แนวข้อสอบตำรวจ 2556 แนวข้อสอบตำรวจประทวนเป็นสัญญาบัตร สายอำนวยการ กฎ ก.ตร.ว่าด้วยการสืบสวนข้อเท็จจริง พ.ศ.2547
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

แนวข้อสอบตำรวจประทวนเป็นสัญญาบัตร สายอำนวยการ กฎ ก.ตร.ว่าด้วยการสืบสวนข้อเท็จจริง พ.ศ.2547 แนวข้อสอบตำรวจ 2556 แนวข้อสอบตำรวจประทวนเป็นสัญญาบัตร สายอำนวยการ 56
เป็นอีกปีคะ สำหรับ แนวข้อสอบตำรวจ 2556 ที่ปีนี่รับ สมัครสอบ ตำรวจ กว่า 7,500 ตำแหน่ง วันนี้เรานำ แนวข้อสอบตำรวจประทวนเป็นสัญญาบัตร สายอำนวยการ กฎ ก.ตร.ว่าด้วยการสืบสวนข้อเท็จจริง พ.ศ.2547 มาฝากกันคะ เนื่องจาก แนวข้อสอบตำรวจ 56 ในแต่ละปีนั้น เป็นที่ต้องการของผู้เข้า สมัครสอบตำรวจ มากๆ เพราะไม่มีใครอยากพลาดโอกาสดีๆ แบบนี้หรอกคะ เลยไม่แปลกเลยคะ ที่ยอดจำนวนผู้สมัครสอบตำรวจ 2556 จะพุ่งสูงทุกปี ไปดูกันเลยคะ
แนวข้อสอบตำรวจ 2556 แนวข้อสอบตำรวจประทวนเป็นสัญญาบัตร สายอำนวยการ 56

แนวข้อสอบตำรวจ 2556

แนวข้อสอบตำรวจ 2556


แนวข้อสอบตำรวจ 2556 แนวข้อสอบตำรวจประทวนเป็นสัญญาบัตร สายอำนวยการ กฎ ก.ตร.ว่าด้วยการสืบสวนข้อเท็จจริง พ.ศ.2547

แนวข้อสอบตำรวจ กฎ ก.ตร. ว่าด้วยการสืบสวนข้อเท็จจริง พ.ศ. 2547 แนวข้อสอบตำรวจ 2556 แนวข้อสอบตำรวจประทวนเป็นสัญญาบัตร สายอำนวยการ 56
1. ข้อใดให้ความหมายของ การสืบสวนข้อเท็จจริง ได้ชัดเจน ครบถ้วนที่สุด
ก. การแสวงหาข้อเท็จจริงและหลักฐานซึ่งผู้มีหน้าที่สืบสวนข้อเท็จจริงได้ปฏิบัติไปตามอำนาจและหน้าที่
ข. การแสวงหาข้อเท็จจริง เพื่อที่จะทราบรายละเอียดแห่งพฤติการณ์และการกระทำนั้นว่าเกิดขึ้นจากการกระทำของข้าราชการตำรวจผู้ใด
ค. การแสวงหาหลักฐานซึ่งผู้มีหน้าที่สืบสวนข้อเท็จจริงได้ปฏิบัติไปตามอำนาจและหน้าที่  เพื่อที่จะทราบว่าข้าราชการตำรวจผู้ซึ่งมีเหตุอันสมควรสงสัยหรือถูกร้องเรียนได้กระทำผิดวินัยหรือไม่ประการใด
ง. การแสวงหาข้อเท็จจริงและหลักฐานซึ่งผู้มีหน้าที่สืบสวนข้อเท็จจริงได้ปฏิบัติไปตามอำนาจและหน้าที่เพื่อที่จะทราบรายละเอียดแห่งพฤติการณ์และการกระทำนั้นว่าเกิดขึ้นจากการกระทำของข้าราชการตำรวจผู้ใดว่าได้กระทำผิดวินัยหรือไม่ประการใด

แนวข้อสอบตำรวจ 2556 แนวข้อสอบตำรวจประทวนเป็นสัญญาบัตร สายอำนวยการ 56
2. กรณีไม่ใช่ข้อใด ที่ควรทำการสืบสวนข้อเท็จจริง
ก. ส่วนราชการอื่นหรือหน่วยงานอื่นแจ้งมาให้ทราบว่าข้าราชการตำรวจในบังคับบัญชาผู้ใดกระทำผิดวินัยหรือสงสัยว่ากระทำผิดวินัย
ข. ผู้บังคับบัญชามีเหตุอันควรสงสัยว่าข้าราชการตำรวจในบังคับบัญชาผู้ใดกระทำผิดวินัย
ค. มีผู้ร้องเรียนกล่าวหาว่าข้าราชการตำรวจในบังคับบัญชาผู้ใดกระทำผิดวินัยโดย  ผู้ร้องเรียนนั้นไม่ได้แจ้งชื่อและที่อยู่ของตนเองเป็นที่แน่นอน
ง. มีบัตรสนเท่ห์กล่าวโทษว่าข้าราชการตำรวจในบังคับบัญชาผู้ใดกระทำผิดวินัยตามปกติการร้องเรียน    กล่าวโทษข้าราชการตำรวจว่ากระทำผิดวินัยในลักษณะเป็นบัตรสนเท่ห์ห้ามมิให้รับฟังเว้นแต่บัตรสนเท่ห์นั้นระบุข้อเท็จจริง  พยานหลักฐานกรณีแวดล้อม  และหรือระบุพยานบุคคล  พยานวัตถุ  หรือพยานเอกสารชี้แนะแนวทางเพียงพอที่จะดำเนินการสืบสวนได้

แนวข้อสอบตำรวจ 2556 แนวข้อสอบตำรวจประทวนเป็นสัญญาบัตร สายอำนวยการ 56
3. บุคคลในข้อใดไม่สามารถเป็นผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนหรือผู้สั่งให้สืบสวนยกเว้นนายกรัฐมนตรี และ คณะกรรมการสืบสวนได้
ก. นายเอมีสาเหตุโกรธเคืองกับผู้ถูกสืบสวน
ข. นายบีรู้เห็นเหตุการณ์ในเรื่องที่สืบสวน
ค. นายซีเป็นคู่กับผู้ร้องเรียนกล่าวหา
ง. ถูกทุกข้อ

แนวข้อสอบตำรวจ 2556 แนวข้อสอบตำรวจประทวนเป็นสัญญาบัตร สายอำนวยการ 56
4. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนหรือสั่งให้ผู้ใดทำการสืบสวน
ก. ประธานกรรมการ ต้องมีตำแหน่งและยศไม่ต่ำกว่าผู้ถูกกล่าวหา
ข. กรณีเป็นราชการบริหารส่วนกลาง ผู้ทำการสืบสวนต้องมียศไม่ต่ำกว่าพันตำรวจเอก
ค. กรณีเป็นราชการส่วนภูมิภาคต้องมียศไม่ต่ำกว่าร้อยตำรวจโท
ง. ถูกทุกข้อ

แนวข้อสอบตำรวจ 2556 แนวข้อสอบตำรวจประทวนเป็นสัญญาบัตร สายอำนวยการ 56
5. ข้อใดไม่ใช่หน้าที่ของคณะกรรมการสืบสวนหรือผู้สืบสวน
ก. จัดทำบันทึกการปฏิบัติงานที่มีการสืบสวนไว้เฉพาะครั้งที่มีความสำคัญระดับประเทศ
ข. รวบรวมประวัติของผู้ถูกกล่าวหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่กล่าวหาเท่าที่จำเป็น  เพื่อประกอบการพิจารณา
ค. ห้ามมิให้บุคคลอื่นเข้าร่วมทำการสืบสวน
ง. สืบสวนตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่กำหนดในกฎ ก.ตร. นี้  เพื่อแสวงหาความจริงในเรื่องที่กล่าวหาและดูแลให้บังเกิดความยุติธรรมตลอดการสืบสวน

แนวข้อสอบตำรวจ 2556 แนวข้อสอบตำรวจประทวนเป็นสัญญาบัตร สายอำนวยการ 56
6. กรณีการลงมติของที่ประชุม มีคะแนนเสียงเท่ากัน ใครเป็นผู้ออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
ก. ประธานในที่ประชุม            ข. นายกรัฐมนตรี
ค. ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ        ง. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

แนวข้อสอบตำรวจ 2556 แนวข้อสอบตำรวจประทวนเป็นสัญญาบัตร สายอำนวยการ 56
7. คณะกรรมการสืบสวนหรือผู้สืบสวน ต้องดำเนินการสืบสวนให้แล้วเสร็จไม่เกินกี่วัน นับแต่วันที่ประธานกรรมการหรือผู้สืบสวนได้รับทราบคำสั่ง
ก. 30 วัน                ข. 45 วัน
ค. 60 วัน                ง. 90 วัน

แนวข้อสอบตำรวจ 2556 แนวข้อสอบตำรวจประทวนเป็นสัญญาบัตร สายอำนวยการ 56
8. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับกรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัย
ก. ให้คณะกรรมการสืบสวนหรือผู้สืบสวนเรียกผู้ถูกกล่าวหามาพบเพื่อแจ้งเรื่องที่ถูกกล่าวหาหรือถูกร้องเรียนให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ
ข. พยานบุคคลจะระบุหรือไม่ระบุชื่อพยานก็ได้
ค. ทำบันทึกมีสาระสำคัญตามแบบ สส.๒  ที่  ก.ตร.  กำหนด
ง. ถูกทุกข้อ

แนวข้อสอบตำรวจ 2556 แนวข้อสอบตำรวจประทวนเป็นสัญญาบัตร สายอำนวยการ 56
9. ข้อความใดกล่าวได้ถูกต้อง
ก. การสอบปากคำผู้ถูกกล่าวหาและพยานของคณะกรรมการสืบสวนต้องมีกรรมการสืบสวนไม่น้อยกว่า 3 คน จึงจะสืบสวนได้
ข. ก่อนเริ่มสอบปากคำพยานให้คณะกรรมการสืบสวนแจ้งให้พยานทราบว่ากรรมการสืบสวนมีฐานะเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา การให้ถ้อยคำอันเป็นเท็จต่อคณะกรรมการสืบสวนอาจเป็นความผิดตาม    กฎหมาย
ค. ในการสอบปากคำผู้ถูกกล่าวหาและพยาน ให้คณะกรรมการสืบสวน ให้สัญญา เพื่อจูงใจให้บุคคลนั้นให้ถ้อยคำอย่างใดๆ
ง. ถูกทุกข้อ

แนวข้อสอบตำรวจ 2556 แนวข้อสอบตำรวจประทวนเป็นสัญญาบัตร สายอำนวยการ 56
10. ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับการบันทึกถ้อยคำ
ก. ห้ามมิให้ขูดลบหรือบันทึกข้อความทับ
ข. ให้กรรมการสืบสวนผู้ร่วมสืบสวนอย่างน้อยหนึ่งคนหรือผู้สืบสวนกับผู้ให้ถ้อยคำลงลายมือชื่อกำกับไว้ทุกแห่งที่ขีดฆ่าหรือตกเติม
ค. ในกรณีที่ผู้ให้ถ้อยคำที่อยู่ในที่สืบสวนไม่ยอมลงลายมือชื่อให้บันทึกเหตุนั้นไว้ในบันทึกถ้อยคำนั้น
ง. ถูกทุกข้อ
เนื้อหาของเฉลยแนวข้อสอบจะแสดงเมื่อท่านได้ร่วมแสดงความคิดเห็น

แนวข้อสอบตำรวจ 2556 แนวข้อสอบตำรวจประทวนเป็นสัญญาบัตร สายอำนวยการ 56

จำหน่าย E- Book แนวข้อสอบนายร้อยตำรวจ บุคคลภายใน สายอำนวยการ สำหรับการสอบในปี 2556

รวมแนวข้อสอบเก่า ลับมากๆ ( เจาะข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 1,000 % )

แนวข้อสอบที่ออกบ่อยมาก แนวข้อสอบที่ออกทุกปี

จัดส่งทางอีเมลเป็นไฟล์เอกสาร สามารถนำไปปริ้นเพื่ออ่านได้ทันที

ในราคาเพียงชุดละ 389 บาท

สนใจสั่งซื้อแนวข้อสอบ ดูขั้นตอนการสั่งซื้อได้ที่นี่ >>> คลิ๊ก!

แนวข้อสอบที่เปิดจำหน่าย

เนื้อหาประกอบไปด้วย

แนวข้อสอบวิชาเฉพาะตำแหน่ง
– แนวข้อสอบ วิชาภาษาไทย
พร้อมเฉลย
– แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544
พร้อมเฉลย
– แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526
พร้อมเฉลย
– แนวข้อสอบ พ.ร.ก.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
พร้อมเฉลย
– แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.254
7 พร้อมเฉลย
– แนวข้อสอบ กฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ พ.ศ.2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติ
พร้อมเฉลย
– แนวข้อสอบ กฎ ก.ตร.ว่าด้วยการสืบสวนข้อเท็จจริง พ.ศ.2547
พร้อมเฉลย
– แนวข้อสอบ การใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
พร้อมเฉลย
แนวข้อสอบ งานสารบรรณ
พร้อมเฉลย
– แนวข้อสอบ พรบ. และกฎหมายทั่วไป พร้อมเฉลย
– แนวข้อสอบ วิชาสังคม วัฒนธรรม และจริยธรรม พร้อมเฉลย
– แนวข้อสอบ สรุปเหตุการณืบ้านเมืองปี 2556  พร้อมเฉลย

รวมทั้งหมด ในราคาเพียง 389 บาท
ทุกข้อมีเฉลย

สนใจสั่งซื้อแนวข้อสอบ ดูขั้นตอนการสั่งซื้อได้ที่นี่ >>> คลิ๊ก!

————————————————————————————————————————————————–

จะมัวเสียเวลานั่งอ่านหนังสือเป็นกองๆทำไม

ในเมื่อมีแนวข้อสอบเก่าๆ ให้ลองทำ

แนวข้อสอบตำรวจ 2556 แนวข้อสอบตำรวจประทวนเป็นสัญญาบัตร สายอำนวยการ 56

Tags: , , ,