันและราบปรามและสายอำนวยการ 2556

แนวข้อสอบตำรวจ นายร้อยตำรวจบุคคลภายใน 2556 สำหรับทั้งสายป้องกันและราบปรามและสายอำนวยการ 2556

แนวข้อสอบตำรวจ 2556

++เด็ดกว่านี้มีอีกไหม??++แนวข้อสอบตำรวจ นายร้อยตำรวจบุคคลภายใน 2556 สำหรับทั้งสายป้องกันและราบปรามและสายอำนวยการ 2556

แนวข้อสอบ กฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ พ.ศ.2551
1. กฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ พ.ศ.2551 มีทั้งหมดกี่ข้อ
ก. 20 ข้อ
ข. 21 ข้อ
ค. 22 ข้อ
ง. 23 ข้อ
แนวข้อสอบตำรวจ นายร้อยตำรวจบุคคลภายใน 2556

2. เพราะเหตุใดจึงต้องประกาศใช้กฎ ก.ตร. ฉบับนี้
ก. เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการให้ข้าราชการตำรวจปฏิบัติหน้าที่เป็นไปอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม
ข. เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์นโยบายของทางราชการ และเป็นตำรวจของประชาชนอย่างแท้จริง
ค. เพื่อที่ตำรวจจะเป็นที่พึ่งสำคัญของประชาชนในด้านอำนวยความปลอดภัยและความยุติธรรม เที่ยงตรง
ง. ถูกทุกข้อ
สำหรับทั้งสายป้องกันและราบปรามและสายอำนวยการ 2556

3. ข้าราชการตำรวจะเปิดเผยข้อมูลที่ได้มาจากการปฏิบัติหน้าที่ตามข้อ 19 หรือจากการปฏิบัติหน้าที่อื่นได้ต่อเมื่อ
ก. ผู้บังคับบัญชาสั่งการ
แนวข้อสอบตำรวจ นายร้อยตำรวจบุคคลภายใน 2556
ข. ถูกบีบบังคับ สำหรับทั้งสายป้องกันและราบปรามและสายอำนวยการ 2556
ค. มีความจำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่หรือเพื่อประโยชน์ในราชการตำรวจที่ชอบด้วยกฎหมาย
ง. มีความจำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่หรือเพื่อประโยชน์ในราชการตำรวจที่ชอบด้วยกฎหมาย หรือเพื่อการดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรม

4. ในการควบคุมดูแลบุคคลที่อยู่ในการควบคุมของข้าราชการตำรวจมีหลักประพฤติปฏิบัติ อย่างไร
ก. ผ่อนปรนให้บุคคลนั้นมีสิทธิหรือได้ประโยชน์โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายและระเบียบแบบแผน
ข. รบกวนการติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคลกับทนายความตามสิทธิแห่งกฎหมาย
ค. ไม่ควบคุมเด็กและเยาวชนร่วมกับผู้กระทำความผิดที่เป็นผู้ใหญ่ หรือไม่คุมขังผู้หญิงร่วมกับผู้ชาย เว้นแต่เป็นกรณีที่มีกฎหมายและระเบียบแบบแผนอนุญาต
ง. ไม่จัดให้บุคคลได้รับการรักษาพยาบาลหรือการดูแลทางการแพทย์ตามสมควรแก่กรณี เมื่อบุคคลนั้นมีอาการเจ็บป่วยหรือร้องขอ

5. ในการรวมพยานหลักฐาน การสืบสวนสอบสวน การสอบปากคำ ของข้าราชการตำรวจมีประพฤติปฏิบัติอย่างไร
ก. ทำการทารุณหรือทารุณกรรมต่อบุคคล หรือต่อบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับบุคคลนั้น
ข. ใช้ จ้าง วาน หรือยุยงส่งเสริม หรือปล่อยปละละเลยให้มีการทารุณหรือทารุณกรรมต่อบุคคล หรือต่อบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับบุคลนั้น
ค. กระทำการข่มขู่หรือรังควาน หรือไม่ใช้อำนาจที่มิชอบ หรือแนะนำเสี้ยมสอนบุคคลให้ถ้อยคำอันเป็นเท็จหรือปรักปรำผู้อื่น
ง. ไม่กักขังหรือหน่วงเหนี่ยวบุคคลที่ยังไม่ได้ถูกจับกุมตามกฎหมาย เพื่อการสอบปากคำ

6. ข้าราชการตำรวจต้องตระหนักว่า การใช้อาวุธ กำลัง หรือความรุนแรง เป็นมาตรการที่รุนแรงที่สุด เป็นกฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ พ.ศ.2551 ข้อที่เท่าไหร่ สำหรับทั้งสายป้องกันและราบปรามและสายอำนวยการ 2556
ก. ข้อ 18
ข. ข้อ 19
ค. ข้อ 20
แนวข้อสอบตำรวจ นายร้อยตำรวจบุคคลภายใน 2556
ง. ข้อ 21

7. ข้อใดไม่ใช่หลักประพฤติปฏิบัติของข้าราชการตำรวจ เมื่อเข้าจับกุมหรือระงับการกระทำผิด
ก. แสดงถึงการอุทิศตนและจิตใจให้แก่การปฏิบัติหน้าที่อย่างกล้าหาญและมีสติปัญญา
ข. ยืนหยัดเจตนารมณ์ในการรักษากฎหมายให้ถึงที่สุด ไม่ประนีประนอม ผ่อนปรน หรือละเลยการดำเนินการตามกฎหมายต่อผู้กระทำความผิด ทั้งนี้ให้ระลึกเสมอว่าการใช้กฎหมายจะต้องคำนึงถึงหลักมนุษยธรรมด้วย
ค. ใช้มาตรการรุนแรง เว้นแต่การใช้มาตรการปกติแล้ว ไม่เพียงพอที่จะหยุดยั้งผู้กระทำความผิดหรือผู้ต้องสงสัยได้
ง. ถูกทุกข้อ
สำหรับทั้งสายป้องกันและราบปรามและสายอำนวยการ 2556

8. การพกพาอาวุธตามระเบียบแบบแผน ไม่จับหรือถืออาวุธ หรือเล็งอาวุธไปยังบุคคลโดยปราศจากเหตุอันสมควร จัดอยู่ในกฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ พ.ศ.2551 ข้อที่เท่าไหร่
ก. ข้อที่ 13
ข. ข้อที่ 14
แนวข้อสอบตำรวจ นายร้อยตำรวจบุคคลภายใน 2556
ค. ข้อที่ 15
ง. ข้อที่ 16

9. ข้อใดคือหลักประพฤติปฏิบัติของผู้ใต้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงานของข้าราชการตำรวจตามกฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ พ.ศ.2551
ก. เคารพเชื่อฟัง และปฏิบัติตามคำสั่งผู้บังคับบัญชาที่ชอบด้วยกฎหมาย
ข. รักษาวินัยและความสามัคคีในหมู่คณะ
ค. ปฏิบัติต่อผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงานด้วยความสุภาพมีน้ำใจ รักใคร่ สมานฉันท์ และมีมนุษยสัมพันธ์ รวมทั้งรับฟังความคิดเห็นของเพื่อนร่วมงาน
ง. ถูกทุกข้อ

10. หลักประพฤติปฏิบัติของผู้ใต้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงานของข้าราชการตำรวจมีอยู่กี่ข้อ
ก. 3 ข้อ
แนวข้อสอบตำรวจ นายร้อยตำรวจบุคคลภายใน 2556
ข. 4 ข้อ
ค. 5 ข้อ
ง. 6 ข้อ
สำหรับทั้งสายป้องกันและราบปรามและสายอำนวยการ 2556
เนื้อหาของแนวข้อสอบจะแสดงเมื่อท่านได้ร่วมแสดงความคิดเห็นคะ

แนวข้อสอบนายร้อยตำรวจภายในสายปราบปราม..
แนวข้อสอบนายร้อยตำรวจภายในสายอำนวยการ..

Tags: , , , , ,