แนวข้อสอบตํารวจสัญญาบัตร สายอํานวยการ (บัญชี) เตรียมสอบปี 2557-2558 รวมข้อสอบมาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับที่ 1 แนวข้อสอบตํารวจสัญญาบัตร
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

แนวข้อสอบตํารวจสัญญาบัตร สายอํานวยการ (บัญชี) เตรียมสอบปี 2557-2558 รวมข้อสอบมาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับที่ 1 แนวข้อสอบตํารวจสัญญาบัตร

แนวข้อสอบตํารวจสัญญาบัตร สายอํานวยการ

แนวข้อสอบตํารวจสัญญาบัตร สายอํานวยการ

เพิ่มเติมสำหรับแนวข้อสอบตํารวจสัญญาบัตร สายอํานวยการ (บัญชี) เตรียมสอบปี 2557-2558 สำหรับวันนี้นำวิชามาตรฐานการบัญชีภาครัฐ มาอัพเดท ซึ่งแนวข้อสอบมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ จัดเป็นหนึ่งในความรู้ที่สอบในการสอบตํารวจสัญญาบัตร สายอํานวยการ (บัญชี) และนอกจากมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ยังมีหลักการและนโยบายบัญชีสำหรับหน่วยงานภาครัฐ ฉบับที่ 2 และ กฎหมายต่างๆ ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ อาทิสอบกฎ ก.ตร.ว่าด้วยการสืบสวนข้อเท็จจริง พ.ศ.2556 และ พระราชบัญญัติตํารวจแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ที่ออกสอบในปี 2557….

แนวข้อสอบมาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับที่ 1

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว
ข้อที่ 1. หลักเกณฑ์ทางบัญชีที่ใช้รับรู้รายการและเหตุการณ์เมื่อเกิดขึ้นคือ ?

ก. เกณฑ์คงค้าง
ข. เกณฑ์สินทรัพย์
ค. เกณฑ์สินทรัพย์สุทธิ
ง. เกณฑ์หนี้สินหน่วยงาน

ข้อที่ 2. PRESENTATION OF FINANCIAL STATEMENTSคือ ?
ก. มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ
ข. มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ระหว่างประเทศ
ค. มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ อาเซียน
ง. มาตรฐานการบัญชีภาครัฐโลก

ข้อที่ 3. ข้อใดคือขอบเขตของมาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับที่ 1 ?
ก. มาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับน้ีให้ถือปฏิบัติกับการจัดทําและนําเสนองบการเงินที่จัดทําขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไป ตามหลักการบัญชีเกณฑ์คงค้างภายใต้มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ
ข. งบการเงินท่ีจัดทําขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไปคือ งบการเงินที่จัดทําขึ้นเพื่อสนองความต้องการของผู้ใช้ งบการเงินซึ่ง ไม่อยู่ในฐานะที่จะเรียกร้องให้หน่วยงานจัดทํารายงานที่มีการดัดแปลงตามความต้องการ
ค. มาตรฐานฉบับน้ีให้ถือปฏิบัติกับงบการเงินของทุกหน่วยงานโดยเท่าเทียมกัน
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 4. ข้อใดไม่ใช่องค์ประกอบของงบการเงินฉบับสมบูรณ์ ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับที่ 1 ?
ก. งบแสดงฐานะการเงิน
ข. งบแสดงผลการดําเนินงานทางการเงิน
ค. งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สทุธิส่วนทุน
ง. งบประมาณแผ่นดิน

ข้อที่ 5. มาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับที่ 1 มีวัตถุประสงค์เพื่อ ?
ก. เพื่อให้มั่นใจว่างบการเงินดังกล่าวจะสามารถเปรียบเทียบได้กับงบการเงินในงวดก่อน ๆ ของ หน่วยงานและงบการเงินของหน่วยงานอ่ืน มาตรฐานการบัญชี
ข. เพื่อให้ถือปฏิบัติกับการจัดทําและนําเสนองบการเงินที่จัดทําขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไป ตามหลักการบัญชีเกณฑ์คงค้างภายใต้มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ
ค. เพื่อให้ถือปฏิบัติกับงบการเงินของทุกหน่วยงานโดยเท่าเทียมกัน
ง. เพื่อสนองความต้องการของผู้ใช้ งบการเงินซึ่ง ไม่อยู่ในฐานะที่จะเรียกร้องให้หน่วยงานจัดทํารายงานที่มีการดัดแปลงตามความต้องการ

ข้อที่ 6. ตามมาตรฐานนี้เมื่อหน่วยงานใดมีการแก้ไขการนําเสนอหรือจัดประเภทรายการในงบการเงินใหม่ หน่วยงานนั้นต้องเปิดเผยข้อมูลตามข้อใด ?
ก. ลักษณะของการจัดประเภทใหม่
ข. จำนวนเงินของแต่ละรายการหรือแต่ละประเภทที่ถูกจัดประเภทใหม่
ค. เหตุผลในการจัดประเภทใหม่
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 7. หากในทางปฏิบัติหน่วยงานไม่สามารถจัดประเภทรายการของจํานวนที่นํามาเปรียบเทียบใหม่ได้ หน่วยงานต้องดำเนินการตามข้อใด ?
ก. ต้องเปิดเผยข้อมูลเหตุผลที่ไม่สามารถจัดประเภทรายการใหม่ของจํานวนดังกล่าวได้
ข. ต้องเปิดเผยข้อมูลลักษณะของรายการปรับปรุงหากมีการจัดประเภทรายการใหม่
ค. ไม่ต้องดำเนินการใดๆ
ง. ถูกทั้งข้อ ก และ ข

ข้อที่ 8. ไม่ว่าสินทรัพย์และหนี้สินจะนําเสนอไว้ด้วยวิธีใดก็ตามในการแสดงงบฐานะทางการเงิน หน่วยงานจะต้องเปิดเผยจํานวนท่ีคาดว่าจะได้รับคืนหรือจ่ายชําระในระยะเวลาเกินกว่ากี่เดือน ?
ก. ในระยะเวลาเกินกว่า 6 เดือน
ข. ในระยะเวลาเกินกว่า 12 เดือน
ค. ในระยะเวลาเกินกว่า 24 เดือน
ง. ในระยะเวลาเกินกว่า 36 เดือน

ข้อที่ 9. หน่วยงานประเภทใดควรแสดงสินทรัพย์และหนี้สินตามลําดับสภาพคล่องของแต่ละรายการ ?
ก. หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
ข. ธุรกิจพลังงาน
ค. โรงพยาบาลเอกชน
ง. ธุรกิจประกันภัย

ข้อที่ 10. หน่วยงานต้องไม่จัดประเภทสินทรัพย์นั้นเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนเมื่อสินทรัพย์น้ั้นตรงกับเงื่อนไขตามข้อใด?
ก. คาดว่าจะได้รับประโยชน์หรือตั้งใจจะขายหรือใช้ภายในรอบระยะเวลาดําเนินงาน ตามปกติของหน่วยงาน
ข. ถือไว้โดยมีวัตถุประสงค์เบื้องต้นเพื่อค้า
ค. ถือไว้โดยมีวัตถุประสงค์เบื้องต้นเพื่อใช้งาน
ง. คาดว่าจะได้รับประโยชน์ภายในระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

ข้อที่ 11. ข้อใดให้ความหมายของคำว่า “สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน” ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้ได้ชัดเจนที่สุด ?
ก. สินทรัพย์ที่ไม่อยู่กับที่
ข. สินทรัพย์ที่อยู่กับที่
ค. สินทรัพย์ที่ไม่กล่าวถึง
ง. สินทรัพย์มีตัวตน สินทรัพย์ไม่มีตัวตน และสินทรัพย์ทางการเงินซึ่งมีลักษณะท่ีเป็นระยะยาว

ข้อที่ 12. หนี้สินจะจัดประเภทเป็นหนี้สินหมุนเวียนเมื่อหนี้สินนั้นเป็นไปตามเงื่อนไขตามข้อใด ?
ก. คาดว่าจะมีการชำระภายในรอบระยะเวลาดําเนินงานตามปกติของหน่วยงาน
ข. ถึงกำหนดชําระภายใน 12 เดือนนับจากวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
ค. หน่วยงานไม่มีสิทธิอันปราศจากเง่ือนไขให้เลื่อนการชําระหนี้ออกไปอีกเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 12 เดือน นับจากวันสิ้นรอบระยะเวลารายงานหนี้สินที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขข้างต้นให้จัดประเภทเป็นหนี้สินไม่หมุนเวียน
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 13. ข้อมูลใดที่ต้องนําเสนอในงบแสดงฐานะการเงิน ?
ก. เงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยไม่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
ข. อสังหาริมทรัพย์ไม่ใช่เพื่อการลงทุน
ค. เจ้าหนี้เงินโอน
ง. ประมาณการสินทรัพย์

ข้อที่ 14. หน่วยงานต้องแยกแสดงรายการตามข้อใดในงบแสดงฐานะทางการเงิน ?
ก. หนี้
ข. อสังหาริมทรัพย์
ค. รายการเจ้าหนี้เงินโอน
ง. รายได้สูง/(ต่ํา) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม

ข้อที่ 15. งบแสดงผลการดําเนินงานทางการเงินอย่างน้อยต้องมีรายการตามข้อใด ?
ก. เงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยไม่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
ข. รายจ่าย
ค. ส่วนแบ่งรายได้สูง/(ต่ํา) กว่าค่าใช้จ่ายของหน่วยงานร่วมและหน่วยงานร่วมค้าที่ใช้วธีส่วนได้เสีย
ง. สินทรัพย์สุทธิ

อ่านตัวอย่างแนวข้อสอบตํารวจบุคคลภายนอก (ชั้นสัญญาบัตร) ต่อ >>>>
ตัวอย่างแนวข้อสอบตํารวจบุคคลภายนอก (ชั้นสัญญาบัตร) ชุดที่ 1 คลิก!!!
ตัวอย่างแนวข้อสอบตํารวจบุคคลภายนอก (ชั้นสัญญาบัตร) ชุดที่ 2 คลิก!!!
ตัวอย่างแนวข้อสอบตํารวจบุคคลภายนอก (ชั้นสัญญาบัตร) ชุดที่ 3 คลิก!!!
ตัวอย่างแนวข้อสอบตํารวจบุคคลภายนอก (ชั้นสัญญาบัตร) ชุดที่ 4 คลิก!!!

หมายเหตุ : แนวข้อสอบทั้งหมดนี้ เป็นทรัพย์สินของเว็บไซต์ jobparttimes.com ไม่อนุญาตให้นำออก คัดลอก แก้ไข ดัดแปลงทั้งหมด หรือบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์ มิฉะนั้น จะมีความผิดตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

Tags: , , ,
Weekly theme , Seo , Health , Dating , Money , Hotels , Cheap flights